Prioriteringsverktøy for samfunnsutvikling

Dersom du vil oppnå en god samfunnsutvikling - prioritér det som er viktig og samtidig mulig å påvirke. Dette verktøyet hjelper deg på veg.

Slik ser resultatene av prioriteringene ut

Slik bruker du verktøyet

I alle bygder, kommuner og regioner finst det faktorer som påvirker samfunnsutviklingen. Det kan være arbeidsplasser, arbeidskraft, pendlingsmuligheter, boligtilbud, bredbånd eller andre ting. Hvilke av disse som er viktige og hvilke det er mulig å påvirke varier fra sted til sted. En faktor som er viktig for samfunnsutviklingen kan være vanskelig påvirke med lokale tiltak. Derfor er det lurt å gjennomføre en prosess der du sorterer faktorene etter hvor viktige de er, og om det er mulig å påvirke dem.

Gode refleksjoner, felles forståelse og økt bevissthet om hva som må til for å skape en god samfunnsutvikling er gjerne resultatet av slike øvelser.

Til dette har Distriktssenteret laget et enkelt verktøy. Verktøyet er et regneark med to faner. I den første fana kan du kan skrive inn mulige emner, faktorer eller arbeidsområder, og så prioritere disse en score fra 1 til 5 alt etter hvor viktige og påvirkbare de er. I den andre fana får du opp et diagram som viser resultatet av prioriteringene på en XY-akse.


 

Som samfunnsutvikler kan du invitere sentrale aktører til å være med å prioritere hva som er viktig og som samtidig er mulig å påvirke lokalt og regionalt.

For å gjennomføre prosessen trenger du noen som leder prosessen. I tillegg trenger du PC eller nettbrett med tilgang til internett, og gjerne storskjerm for å vise resultatet.

Ulike måter å bruke verktøyet på

1. Når grendelaget skal diskutere tiltak for økt attraktivitet

Et grende- eller bygdelag er samlet for å diskutere hvordan det kan bli mer attraktivt å bo i grenda. Hvilke tiltak skal prioriteres og hva kan innbyggerne selv gjøre noe med? I møtet kommer det opp mange emner og tiltak som deltakerne mener er viktig å gjøre noe med. I mindre grupper skal så deltakerne prioritere hvilke tiltak som skal prioriteres. Hver gruppe trenger PC eller nettbrett.

I denne prosessen brukes verktøyet, og deltakerne i gruppa blir enige om plasseringen av de ulike tiltakene etter viktighet og påvirkbarhet. Når alle gruppene har gjort denne øvelsen og presentert sine resultater i plenum, forsøker en å komme frem til en endelig og felles prioritering av de «riktige» tiltakene.

2. Når næringsliv, lag og organisasjonsliv og politikere skal finne fram til felles oppfatning

En kommune har vedtatt mål i sin samfunnsplan. Som ansvarlig for prosessen inviterer du folk fra næringslivet, fra lag og foreninger og ansatte og politikere i kommunen til å være med å prioritere tiltak eller innsatsområder. Presenter en liste med mulige tiltak eller innsatsområder som kan være mer eller mindre viktige for å nå målene og som samtidig også er mer eller mindre mulig å påvirke lokalt.

Gi hver enkelt tilgang til verktøyet, og la dem plotte innsatsområdene/tiltakene etter oppfatning av viktighet og lokal påvirkningsgrad. Diskuter så i små grupper, gjerne på tvers av sektorer. Forsøk å bli enige om plassering lang x- og y-aksen. Del dette i plenum, og forsøk å komme frem til en felles oppfatning.

3. Andre bruksområder

Verktøyet kan også brukes i formidling av resultater av prosesser, men også til å skape debatt ved at du viser innsatsområder eller tiltak plassert etter din oppfatning av viktighet og påvirkbarhet, og bruker dette som et utgangspunkt for å skape engasjement og diskusjon blant deltakerne.