Om Distriktssenteret

Distriktssenteret er ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Her er noko av det vi arbeider med i 2020.

  • Vi gir kommunane kunnskap dei treng for å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.
  • Vi gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunnskap dei kan bruke for å gjere politiske valg.
  • Vi formidler kunnskap basert på praktiske erfaringar og forskning om lokal samfunnsutvikling.
  • Vi forvaltar Merkur-programmet.

Kunnskapsutvikling

Framtidas samfunnsutvikling i kommunane

Vi arbeider med å finne arbeidsmåtar, kunnskap og erfaringar som er nyttige for små og mellomstore kommunar og områder med særlege distriktsutfordringar. Kunnskapen skal bidra til at kommunane er gode samfunnsutviklarar som skapar gode og attraktive lokalsamfunn for fastbuande, besøkande og næringsdrivande. Både i dag og i framtida.

Vi samarbeider om kunnskapsutvikling med fleire aktørar. Her er nokre av prosjekta vi jobbar med:

  • Distriktskommune 3.0  – fornying av arbeidsmåtar, betre kobling mellom plan og utvikling, og forenkling av samfunnsplanlegginga i dei minste kommunane.
  • Tettstadspakkar – den norske bypakke-modellen tilpassa mindre tettstader.
  • Veiledningspiloten – samarbeidsprosjekt  som har som mål å styrke kommunen som samfunnsutviklar.
  • Aldersvenlege bustadar – korleis skal vi utvikle fleire aldersvennlege bustader og bumiljø på bygda?

Nærbutikkane si rolle i lokal samfunnsutvikling

Gjennom forvaltinga av Merkur-programmet får vi får ny og viktig innsikt i kva rolle og betydning nærbutikkar har for samfunnsutviklinga i distrikta. Vi ser på samarbeidet mellom nærbutikk og kommune, der butikken får ei rolle som nav i lokalsamfunnet og lokal utviklingsaktør. Dette og erfaringar frå prosjektet «Kommunen og nærbutikken» blir formidla til andre kommunar. 

Bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Vi utviklar kunnskap korleis kommunar og regionar kan arbeide med berekraftig utvikling. Dette betyr mellom anna å vise samanhengen mellom økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping, og å nytta dette samspelet til å skape større lokal meirverdi.

Regionalt samarbeid

Dei siste åra har vi gjennomført utviklingsprogram som Byregionprogrammet. Med utganspunkt i desse utviklar vi ny kunnskap både om korleis kommunar kan styrke utviklingskapasiteten sin gjennom regionalt samarbeid og samspel.

Lokaldemokrati

Vi arbeider med videreutvikling av Nærdemokrativeilederen, og vi har ein rapport om ordninger for nærdemokrati i bestilling. Vi vil også formidle kunnskap frå utviklingsprogrammet Fremtidens lokaldemokrati.

Forvalting av Merkur-programmet

2019 tok vi over forvaltninga av Merkur-programmet. Programmet held fram som før. 

Merkur-programmet er eit nasjonalt kompetanse- og utviklingsprogram for distriktsbutikkar. Programmet arbeider for at daglegvarebutikkane kan få tilleggstenester som gir auka lønsemd i butikken og som gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Ungdommens distriktspanel

Hausten 2019 blei 10 ungdommar frå heile landet plukka ut til å gje regjeringa råd om kva som skal til for at unge vil bu, arbeide og investere framtida si på bygda. Ungdommane skal jobbe gjennom heile 2020, og i løpet av våren 2021 overlevere råda sine til regjeringa.

Vi har i oppdrag å legge til rette for dette arbeidet.

Formidling

Vi arbeider heile tida med å gjere kunnskapen vår tilgjengeleg å lett å ta i bruk. Vi hentar inn praktiske erfaringar frå kommunar og regionar, og på bakgrunn av desse erfaringane bestiller vi inn forsking frå FoU-miljø over heile landet.

Resultata av arbeidet vårt finn du i form av nettartiklar, hefter og publikasjonar, filmar og webinar. I tillegg er vi mykje på farten, og du ser oss gjerne med innlegg på konferansar og på arbeidsverkstader.

Målgrupper

Hovudmålgruppa vår er kommunar, regionar og andre med utviklingsoppgåver. Dei vi har mest kontakt med er ordførarar, rådmenn og prosjektleiarar. Vi prioriterar små og mellomstore kommunar, og områder med særlege distriktsutfordringar.

Hovudmålgruppe for Merkur-programmet er kjøpmenn som driv nærbutikkar.

Organisasjonen vår

Distriktssenteret er leia av direktør Marit Lofnes Mellingen, og er eit uavhengig fagleg forvaltingsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi held til på avdelingar i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug – her finn du adresser og kontaktinfo til alle tilsette.