Kapasitetsdiamanten - finn utviklingskapasiteten din

Kapasitetsdiamanten er et verktøy som hjelper deg å finne områder der du kan styrke utviklingskapasiteten i din kommune.

 
Illustrasjon som viser kapasitetsdiamanten

Mange kommuner sliter med for lite kapasitet til å drive lokal samfunnsutvikling. Da er det viktig å være bevisst på hva kommunens samlede utviklingskapasitet er, og hvor den finnes. Å bruke kapasitetsdiamanten til egenvurdering er en god start.

Med hjelp av kapasitetsdiamanten, kan dere skape en felles opplevelse av hvor skoen trykker. Det kan gi gode resultater å gjennomføre målrettet arbeid for å styrke de områdene hvor en er svak.

Metoden fungerer først og fremst som et verktøy for refleksjon rundt de fem komponentene i utviklingskapasitet:

  1. utviklingsledelse
  2. utviklingskompetanse
  3. utviklingskultur
  4. utviklingsøkonomi
  5. tidsressurser

Her finner du en utdypning av de fem komponentene.

Gjør en egenvurdering

Bruk en prosessleder som kjenner kommunen godt og kan legge til rette for arbeidet. Prosessleder må være trygg på innholdet i de fem komponentene i utviklingskapasitetsbegrepet, og ha kjennskap til kommunens arbeid med samfunnsutvikling.

Egenvurderingen gjøres av en gruppe på 6-10 personer sammensatt av politikere, administrative ledere, representanter for næringsliv og frivillig sektor. Det er viktig med en trygg ramme og en tillitsfull atmosfære. Sett av minst to timer.

Gå gjennom innholdet i utviklingskapasitetsbegrepet. Det er viktig at alle forstår at vi snakker om kommunens samlede utviklingskapasitet, både den som finnes innenfor kommuneorganisasjonen og ellers i lokalsamfunnet.

Deltakerne gjør først individuelle vurderinger av hvordan de oppfatter nåsituasjonen, og setter karakterer på en skala fra 1 - 5 (1 svært dårlig og 5 svært god) for alle fem komponentene i kapasitetsbegrepet. Skriv gjerne stikkord som forklaring på egen karaktersetting.

  • Hvor god er vi på å lede utviklingsprosesser?
  • Har vi den kompetansen vi trenger?
  • Har vi en god kultur for å drive utvikling?
  • Har vi økonomiske ressurser til å initiere og følge opp prioriterte utviklingstiltak?
  • Klarer vi å engasjere de rette menneskene og få de med på å investere tid på utviklingsarbeid?

 

Basert på hver enkelt vurdering av status, gjennomføres det en runde med felles refleksjon over hverandres karaktersetting og begrunnelse. Dette skal lede til en felleskarakter som alle kan enes om for hver av de fem komponentene.

Bruk gjennomgangen til å bli enige om hva som skal prioriteres og styrkes fremover, og hvem som har ansvar for å sørge for at dette skjer.

Gjenta øvelsen med jevne mellomrom, gjerne hvert andre år, og se om aktørene oppfatter forbedring. Ved forbedring vil arealet i diamanten øke.

Om utvikling av metodikken

Prosessmetodikken er utviklet av Distriktssenteret i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling AS, Agderforskning AS, Vestlandsforskning, Østlandsforskning og NORUT Alta og NORUT Tromsø. Metoden ble brukt som et verktøy i en egenvurdering av utviklingskapasitet i de 41 kommunene som deltok i Småkommuneprogrammet i 2013 og 2014. Kommunene opplevde metodikken som nyttig.