Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune

Kommunene kan stimulere til lokal samfunnsutvikling og tilby bedre tjenester dersom de samarbeider med nærbutikken og lokalsamfunnet butikken er en del av.

Denne studien tar for seg erfaringer og læring vi kan hente ut av det toårige pilotprosjektet «Kommunen og nærbutikken» som ble gjennomført av Distriktssenteret, Merkur-programmet og KS.

Formålet med prosjektet var å prøve ut en ordning der utkantbutikker med tynt kundegrunnlag får betalt for å utføre tjenester for kommunen. Dette kan gi butikken flere bein å stå på, og gi lokalsamfunnet bedre tilgang på tjenester og møteplasser. For eksempel:

  • Kommunene kan tilby bedre og mer tilgjengelige tjenester både til fastboende og tilreisende ved å etablere servicepunkt på nærbutikken.
  • Kommunene kan legge til rette for at eldre kan bo lenger hjemme ved å samarbeide med lokalbutikken som for eksempel skysstjeneste, sosial møteplass og aktiviteter.

14 nærbutikker og 7 kommuner i Sogn og Fjordane har deltatt i prosjektet, som ble igangsatt i 2017.

Hemmere og fremmere i samarbeidet

Studien undersøker også hva som hemmer og fremmer samarbeidet mellom kommune og butikk, og drøfter potensialet for å styrke det, basert på samskaping som tankesett.

Mange av kommunene er i utgangspunktet positive til nærbutikken fordi de ser at den fungerer som nav i lokalsamfunnet, og  at den er viktig for bosetting, trivsel og lokalt næringsliv.

En utfordring er samtidig at butikkene og kommunene har ulike oppfatninger av hva samarbeidsavtalen innebærer, og derfor har de også ulike forventninger til hverandre. Butikkene står klare til å videreføre og videreutvikle tjenestene, mens kommunene trenger lenger tid på å komme i gang.

Flere eksempler på samarbeid mellom kommune og nærbutikk

Distriktssenteret erfarer at kommuner landet over etterspør gode eksempler på hvordan de kan samhandle med butikkene. Sammen med heftet «Kommunen og nærbutikken» kan denne rapporten gi gode innspill og inspirasjon til videre arbeid.

Studien er gjennomført av NORCE på oppdrag fra Distriktssenteret.