Kommunale strategier rekruttering av kompetent arbeidskraft​

Distriktskommuner står overfor en betydelig mangel på arbeidskraft i både privat og offentlig sektor. Utfordringen er ikke bare å tiltrekke ny arbeidskraft, men også å beholde og videreutvikle tilgjengelig arbeidskraft.  

Kommunens dobbeltrolle

Når det gjelder rekruttering har kommunen en dobbeltrolle, både som arbeidsgiver og samfunnsutvikler. Som arbeidsgiver ønsker kommunen å få tak i fagfolkene den trenger. Samtidig er kommunen samfunnsutvikler. Da forventes det at kommunen legger til rette for at alle andre arbeidsgivere i kommunen også får tak i fagfolkene de trenger. 

Hvordan lykkes med rekruttering?

For å lykkes med rekruttering kreves en strategisk, helhetlig og planmessig tilnærming i kommunen. Rekruttering handler om å ta vare på både eksisterende og nye innbyggere. Rekruttering av arbeidskraft handler også om å jobbe systematisk med utenforskap for å aktivisere arbeidskraftreserven hos de som står utenfor arbeidslivet.

Hva kan ordfører og kommunedirektør gjøre?

Kommunens ordfører og kommunedirektør må diskutere hvordan de ønsker å jobbe med rekruttering for kommunen som arbeidsgiver og samfunnsutvikler. Det kan være lurt å invitere fagpersoner og ressurspersoner til en idémyldring. Hva gjøres i kommunen som er bra allerede? Hva burde gjøres? Hvem har ansvaret? Hva kan gjøres annerledes? Hva trenger vi gjøre på kort og på lang sikt? Hvem kan vi samarbeide med? 

I arbeid med rekruttering er det viktig å skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag for de to rollene kommunen har, ha gode prosesser og bli enige om hvilke strategier kommunen skal prioritere for å rekruttere arbeidskraft. 

Ordføreren kan sette rekruttering på dagsorden i formannskapet og kommunestyret. For eksempel kan man gjennomføre et politisk verksted med rekruttering som tema for å se nærmere på utfordringer og muligheter. Ordfører kan sørge for at det gjøres strategiske veivalg om rekruttering og at satsninger blir synliggjort i kommuneplanens samfunnsdel og prioriteres i økonomiplan og budsjett.  

Kommunedirektøren må legge til rette for politisk dialog og kartlegge mulige strategiske veivalg for å sikre rekruttering av arbeidskraft. Kommunedirektøren kan presentere kunnskap fra kartlegginger, arbeid internt i kommuneorganisasjonen og ekstern dialog med næringslivet og bedrifter. Kommunedirektør kan også bistå med bruk av gode verktøy som hjelper de folkevalgte å prioritere.  

Kommunedirektøren har et særskilt arbeidsgiveransvar som kommunens øverste administrative leder.  

Verktøy og eksempel

Her kan du lese mer om et verktøy som kan synliggjøre brukes når dere skal prioritere. Du finner også eksempel på gjennomført kartlegging, og A3-ark med tom tavle til å bruke i egen kartlegging. Nedenfor er noen eksempler på tiltak utviklingsarbeidere kan gjøre for å jobbe med rekruttering «Eksempel – strategier for å møte kompetansebehov i distriktene. 

Artikler, metoder og verktøy

Gjennom årene har Distriktssenteret samlet forskning, kunnskap, og praktiske eksempler på rekrutteringsarbeid fra kommuner. Disse eksemplene spenner over viktige områder som bolyst, bomiljø, omdømmebygging, kommunale tjenester, samfunnsplanlegging, stedsutvikling, kommunikasjon og samarbeid med næringslivet og andre aktører. Denne kunnskapen kan hjelpe kommuner som vil jobbe strategisk for å møte arbeidskraftbehovene.

Nedenfor har vi samlet noen relevante artikler, metoder og verktøy.