Regionale arbeidsmarkeder og nasjonale statlige virksomheter

Denne studien viser sammenhenger mellom kjennetegn ved virksomhetene og deres krav til kompetanse, og egenskaper ved og utviklingen av regionale arbeidsmarkeder. Følgende problemstillinger belyses: 1. Er det slik at jo mer spesialisert og høyere krav til kompetanse, jo større må det lokale/regionale arbeidsmarkedet være for å kunne forsyne virksomheten med nødvendig arbeidskraft? 2. Er det slik at jo mer standardiserte oppgaver en virksomhet har, jo mer ordinær kompetanse kreves og jo mindre betyr størrelsen på det regionale arbeidsmarked for rekrutteringen? 3. Bidrar disse spesialiserte virksomhetene til å styrke tilgangen på kompetansearbeidskraft i andre virksomheter i området, eller motsatt, om de bidrar til økt konkurranse lokalt eller regionalt og dermed svekker tilgangen på arbeidskraft til andre virksomheter.

«Sammen så veie vi flere tonn»

At NTNU Skole- og læringsforskning valgte tekst fra Hans Rotmo og Vømmøl Spelemannslag som tittel på sin rapport etter evaluering av prosjektet «Sats på skulen – snu Sogn», er en klar melding til mindre kommuner om å samarbeide over grensene. Folketallsnedgang, nye reformer på skolesektoren og behov for sterkere fokus på kommunen som skoleeier var bakgrunnen for at kommunene tilknyttet Sogn Regionråd gikk i gang med dette prosjektet i 2006.