Trainee Salten

En suksesshistorie der alle kandidatene har fått seg jobb og blitt boende i Salten etter avsluttet traineeperiode.

Trainee Salten ble startet opp første gang i 2006. Ideen oppsto i Nordland fylkeskommune i forbindelse med RDA-midlene som kom i 2004. Ideen ble iverksatt av Salten regionråd som startet trainee-ordningen som et av flere prosjekt i Innovasjonsprogrammet Salten. Til å begynne med ble ordningen koordinert av Team Bodø som er et kommunalt foretak som arbeider med nærings- og samfunnsutvikling i Bodøregionen.

Fra 2009 er Trainee Salten blitt drevet som et prosjekt i Kunnskapsparken Bodø, med tilhørende styre og vedtekter. Prosjektet er finansiert av medlemsbedriftene og av DA-Bodø – som er en ordning der Nordland fylkeskommune fram til og med 2013 får overført omlag 150 millioner kroner per år for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland.

Det er bedriftene som eier trainee-programmet. Pr i dag er det 15 bedrifter i programmet. Målgruppen for programmet er sivilingeniører og siviløkonomer med mastergrad. Traineene er ansatt i Kunnskapsparken Bodø. På den måten slipper bedriftene administrasjonskostnader knyttet til å ta imot en midlertidig ansatt, og traineene får lik lønn, lik pensjonsordning og lik behandling ellers. Bedriftene betaler en medlemsavgift på 3.300 i året dersom de ikke har trainee, 10.000 hvis de har trainee og i tillegg betaler de ca. 1.250 kr daglig for det antall dager de har trainee.

Målsettingen med Trainee Salten er å tiltrekke og beholde høyt utdannede i regionen. Det er et sterkt fokus på at ordningen skal være attraktiv for traineene slik at de beste kandidatene søker seg til ordningen. Det er derfor lagt opp til et prestisjetungt opplæringsprogram som blant annet omfatter et 20 dagers kurs hos Nordnorsk Lederutvikling. Dette kurset har høy status i næringslivet og fungerer som en gulrot i forhold til søkere til trainee-programmet. Videre har ordningen en mentor i hver bedrift og en fadder fra tidligere kull slik at den enkelte trainees ve og vel er i sentrum.

Det er også en målsetting at Traineprogrammet skal hjelpe bedriftene i Salten å få tilgang til kompetanse, å få kjennskap til hverandre, og gjøre bedriftene kjent i ulike studentmiljøer.

En suksesshistorie der alle kandidatene har fått seg jobb og blitt boende i Salten etter avsluttet traineeperiode.

Om traineeprogram

Traineeprogrammer retter seg normalt mot nylig uteksaminerte studenter fra universitet og høgskoler. Under traineeperioden blandes praktisk arbeid med teori. Trainee-ordningen er svært utbredd blant de største bedriftene i Norge. Det som skiller en regional trainee-ordning fra en bedriftsintern trainee-ordning er at flere bedrifter innenfor en region går sammen om å dele en traineestilling. I stedet for at traineene hospiterer i flere avdelinger innen en bedrift, jobber de i flere bedrifter.

En trainee-periode løper vanligvis over to år, i løpet av den perioden jobber traineene i 2-3 bedrifter. Hovedhensikten er ikke å finne en lederkandidat, men heller vise at det finnes interessante arbeidsplasser for folk med høy utdanning i regionen.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Grunnleggende informasjon om Trainee Salten inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Traineeprogrammet er eid av medlemsbedriftene Bodø Energi, Umoe iTet, sks, Nordlandsbanken, Norkonsult, DIPS, Kunnskapsparken Bodø, Elektro, Salten forvaltning, iTicket, Nexans, Fauske Lysverk, Høgskolen i Bodø, Rapp Marine Group og YIT. Tidligere var det en styringsgruppe med representanter fra hver av de deltakende bedriftene. Det er nå dannet et eget styre i Trainee Salten bestående av 4 representanter fra medlemsbedriftene samt en representant fra de aktive trainee. Dette er gjort for å sikre kontinuitet og nærmere oppfølging av Trainee Saltens kvalitet, innhold og resultater. De øvrige medlemsbedriftene holdes løpende orientert skriftlig, møtes to ganger i året på årsmøtet, og på partnerskapsmøter.

Traineeprogrammet ser ut til å være godt forankret hos både traineer og traineebedrifter. Traineene deltar aktivt med å markedsføre traineeprogrammet, både i media og på seminarer.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Trainee Saltens målgruppe er unge mennesker med utdanning på masternivå. Det søkes fortrinnsvis etter sivilingeniører og siviløkonomer. Koordinator for Trainee Salten fremhever at en viktig suksessfaktor er en sterk involvering fra medlemsbedriftene. Alle bedriftene har til nå vært representert i styret i Trainee Salten. I tillegg så er det en representant fra de aktive traineene.

Trainee Salten oppfordrer medlemsbedriftene til å ta traineene inn i styrerommet (som observatører). Dette er det enkelte som gjør og det kan variere hvor langt bedriftene ønsker å gå på akkurat dette. Andre bedrifter inkluderer traineene i ledergruppen (som observatører)

Distriktssenteret mener at medvirkning og forankring i medlemsbedriftene og blant aktive traineer er godt ivaretatt. Slik har Salten Trainee lagt et godt grunnlag for at både medlemsbedrifter og aktive traineer skal bli fornøyde.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Trainee Salten har et forholdsvis stort budsjett på 8 150 000. Det skal dekke et program på 21 mnd for 6 traineer. Det er nok langt mer enn andre regionale trainee-programmer har til rådighet. Prosjektleder har bred kompetanse på å drive prosjekt og har et stort engasjement for programmet. Dette engasjementet er slik vi ser det av stor betydning, da en viktig del av arbeidet er å synliggjøre traineeprogrammet for stadig nye bedrifter og organisasjoner.

At arbeidet blir drevet av Kunnskapsparken i Bodø mener Distriktssenteret er en styrke. At Trainee Salten har «hjemmeadresse» i et slikt kunnskapsmiljø med stor kompetanse på drive prosjekter og som har en «god standing» blant medlemsbedriftene, ser ut til å ha stor betydning for gjennomføringsevnen.

Kommunens rolle

Kommunen har ingen direkte rolle inn i denne ordningen. Det offentlige bidraget her går gjennom DA Bodø. DA Bodø er en ordning der Nordland fylkeskommune får overført omlag 133 millioner kroner per år i sju år for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland. Kompensasjonen gis fra Kommunal- og regionaldepartementet fordi næringslivet i Bodø har høyere arbeidsgiveravgift enn næringslivet i de øvrige kommunene i Nordland DA.

DA Bodø skal bidra til:

  • Å videreutvikle Bodø som en markert og velfungerende fylkeshovedstad slik at det gir positive ringvirkninger til resten av Nordland.
  • Verdi- og nyskaping i næringsliv og samfunn. Å skape gode rammebetingelser og gjøre Bodø og Nordland attraktivt som bo- og etableringssted særlig for unge mennesker
  • Å utvikle flere kompetansearbeidsplasser til nytte for Bodø og Nordland
Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunes rolle her er som forvalter av RDA midler. Det er opprettet gjennom DA Bodø. Ifølge prosjektkoordinator har ikke fylkeskommunen noen aktiv rolle inn mot prosjektet. Prosjektet rapporterer til fylkeskommunen om bruk av pengene som er tildelt.

Målformulering

Trainee Salten har målformuleringer som går både på hva medlemsbedriftene og trainee skal få ut av å være deltaker i programmet. Det finnes både forretningsmessige og samfunnsmessige mål. For Distriktssenteret er det naturlig å fokusere på det sistnevnte.

De samfunnsmessige målene for Trainee Salten:

  • Regionen tiltrekker seg unge med høyere utdanning
  • Positiv profilering av regionen og bedriftene
  • Samarbeidet mellom bedriftene gir positive ringvirkninger
  • Få traineene til å etablere seg i regionen.

Distriktssenteret vurderer målene i forhold i forhold til SMART-modellen, dvs om de er spesifiserte, målbare, akseptert, realistiske og tids- og kostnads bestemt.

Målene er generelle og lite spesifiserte. Dette gir også utfordringer knyttet til å finne ut om målene nås eller ikke. Tidsperspektiv er ikke klart definert. Distriktssenteret ser at andre utviklingsprosjekt har hatt god nytte av å utarbeide delmål med større grad av spesifisering og kvantifisering. Samtidig er det nok også slik at de interne forretningsmessige målene er mer tydelige på dette, men dette er informasjon som vi ikke har hatt tilgang til.

Alle de fire samfunnsmessige målene er slik vi ser det målbare, blant annet gjennom omdømmeundersøkelser, antall søknader på ledige jobber og bosettingsstatistikk. En spesifisering vil kunne bidra til å vise hvilke indikatorer Trainee Salten ønsker å bruke.

Resultat og effekt

Trainee Salten har som hovedmål å tiltrekke seg og gjøre seg attraktiv for høyt kvalifisert arbeidskraft som vil jobbe og bo i regionen. Her kan programmet vise til meget gode resultater i og med at alle trainee-kandidatene har fått seg jobb i regionen etter endt traineeperiode

Distriktssenteret mener at Trainee Salten gjør en god jobb med å vise de mulighetene som finnes for denne gruppen i regionen og gjør det attraktivt for traineene å bli igjen i regionen. Det har vist seg at alle som har vært gjennom programmet blir boende i regionen etter at trainee perioden er avsluttet. Distriktssenterets egen utredning om effekter av regionale trainee-ordninger, viser at Trainee Salten har den klart høyeste bosettingseffekten av de ni trainee-ordningene som ble undersøkt. Vi viser ellers til rapporten Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram for flere detaljer.

Daglig leder opplyser at det har vært stor pågang av søkere til dette trainee-programmet. Det tyder på at Trainee Salten har nådd sitt mål om å gjøre seg attraktiv for tiltrekke seg nyutdannede med høy kompetanse. Det er også verd å nevne at med de gode resultater som traineeprogrammet har hatt, har Trainee Salten fått en god del offentlig omtale regionalt. Det er god grunn til å tro at det har ført til at programmet er blitt ekstra attraktivt og gitt regionen et godt omdømme som en attraktiv region å jobbe og bo i.

Nyskapning og kreativitet

Traineeprogram er ikke nytt på landsbasis. Å benytte seg av denne løsningen for å ta tak i en regional utfordring er noe flere regioner kan ta lærdom av. Utgangspunktet for oppstart av prosjektet er at regionen opplever kompetanseflukt. Flere unge reiser fra regionen for å ta utdanning og bosetter seg deretter i mer sentrale strøk. I en tid der kompetanse blir sett på som nøkkelen til vekst er dette en svært uheldig utvikling både med tanke på fremtidig næringsutvikling og bosetting.

Distriktssenteret mener at Saltenregionen med næringslivet i spissen tar et felles løft for å gjøre noen med denne utfordringen og vise det potensialet som ligger i regionen for unge voksne med høy utdanning. Distriktssenteret mener at det samfunnsansvaret næringslivet i fellesskap tar er en god løsning, og et godt supplement til den offentlige innsatsen. Som flere andre fylker har Nordland fylkeskommune i sitt regionale utviklingsprogram (RUP) en målsetting om å få unge mennesker til å bosette seg i distriktene, å tiltrekke seg høykompentent arbeidskraft, stimulere til kunnskapsbasert næringsutvikling og regionalt samarbeid. Trainee Salten har potensiale til å bidra på alle disse områdene.

Læringsverdi

Distriktssenteret mener at det er flere faktorer som må framheves. Kandidatene får muligheten til å jobbe i ulike bransjer i løpet av perioden, i tillegg til det å jobbe i flere bedrifter. Kandidatene får også mulighet til å jobbe i hele regionen og slik bli kjent med ulike lokalsamfunn. Programmet til stiftelsen Nordnorsk lederutvikling er også et solid faglig tilbud som bidrar til å styrke kandidatene når de søker jobb etter traineeperioden. Det samme kan gjelde for muligheten til å delta som observatører i styrearbeid.

Mål og resultat

Distriktssenteret mener at Trainee Salten kan vise til oppsiktsvekkende god måloppnåelse. Alle kandidatene som har gjennomført traineeordningen har fått seg jobb og blitt bofaste i regionen. Det er i samsvar med Statistisk sentralbyrås bo- og flyttemotivundersøkelse som viser at jobb er den viktigste faktoren som avgjør hvor unge voksne velger å bosette seg. Salten trainee har klart å profilere at det finnes spennende jobbmuligheter i regionen.

Veien videre

Det er ingen offentlige etater eller kommuner med i trainee-programmet. Det ligger et stort potensiale i å synliggjøre det for slike aktører. Da bør fokuset på fagområder og kompetanse som Trainee Salten rekrutteres etter utvides betraktelig. Det vil sannsynligvis gjøre ordningen enda mer attraktiv.