Om Distriktssenteret

Distriktssenteret er ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

  • Vi gir kommunane kunnskap dei treng for å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn
  • Vi gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunnskap dei kan bruke for å gjere politiske valg
  • Vi formidler kunnskap basert på praktiske erfaringar og forskning om lokal samfunnsutvikling

I 2019 jobbar vi mest med desse områda

Lokal samfunnsutvikling

Distriktssenteret bidreg til at resultater av arbeidsmåtar, kunnskap og erfaringar blir ein del av kommunane sitt arbeid og eit grunnlag for vidare utvikling.

Brei verdiskaping

Distriktssenteret ser på samspelet mellom økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping, og å korleis dette samspelet kan skape større lokal meirverdi. Arbeidet har munna ut i rapporten Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar.

Attraktivitet

Distriktssenteret utviklar kunnskap om kva faktorar som bidreg til å gjere lokalsamfunn meir attraktive å bu, besøka og driva næring i, og kva faktorar som blir påverka av ein stad si attraktivitet.

Kommunereform

Distriktssenteret bidreg til Kommunal- og moderniseringsdeparetementet sitt arbdeid med fornying av lokaldemokratiet i kommunar som har vedteke samanslåing. Vi hentar óg inn nye dømer til lokaldemokratirettleiaren.

Byregionprogrammet

Distriktssenteret har ansvar for å drifte eit nasjonalt læringsnettverk mellom deltakarane i Byregionprogrammet. I 2019 vil vi fokusere speiselt på å formidle resultata av programmet solangt.

Utviklingskapasitet

Distriktssenteret har laga eit læringshefte om utviklingskapapsitet. Heftet er sett saman av forskning på området, og praktiske erfaringar frå det avslutta Småkommuneprogrammet

Bustadetablering i distrikta

Vi har god kunnskap om korleis kommunar kan jobbe for å få til eit variert bustadtilbod. Vi har samla erfaringar om bustadstrategiske tiltak i eit hefte.

Tilflytting og inkludering

Å skape tilflytting og å inkludere dei som kjem slik at dei vert ein aktiv del av lokalsamfunnet, er eit mål for mange kommunar. Fleire av dei same mekanismane gjeld uansett om det er innvandrarar eller nordmenn som kjem. Vi har samla grep som kan bidra til at nye innbyggjarar kjenner at dei høyrer til på staden og blir buande.

Slik bygger vi kunnskap

Distriktssenteret koplar forskning og praktiske erfaringar. Gjennom direktekontakt med kommunane samlar vi erfaringar frå lokalt utviklingsarbeid. Desse erfaringane tek vi vare på mellom anna i prosjektdatabasen vår, eller som gode eksempel. Dei pratiske erfaringane dannar grunnlag for bestilling av rapportar og utgreiingar frå forskingsmiljø i heile landet.

Kommunane har særleg nytte av å få innspel om korleis funn i forskinga kan brukast i det praktiske utviklingsarbeidet. Noko av det unike med Distriktssenteret er altså at vi set saman erfaringar og forsking for å få fram ny kunnskap.

Målgrupper

Hovudmålgruppa vår er kommunar, regionar og andre med utviklingsoppgåver. Dei vi har mest kontakt med er ordførarar, rådmenn og prosjektleiarar.

Organisajonen vår

Distriktssenteret er leia av direktør Halvor Holmli, og vi er eit uavhengig fagleg forvaltingsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Distriktssenteret forvaltar i tillegg Merkur-programmet.

Vi held til på avdelingar i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug – her finn du adresser og kontaktinfo.