Fagområde: Ung i Distrikts-Norge

Ungdom i utenforskap blir verdifull arbeidskraft i havbruksnæringa

På Helgeland har NAV ytre Helgeland i samarbeid med bedriften LetSea lyktes med å få 45 ungdommer ut av utenforskap. Her deler ungdommene, NAV og LetSea sine erfaringer.

To menn og èn dame står på et landanlegg

Ronny Indstø (t.v.), Kjersti Borgan og Håvard Jenssen på landanlegget til LetSea
Foto: Margit Langseth / Distriktssenteret

Hva er LetsWork?

Prosjektet er en del av NAVs aktivitet rettet mot ungdom, og tilbyr ungdom i utenforskap arbeidspraksis hos LetSea, samtidig som de får tett oppfølging fra NAV og en egen prosjektleder.

LetSea er Norges største forsøks- og forskningssenter innen havbruk. Nav og LetSea deler på finansiering av en prosjektleder, mens LetSea har arbeidsgiveransvaret. NAV disponerer kommunale midler til prosjektet og har en egen koordinator for LetsWork. Brukere som NAV rekrutterer til prosjektet blir satt i kontakt med prosjektleder Ronny Indstø og beholder sin ordinære stønad.

Idéen oppsto i 2017 da NAV Ytre Helgeland var på bedriftsbesøk hos LetSea. Nå vil kommuner og bedrifter samarbeide, og tar kontakt med LetSea få mer informasjon om prosjektet. Partene i LetsWork beskriver tiltaket som en suksess som de ønsker å videreutvikle. Siden oppstarten i 2017 har 72 ungdommer deltatt i prosjektet LetsWork og av disse har 45 fått jobb eller tatt videre skolegang.

I mange distriktskommuner er det mangel på arbeidskraft både i offentlig sektor og privat næringsliv, samtidig som 7,4% av unge under 30 år er utenfor arbeidslivet. I NAV samarbeider stat og kommune med arbeidsgivere for å bidra til et velfungerende arbeidsmarked.

Utenforskap er en stor utfordring for samfunnet og det kan føre til alvorlige konsekvenser hos den det gjelder. Det er heldigvis mye både bedrifter og lokale politikere kan gjøre for å forebygge utenforskap i følge Guri Kaurstad Skrove, i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tips for å lykkes med aktivisering av ungdom i utenforskap

Erfaringer fra prosjektet LetsWork gir tydelige anbefalinger om hvordan man gjennom arbeidspraksis kan få ungdom i utenforskap inn i arbeidslivet. Rådene er basert på intervju Distriktssenteret har gjort med ansatte i bedriften LetSea, NAV og ungdommen selv.

Finn ut om ungdommen er motivert
Det er viktig at ungdommen er motiverte. En god kartlegging hos NAV avdekker om kandidaten er motivert, sier koordinator Kjersti Borgan i NAV. Som koordinator i NAV blir hun kjent med arbeidsoppgavene og miljøet gjennom egen erfaring fra besøk på bedriften. Prosjektleder Ronny Indstø peker på at det må være rett tid og rett sted for den enkelte. Hvis kandidaten er motiverte og det er kapasitet i bedriften, så er veien kort inn i arbeidspraksis hos LetSea.
Gi ungdommen mestringsfølelse og ikke gi opp

Det viktigste av alt er at ha tro på ungdommene. Mennesker har en utrolig evne til å omstille seg, sier administrerende direktør Kristian Johnsen i LetSea. Lista må legges på deres nivå for deretter å gradvis øke deres mestring. De unge må få kjenne på mestringsfølelse og samtidig bli pushet litt ekstra. Prosjektlederen sier at han sjeldent gir opp folk før det motsatte er bevist. Kandidatene som ble intervjuet forteller også historier med dårlig selvtillit, og at hvis man får skryt, så gir det motivasjon. Tilfeldigheter kan gjøre at en ungdom faller utenfor.
Inkluder ungdommen i arbeidsmiljøet

Både ledere, koordinator, prosjektleder og kandidater fremhever viktigheten av å inkludere ungdommen i arbeidsmiljøet. Ungdommene får arbeidsklær og gratis lunsj, slik at de skal føle seg som en del av arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgavene må føles meningsfulle, slik at de opplever at de bidrar.
Tett oppfølging og individuell tilrettelegging

Tett oppfølging av kandidatene er viktig, særlig i starten. Prosjektleder Ronny Indstø reiser sammen med kandidatene på fergen hver dag, og hvis det er behov henter han dem hjemme. Ronny Indstø har fulgt ungdommer til yrkesmessa og hjelper dem med å skrive CV og søke jobb. Man må tilrettelegge og justere underveis. For eksempel kan kandidatene komme litt seinere på jobb, slik at de slipper å ta ferga så tidlig om morgenen.
Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor
Bedriftene må se hvilke muligheter som finnes i bedriften. Hva kan gjøres som ikke krever utdannelse, som er meningsfylte oppgaver og som kan frigjøre tid til de som jobber med andre ting? Bedrifter som ønsker å ta inn ungdom som er i utenforskap inn i arbeidspraksis i bedriften, må ta kontakt med en saksbehandler eller markedsansvarlig på NAV. Kommuner kan også være tilbyder av arbeidspraksis for ungdom.
Forankring i ledelsen
Forankring av prosjektet i ledelsen er et suksesskriterium som både NAV og LetSea fremhever. Kanskje kan et kickoff med alle ansatte i bedriften være en god start, slik at man kan snakke om samfunnsoppdraget de ansatte i felleskap har. Det kan være en god idé for å få til en raskere inkludering og eierforhold hos de ansatte, sier Christin Walen Strand i NAV.
Sett av ressurser til oppfølging og samarbeid

Tett samarbeid mellom koordinator i NAV og prosjektlederen er en forutsetning for å lykkes. Vi har en god dialog og det er kort vei mellom oss som koordinerer prosjektet, sier Kjersti Borgan i NAV. Det er viktig å ha felles målsetning og faste kontaktmøter der forbedringer diskuteres.
Finn den rette prosjektlederen

Prosjektlederen spiller en sentral rolle, og det er viktig å finne den riktige prosjektlederen som kan følge ungdommen tett og godt opp. Prosjektleder Ronny Indstø forteller at det å bygge tillit og styrke ungdommens selvtillit er nøkkelen til å lykkes.

Geografiske forskjeller i utenforskap

En rapport fra Norce basert på tall fra SSB om geografiske forskjeller i utenforskap på oppdrag fra Distriktssenteret viser at andel ungdom mellom 15-29 år i utenforskap er prosentmessig likt i sentrale og rurale strøk, med 7,4%. Forskjellen er at flere av ungdommene i distriktet er uføretrygdet.

NAV-leder Christin Walen Strand mener at det kan være lettere få ungdom i utenforskap inn i arbeid eller utdanning i en distriktskommune, fordi det er lettere å ha oversikten over de ungdommene som er aktuelle på et mindre sted. Kjersti Borgan, NAV, sier at i en større by er det flere alternativer for ungdom, mens på et mindre sted kjenner NAV bedriftene godt og bedriftene kjenner de ansatte på NAV godt.

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i regionen gjør det lettere for kandidatene i LetsWork å få seg jobb enten i oppdrettsnæringen eller andre steder. Kjersti opplever at bedriftene er mye mer aktive enn før, og at de nå vil bidra med å få ungdommer i utenforskap inn i jobb med å tilby arbeidspraksis. Prosjektet LetsWork har ført til at flere har fått tilbud om jobb gjennom nettverket til prosjektlederen eller at de selv har kommet i kontakt med mulige arbeidsgivere.

Ungdom og utenforskap

Tall fra NAV viser at det i 2022 i Norge er 700 000 personer i alderen 20-66 år utenfor arbeid, skole og opplæring. Av disse er rundt 19,6% i alderen 20-29 år. I Nordland er 19,3% av alle ungdommer mellom 20-29 år i utenforskap. Dette utgjør 5 800 ungdommer. Ytre Helgeland har 24,2% og dermed høyeste andel av ungdom i utenforskap i Nordland.

En mann og en dame står inne på en forskningsstasjon for fisk

Ronny Indstø (t.v) og Kjersti Borgan inne på forskningsstasjonen på LetSea
Foto: Margit Langseth / Distriktssenteret

Effekten av å gi ungdom i utenforskap arbeidspraksis

LetsWork har hatt positiv effekter for både bedriften og ikke minst for ungdommen selv. Samarbeidet har påvirket bedriftskulturen og gitt ungdommen motivasjon og selvtillit til å komme i arbeid.

Bidrar positivt til bedriftskulturen

Administrerende direktør i LetSea, Kristian Johnsen, sier at LetsWork er en del av bedriftens samfunnsbidrag og at det knytter de ansatte sammen. De har et felles prosjekt med å hjelpe ungdom som står utenfor inn arbeidslivet. Gevinsten er tosidig med å forbygge utenforskap og samtidig kunne bidra til å skaffe arbeidskraft til havbruksnæringen. Prosjektet har skapt felleskap og stolthet og har bidratt positivt til bedriftskulturen.

Prosjektleder Ronny Indstø sier at de ansatte har lyst til å lære og hjelpe ungdommen som er på arbeidstrening. De ansatte er veldig stolte av det.

– En jeg kjenner som jobber på LetSea fortalte meg at han ble så glad da han jobbet sammen med en fra LetsWork på en av merdene og så at han mestret oppgaven. Han fikk kjenne på at han er et godt menneske som hjelper ungdom som trenger det.

– Kjersti Borgan, NAV

Ledelsesforankring forsterker bedriftens samfunnsansvar

Kristian Johnsen sier at det har tatt litt tid for de ansatte i LetSea å forstå viktigheten av LetsWork. -Vi i ledelsen har i alle de fire årlige fagsamlingene for ansatte i bedriften presentert NAV-modellen med LetsWork. Ofte er det slik at det en leder synes er viktig å prioritere, synes de ansatte også er viktig.

Kjersti Borgan forteller at de ansatte var skeptiske i begynnelsen. De forstod ikke helt hva LetsWork var. Etter hvert har de ansatte blitt glade og stolte over at de jobber i en bedrift som tilbyr arbeidspraksis til ungdom som en del av samfunnsansvaret. Ronny Indstø sier at enkelte ansatte i begynnelsen av LetsWork tenkte at ungdommene på tiltak skulle ta jobbene fra dem. Særlig gjaldt dette de som var innleide vikarer. Men nå er de ansatte stolte over å bidra.

to menn sitter ved et bord på et pauserom

Lars Robin Svea (t.h) slår av en prat med Ronny Indstø på pauserommet hos LetSea
Foto: Margit Langseth / Distriktssenteret

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Lars Robin Svea er for tida på arbeidspraksis hos LetSea og sier at det er et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Han forteller at han er blitt tatt ekstremt godt i mot, og at det er lett å bli inkludert og bli kjent med kollegaene. Ungdommene i prosjektet får være en del av et arbeidsmiljø, de får gratis lunsj og spiser sammen med de andre på jobben. Målet er at ungdommen får tett oppfølging slik at de blir inkludert, trives og føler seg trygg.

– Vi gir sjeldent opp folk.

– Ronny Indstø, Prosjektleder

Effekter arbeidspraksis i LetsWork gir for ungdommen

Lars Robin ser arbeidspraksisen som en inngangsport til å få seg fast jobb i oppdrettsnæringen. Han ønsker å vise hva han er god for og gir derfor 120 %. Etter endt dag så føler Lars Robin at han har gjort en forskjell. De to ukene med arbeidspraksis har gitt han mer motivasjon og framtidstro.

En mann står foran et landanlegg

Håvard Jenssen på landanlegget til LetSea
Foto: Margit Langseth / Distriktssenteret

Håvard Jenssen har prøvd ulike lærlingeløp og møtte utfordringer i livet i perioden etter han ble permittert i Mowi. Han sier at LetsWork berget ham i en vanskelig periode. Prosjektleder Ronny tok han godt imot og ga god støtte. Håvard har nå fast 100% stilling i Fishbase, har etablert seg på Dønna og har funnet ro i livet.

– Det er viktig å få skryt når man gjør en god jobb. Når Ronny skrøt av meg, fikk jeg selvtillit. Nå har jeg god selvtillit, og trenger ikke skryt.

– Håvard Jenssen, tidligere lærling

Christin Walen Strand i NAV sier at hun ser at ungdommen er stolte av å fortelle at de jobber i en bedrift som har fått mye oppmerksomhet. I 2017 ble LetSea kåret til Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrift. Meningsfylte oppgaver for den enkelte gjør det lettere å komme seg opp om morgenen, ta ferja og jobbe.

Veien videre for prosjektet LetsWork

Svakheten i LetsWork er at man ikke kan love jobb i etterkant. NAV og LetSea er i gang med videreutvikling for å se om LetsWork kan utvides med for eksempel kurs og sertifiseringer for ungdommen. Ifølge NAV er det mange bedrifter som er gode på å ta imot kandidater i arbeidspraksis, og de ser på muligheter for å utvikle LetsWork-modellen for andre bransjer og bedrifter. Andre bedrifter og kommuner kan lære av LetsWork hvis de ønsker å etablere lignende prosjekter.

Distriktssenterets anbefalinger til distriktskommuner i rollen som arbeidsgiver:

  • Kartlegge mulige arbeidsoppgaver som ikke krever formell utdanning eller forkunnskap, og tilby arbeidspraksis for ungdommer i kommunen.
  • Ha jevnlig dialog med NAV om mulige kandidater til arbeidspraksis.
  • Ta i bruk tipsene for å lykkes med aktivisering av ungdom i utenforskap som finnes i artikkelen.

Distriktssenteret sine anbefalinger til distriktskommuner i rollen som samfunnsutvikler:

  • Ha oppdaterte tall for og kunnskap om ungt utenforskap når dere lager planstrategi etter kommunevalget i høst.
  • Vurder relevante tiltak for å forebygge ungt utenforskap når dere reviderer eller lager ny samfunnsdel av kommuneplanen.
  • Sett ungt utenforskap på dagsorden i dialogen med lokale bedrifter og organisasjoner.