Trainee Innlandet

Norges første regionale traineeprogram.

Bakgrunn

Trainee Innlandet er den største og første regionale trainee-ordningen i Norge. Den startet under navnet Vikinglauget Trainee i 1998 og er et nettverkssamarbeid mellom bedrifter og næringsklynger i Hedmark og Oppland. Initiativet til ordningen kom fra Vikinglauget, et nettverk av administrerende direktører fra de største bedriftene i Mjøsregionen, som oppsto i forbindelse med at Lillehammer arrangerte de Olympiske Leker 1994. De var opptatt av å utnytte mulighetene for næringsutvikling i kjølvannet av OL, og så at det å tiltrekke seg høyt utdannede til regionen var viktig i denne sammenheng.

Oppdraget med å få ordningen i gang ble gitt til tre bedrifter som hadde egne organisasjons- og personalavdelinger:

  • Sparebanken Hedmark
  • Norsk Tipping AS
  • Gilde HedOpp (nåværende Nortura Rudshøgda).

Ved siden av disse var Moelven Industrier og IBM Global Services med på oppstarten. De kartla kompetansebehovet blant bedriftene i Vikinglauget og søkte så etter traineer. Responsen var stor, og i 1999 ble det første kullet traineer tatt inn. Fram til i dag har programmet hatt 92 traineer fordelt på 12 kull.

Organisering

Trainee Innlandet koordineres av Kallerud Kompetanse som har en 100 % stilling knyttet til arbeidet. I tillegg leies det inn hjelp på timebasis samt at det er traineene som står for markedsføringsarbeidet i programmet. Trainee Innlandet er ingen juridisk enhet, men et samarbeid mellom 2 næringsklynger og 10 offentlige og private virksomheter. Til sammen sysselsetter disse 17 000 personer. Styret til ordningen består av en representant fra hver medlemsbedrift/node, en trainee fra hvert av de to kullene og en fra Kallerud kompetanse. Nye bedrifter må søke styret om å få være med i ordningen. På denne måten har ordningen bevart noe av laugspreget.Finansiering

Innlandet Trainee har ikke mottatt offentlig støtte i form av tilskudd. De ser det som et poeng at de ikke skal være avhengig av offentlig støtte. På denne måten får bedriftene et større eierskap til ordningen og bidrar selv mer til at ordningen skal fungere på best mulig måte. De sørger for at ordningen har den kvaliteten de betaler for. I tillegg til lønn til traineene betaler de medlemskontingent på til sammen 1,8 millioner som går til drift av programmet.

Målgruppe

Målgruppen er unge nyutdannede akademikere med minimum fire års utdannelse på høyskolenivå. Ordningen ønsker seg ”stjernekandidater” fra alle fagområder. I løpet av de to årene får traineen et 20 dagers kompetanseprogram innen kommunikasjon, ledelse og endringsarbeid. Her blir erfaringer fra traineenes jobbhverdag knyttet opp mot teori, samtidig som tverrfaglig samarbeid mellom traineene settes i fokus.

I tillegg deltar traineene i markedsføringsarbeidet som innebærer å utarbeide markedsstrategier, utvikle brosjyrer og websider, og delta på rekrutteringsmøter ved lærestedene. Dette arbeidet beskrives av traineene som tidkrevende, men lærerikt ikke minst fordi det bidrar til at traineene blir kjent med hverandre og hverandres fagfelter. I tillegg er det bedriftsbesøk i alle medlemsbedriftene.

Kommunens rolle

Hamar kommune er medlemsbedrift, styremedlem og støttespiller som rekrutterer traineer gjennom traineeprogrammet.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunene er ikke medlemsbedrift i traineeordningen.

Målformulering

Hovedmåletᅡᅠfor Trainee Innlandet er å rekruttere og beholde kompetansen i regionen.

I begynnelsen var trainee-programmet utelukkende tiltenkt ungdom oppvokst i Innlandet. Ønsket var å få dem “hjem” etter endt utdannelse. Traineene blir tilbudt et produkt som ga løfte om en stjernestart på karrieren. I det legger de at traineen skal få en bredere erfaring enn vanlig karrierestart, og dessuten få et unikt læringsmiljø for faglig og personlig utvikling.

Bedriftene på sin side skal få tilgang til og mulighet til å rekruttere talenter til fornying og utvikling. Videre er det et mål at de oppnår læring og synergieffekter av å være med i et nettverk med profesjonell administrasjon.

Det er også et mål at ordningen skal bidra til positiv omdømmebygging for bedriftene og regionen.

Målene er ambisiøse og i liten grad kvantifiserbare. Tidsperspektiv er ikke angitt og måltall er ikke klart definert.

I forhold til andre regionale traineeprogram viserᅡᅠtraineestudienᅡᅠat Trainee Innlandet ikke lykkes like godt med å bosette eks-traineer på permanent basis. Distriktssenteret stiller derfor spørsmål med om det kan være hensiktsmessig å mål- og tidsfeste noen av delmålene (spesielt i forhold til mål om antall søkere/antall traineer per år og hvor mange som blir boende etter traineeperioden) eller eventuelt definere indikatorer som det er mulig å måle underveis.

Resultat og effekt

Trainee Innlandet er det første regionale traineeprogrammet i Norge. I ettertid har flere andre regioner i Norge utviklet egne traineeprogram basert på denne organisasjonsmodellen. Nærmere 100 traineer fordelt på 12 kull har til nå fått en god start på karrieren gjennom Trainee Innlandet. Traineestudien viser at 50 % er bosatt tre år etter avsluttet traineeperiode.

Distriktssenteret mener at Trainee Innlandet i stor grad har klart å etablere et godt omdømme og tiltrekke seg kompetanse til regionen. Næringslivet viser betalingsvilje og engasjement. Trainee Innlandet har imidlertid dårligst bosettingsprosent av de 9 evaluerte traineeprogrammene, og bør jobbe målrettet med beholde kompetansen i regionen på lang sikt.

Læringsverdi

Distriktssenteret mener at Trainee Innlandet:

  • Har banet vei og vært et godt forbilde for mange andre regionale traineeprogram i Norge
  • Har klart å synliggjøre karrieremuligheter i regionen for unge med høyere utdannelse
  • Har tilrettelagt for samarbeid på tvers av bedriftsgrenser og bransjer
  • Har vist at det er mulig å legge til rette for at regionale traineeordninger kan være selvfinansierende, gjennom at medlemsbedriftene forstår den bedriftsøkonomiske- og omdømmemessige egennytten.
  • har klart å tiltrekke unge mennesker med ambisjoner, men bør være bevist utfordringene med å å sikre at kompetansen blir i regionen etter endt traineeprogram for å få ønsket effekt av traineeprogrammet.
  • Kan vurdere om deres «flytt heim»-strategi blir for tydelig. Trainee-undersøkelsen har vist at det er de regionale traineeprogrammene som legger minst vekt på traineenes tilknytning til regionen, er de som i størst grad lykkes med å beholde traineene i regionen etter at de er ferdige med traineeperioden.

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Dette er en kartlegging av det regionale traineeprogrammet for Hedmark og Oppland fylke, Trainee Innlandet. Kartleggingen er basert på rapporten «Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram«, som evaluerer hvilke effekter ni regionale traineeordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene. Ideas2evidence har vært utførende FOU-aktør med Distriktssenteret som oppdragsgiver.

Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er bl.a gjennomført intervju med daglig ledere for traineeprogrammene, traineer/eks-traineer, finansiører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene.