Om Distriktssenteret

Distriktssenteret er ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Her er noko av det vi arbeider med i 2019.

  • Vi gir kommunane kunnskap dei treng for å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn
  • Vi gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunnskap dei kan bruke for å gjere politiske valg
  • Vi formidler kunnskap basert på praktiske erfaringar og forskning om lokal samfunnsutvikling
  • Vi forvaltar Merkur-programmet

Kunnskapsutvikling

Framtidas samfunnsutvikling i kommunane

Samfunnet er komplekst og i stadig endring. Vi arbeider med å finne arbeidsmåtar, kunnskap og erfaringar som er nyttige for små og mellomstore kommunar og områder med særlege distriktsutfordringar. Kunnskapen skal bidra til at kommunane er gode samfunnsutviklarar som skapar gode og attraktive lokalsamfunn for fastbuande, besøkande og næringsdrivande. Både i dag og i framtida.

Nærbutikkane si rolle i lokal samfunnsutvikling

Gjennom forvaltinga av Merkur-programmet får vi får ny og viktig innsikt i kva rolle og betydning nærbutikkar har for samfunnsutviklinga i distrikta. Vi ser på samarbeidet mellom nærbutikk og kommune, der butikken får ei rolle som nav i lokalsamfunnet og lokal utviklingsaktør. Dette og erfaringar frå prosjektet «Kommunen og nærbutikken» blir formidla til andre kommunar. 

Bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Vi utviklar kunnskap korleis kommunar og regionar kan arbeide med bærekraftig utvikling. Dette betyr mellom anna å vise samanhengen mellom økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping, og å nytta dette samspelet til å skape større lokal meirverdi.

Regionalt samarbeid

Dei siste åra har vi gjennomført utviklingsprogram som Byregionprogrammet. Med utganspunkt i desse utviklar vi ny kunnskap både om korleis kommunar kan styrke utviklingskapasiteten sin gjennom regionalt samarbeid og samspel.

Lokaldemokrati

Vi arbeider med videreutvikling av Nærdemokrativeilederen, og vi har ein rapport om ordninger for nærdemokrati i bestilling. Vi vil også formidle kunnskap frå utviklingsprogrammet Fremtidens lokaldemokrati.

Forvalting av Merkur-programmet

2019 tok vi over forvaltninga av Merkur-programmet. Programmet held fram som før. 

Merkur-programmet er eit nasjonalt kompetanse- og utviklingsprogram for distriktsbutikkar. Programmet arbeider for at daglegvarebutikkane kan få tilleggstenester som gir auka lønsemd i butikken og som gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Formidling

Vi arbeider heile tida med å gjere kunnskapen vår tilgjengeleg å lett å ta i bruk. Vi hentar inn praktiske erfaringar frå kommunar og regionar, og på bakgrunn av desse erfaringane bestiller vi inn forksking frå FoU-miljø over heile landet.

Resultata av arbeidet vårt finn du i form av nettartiklar, hefter og publikasjonar, filmar og webinar. I tillegg er vi mykje på farten, og du ser oss gjerne med innlegg på konferansar og på arbeidsverkstader.

Målgrupper

Hovudmålgruppa vår er kommunar, regionar og andre med utviklingsoppgåver. Dei vi har mest kontakt med er ordførarar, rådmenn og prosjektleiarar. Vi prioriterar små og mellomstore kommunar, og områder med særlege distriktsutfordringar.

Hovudmålgruppe for Merkur-programmet er kjøpmenn som driv nærbutikkar.

Organisajonen vår

Distriktssenteret er leia av direktør Halvor Holmli, og er eit uavhengig fagleg forvaltingsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi held til på avdelingar i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug – her finn du adresser og kontaktinfo til alle tilsette.