Framtidsfylket Trainee

Framtidsfylket trainee: En unik sjanse til en spennende karriere i Sogn og Fjordane.

Fraflytting er en utfordring for distriktskommuner generelt, så også for de 26 kommunene i Sogn og Fjordane. For å motvirke den negative befolkningsutviklingen har Sogn og Fjordane blant annet satset på traineeprogram for å rekruttere unge mennesker med høg utdanning til fylket. Bedrifter i Sogn og fjordane har hatt 62 traineer siden 2004.

Fra 2004 til 2008 har traineene blitt rekruttert gjennom to ulike traineeprogram: ”Springbrett” og «Trainee SFJ». Disse to traineeprogrammene var forløperne til Framtidsfylket Trainee, som ble etablert i 2008.

Organisering

Framtidsfylket Trainee er eid av Framtidsfylket AS. Framtidsfylket AS har nå blitt Sogn og Fjordane sin egen merkevare for jobb og rekruttering, og omfatter i dag nettportalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. Initiativet til framtidsfylket.no kom fra traineer i fylket som ønsket å formidle det de selv har erfart – nemlig at Sogn og Fjordane har et stort mangfold av spennende arbeidsplasser.

Sommeren 2009 gjennomførte Framtidsfylket en emisjon. Nå er det totalt 25 virksomheter (både offentlige og private) som eier selskapet og dermed setter rekruttering av høyt utdannede unge voksne på dagsorden.

Framtidsfylket Trainee er en traineeordning for kandidater med bachelor- eller masterutdanning. Ordningen skaper et unikt nettverk for bedrifter og traineer og er med på å styrke samarbeidsånden knyttet til en sentral fellesoppgave: rekruttering til Sogn og Fjordane.

Hovedmål for Framtidsfylket Trainee

«Å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen for næringslivet ved å øke tallet på unge mennesker med høy utdanning som vil arbeide og bo i fylket.»

Dette hovedmålet er operasjonalisert gjennom følgende delmål:

  • Tilby bedriftene kvalifisert arbeidskraft og fersk høgskole- og universitetskunnskap
  • Bedre kunnskapen om og oppfatninga av næringslivet i fylket på tvers av bransjer og regioner
  • Markedsføre Sogn og Fjordane som et fylke med spennende karrieremuligheter og gode levekår

Framtidsfylket Trainee har to målgrupper

1 Traineer

Krav til kandidatene

  • Minimum tre år med høyere utdanning (minimum bachelornivå)
  • Maksimalt tre år med arbeidserfaring etter avslutta utdanning
  • Under 30 år
  • Beherske norsk som arbeidsspråk

2 Traineebedrifter

Traineebedriftene skal være bedrifter i alle størrelser og fra ulike bransjer, også fra offentlig sektor.

Antall traineebedrifter (bedrifter som rekrutterer trainee) varierer fra år til år. I 2010 var det 16 bedrifter som utlyste traineestilling, ni bedrifter som ansatte trainee og 11 traineer som fikk jobb. Framtidsfylket har ett traineeopptak per år (søknadsfrist i mars og starttidspunkt i august) og tar inn 8-10 traineer årlig. Antall søknader varierer fra år til år. De mottok 90 søknader i 2010.

Traineeperioden er på ett år og hver trainee er tilsatt hos en arbeidsgiver som har det hele og full arbeidsgiveransvaret. Traineene får egen mentor og ekstra oppfølging hos arbeidsgiver i tillegg til kompetansebygging og personlig veiledning gjennom fellessamlingene. Fellessamlingene koordineres av Framtidsfylket Trainee og er obligatorisk for alle traineene.

Framtidsfylket Trainee er finansiert av RDA-midler og egenandel fra traineebedriftene. RDA-midlene bevilges fram til 2012. Bidraget fra traineebedriftene og eventuelle andre tilskudd må økes fra 2012 for at traineeprogrammet skal kunne videreføres. Dette er en utfordring som daglig leder er klar over og som det jobbes med å løse.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Framtidsfylket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Framtidsfylket AS blitt Sogn og Fjordane sin egen merkevare for jobb og rekruttering, og omfattar i dag nettportalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. 26 bedrifter eier Framtidsfylket AS og flere av disse er også traineebedrift. Styret i Framtidsfylket AS består av representanter fra Sparebanken Sogn og Fjordane, NHO Sogn og Fjordane, Høyanger næringsutvikling, Hotell Alexandra, Måløy Vekst, Sunnfjord Næringsråd. Framtidsfylket Trainee har ikke eget styre.

Traineeprogrammet ser ut til å være godt forankret hos både traineer og traineebedrifter. Traineene deltar aktivt med å markedsføre traineeprogrammet på karrieredager og evaluerer programmet både underveis og etter endt traineeperiode. Traineebedriftene føler eierskap til traineeprogrammet, men har de seneste år overlatt ansvar for markedsføring og profilering til programledelsen.

For å bringe bedriftene mer på banen og engasjere flere i bedriftene, har daglig leder etablert en «kompetansegruppe» med representanter fra traineebedriftene. Denne gruppen skal sikre at bedriftenes behov for kompetanse og utvikling av traineeprogrammet ivaretas. Framtidsfylket Trainee arrangerer mentorsamlinger, som bidrar til forankring og eierskap hos ansatte i bedriftene. Framtidsfylket Trainee arrangerer traineetreff og karrieremesser som mobiliserer både hos traineer, traineebedrifter og ansatte hos fylkeskommunen til medvirkning.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Framtidsfylket Trainees målgrupper er primært unge mennesker med høyere utdannelse (minimum bachelor) og sekundært traineebedriftene.

Traineene engasjeres gjennom traineeprogrammet blant annet ved deltakelse på karrieremesser og blogginnlegg på framtidsfylkets nettside. Traineene deltar på traineesamlinger, som evalueres kontinuerlig og etter endt traineeperiode. De er også ansvarlig for å gjennomføre årlige alumnitreff. Alumnitreffet er et stort nettverksprosjekt, hvor både traineebedrifter og aksjonærbedrifter diskuterer tidsaktuelle tema. Tema og form vil variere fra år til år. Tema i juni 2010 var: «Hvordan være en framtidsrettet arbeidsgiver?»

Distriktssenteret mener at Framtidsfylket Trainee har lagt et godt grunnlag for at både traineebedrifter og aksjonærbedrifter skal medvirke til at Framtidsfylket Trainee blir en suksess. Kontinuerlig arbeid med forankring og medvirkning er nødvendig også i tiden framover, og spesielt viktig er det å få kommunene på banen og synliggjøre ordningen for potensielle søkere.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Daglig leder er en ildsjel med stort engasjement for regionen. Hun flyttet fra Nederland til Norge i 2000 for å finne «de gode liv» og har siden den gang opparbeidet seg betydelig prosjektledererfaring. I tillegg har hun blant annet vært daglig leder for Inkubator Vest og gjennomført videreutdannelse innen entreprenørskap. Hun har førstehånds erfaring med hvordan det er å flytte til og bosette seg i regionen, noe hun har god nytte av i dialog med nyinnflyttede traineer.Traineebedriftene er tilgjengelig for daglig leder i hverdagen og traineene oppleves som en nøkkelressurs. Daglig leder har også et styre som aktivt bidrar der det trengs.De økonomiske betingelsene er gode så lenge tiltaket støttes av RDA-midler.

Distriktssenteret mener at daglig leder har relevant bakgrunn og det engasjement som trengs for å lede og videreutvikle traineeprogrammet. Spørsmålet er om f.eks traineebedrifter og kommunene kan gi Framtidsfylket Trainee enda bedre verktøy for å lykkes, gjennom at de forankrer internt og markedsfører ordningen gjennom egne kanaler? Dette spesielt med tanke på driftssituasjonen etter at RDA-midlene opphører i 2012.

Kommunens rolle

Traineeprogrammet ble etablert som følge av et initiativ fra næringslivet. De 26 kommunene i Sogn og Fjordane har på ingen måte vært involvert i Framtidsfylket Trainee,- hverken som finansiør eller traineebedrift.Daglig leder savner og har jevnlig etterspurt engasjement fra kommunene. Prosjektet kan trenge økonomisk støtte fra kommunene når RDA-midlene forsvinner i 2012.

Distriktssenteret mener Framtidsfylket Trainee er på god vei til å skape samhandling på tvers av kommune- og bedriftsgrenser og etterspør kommunenes engasjement og forståelse for å prøve ut traineeprogrammet som verktøy i eget rekrutterings- og omdømmearbeid.

Ingen av kommunene i Sogn og Fjordane er medlemmer og heller ikke finansiører av traineeprogrammet. Distriktssenteret stiller spørsmålstegn med hvorfor kommunene ikke engasjerer seg i traineeprogrammet i kraft av sin rolle som samfunnsaktør.

Fylkeskommunens rolle

Daglig leder opplever at Sogn og Fjordane fylkeskommune ser på Framtidsfylket AS som sitt verktøy for å bygge merkevare for en hel region. Fylkeskommunen benytter seg av Framtidsfylkets kompetanse både i planleggingsprosesser og konkret i forbindelse med rekruttering. Fylkeskommunen er primært traineebedrift og i noen grad finansiør. Fylkeskommunen har rekruttert flere traineer via traineeprogrammet og opplever at både markedsføring, rekrutteringsprosess og inkludering av de unge med høy kompetanse har fungert godt.

Distriktssenteret mener at fylkeskommunen ivaretar sin rolle som regional utviklingsaktør på en god måte og er en pådriver for at Framtidsfylket Trainee skal lykkes, men at fylkeskommunen har litt å gå på i forhold til å gjøre ordningen mer synlig i egen organisasjon og ikke minst blant kommunene i regionen.

Målformulering

Distriktssenteret vurderer målene i forhold til SMART-modellen, det vil si om de er spesifisert, målbare,akseptert, realistiske og tids- og kostnadsbestemt.

Hovedmål for Framtidsfylket Trainee:

«Å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen for næringslivet ved å øke tallet på unge mennesker med høy utdanning som vil arbeide og bo i fylket.»

Dette hovedmålet er operasjonalisert gjennom følgende delmål:

  • Tilby bedriftene kvalifisert arbeidskraft og fersk høgskole- og universitetskunnskap
  • Bedre kunnskapen om og oppfatninga av næringslivet i fylket på tvers av bransjer og regioner
  • Markedsføre Sogn og Fjordane som et fylke med spennende karrieremuligheter og gode levekår

Målene er ambisiøse og i liten grad kvantifiserbare. Tidsperspektiv er ikke angitt og måltall er ikke klart definert.

Distriktssenteret ser utfordringen med å målfeste omdømmebygging og kvalitet på traineer, men vi stiller spørsmål med om det kan være hensiktsmessig å mål- og tidsfeste noen av delmålene (spesielt i forhold til mål om antall søkere/antall traineer per år og hvor mange som blir boende etter traineeperioden) eller eventuelt definere indikatorer som det er mulig å måle underveis.

Resultat og effekt

Framtidsfylket Trainees hovedmål er å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen til næringslivet ved å øke tallet på unge mennesker med høy utdannelse som vil arbeide og bo i fylket.

Gitt de brede og ikke kvantifiserbare målene, er det vanskelig å si noe om graden av måloppnåelse.

Daglig leder opplever at Framtidsfylket Trainee er omdømmebygging i praksis og vanskelig å tallfeste.Etter kun 2 års drift er det for tidlig å si noe om virkemidlet i forhold til befolkningstall, men Distriktssenteret registrer at det har vært et økende antall søkere de siste årene og besøk på egne karrieremesser har også økt. Framtidsfylket Trainee er opptatt av kvalitet og ikke kvantitet på de traineene som rekrutteres. Et viktig sukesesskriterie for traineeordningen er at de lykkes med å finne kvalitativt gode nøkkelspillere for deres medlemsbedrifter.

En undersøkelse gjort i 2008 synliggjorde at 70 % av alle traineene som hadde vært rekruttert siden 2004 ble i regionen etter endt traineeperiode. Framtidsfylket planlegger å gjennomføre en ny undersøkelse i løpet av 2010.

Distriktssenteret vil i løpet av vinteren 2010/2011 få gjennomført en studie hvor målet er å få svar på om regionale traineeprogram er effektfullt som virkemiddel for å tiltrekke og beholde unge med høy kompetanse i distriktene. Framtidsfylket Trainee er en av 9 regionale traineeprogram som deltar i denne studien.

Distriktssenteret mener at Framtidsfylket Trainee gjør en god jobb med å sette regionen på kartet, sørge for at traineene blir boende etter traineeperioden og skape en felles samarbeidsarena når det gjelder rekruttering til fylket. Den store interessen blant næringslivet, økende søknad til traineeprogrammet og det at de fleste traineene blir i regionen er gode indikatorer på at målene nås.

Nyskapning og kreativitet

Framtidfylket AS, med nettportal, karrieremesser og traineeprogram, har i seg selv endret måten Sogn og Fjordane jobber med rekruttering på. Framtidsfylket jobber langsiktig og systematisk med rekruttering ved hjelp av flere virkemidler. Framtidsfylket Trainee er et av disse virkemidlene. Traineeprogram er ikke nytt på landsbasis, men for Sogn og Fjordane fylke er dette nyskapende og attraktivt for kommende arbeidstakere. For et fylke som sliter med fraflytting, er dette et viktig virkemiddel for å tiltrekke og beholde ung kompetanse i regionen. Fylkeskommunen opplever også at måten det jobbes på er kreativt og konstruktivt i mot et felles mål om økt kompetanse til fylket.

Framtidsfylket Trainee er en fylkesdekkende traineeordning i Sogn og Fjordane for kandidater med bachelor- og masterutdanning.

Det unike med Framtidsfylket Trainee og som kan være til inspirasjon og læring for andre regioner er, at ordninga har klart å skape et nettverk av 25 bedrifter og flere kull traineer, som er med på å styrke samarbeidsånden knyttet til en sentral fellesoppgave; rekruttering til Sogn og Fjordane. Framtidsfylket Trainee er ett av flere verktøy som Framtidsfylket AS benytter for å rekruttere kompetanse til regionen.

Framtidsfylket Trainee er en pådriver for å rekruttere unge med høy kompetanse til Sogn og Fjordane. Dette krever en stor grad av nettverksbygging og tilrettelegging for samarbeid på tvers av bedriftsgrenser, noe Distriktssenteret registrerer at Framtidsfylket jobber aktivt med. Så langt ser det ut til at Framtidsfylket Trainee har lyktes med sin målsetting om å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen for næringslivet ved å øke tallet på unge mennesker med høy utdanning som vil arbeide og bo i fylket. En undersøkelse gjort i 2008 synliggjør at 70 % av alle traineene som hadde vært rekruttert siden 2004 ble i regionen etter endt traineeperiode. Dette tyder på at Sogn og Fjordane evner både å rekruttere og ivareta de unge gjennom traineeperioden, slik at de velger å bosette seg i regionen på langsiktig basis.

En konkret utfordring for Framtidsfylket er at de i stor grad er finansiert av RDA-midler (næringsrettede midler for regional utvikling) som forsvinner etter 2012. Det betyr at de må finne andre måter å finansiere driften av traineeprogrammet på. Dette er en utfordring som daglig leder er bevist og som hun sammen med sitt styre jobber aktivt med å løse.

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Dette er en kartlegging av det regionale traineeprogrammet for Kristiansundsregionen, KOM Trainee. Kartleggingen er basert på rapporten “Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram“, som evaluerer hvilke effekter ni regionale traineeordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene. Ideas2evidence har vært utførende FOU-aktør med Distriktssenteret som oppdragsgiver.

Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er bl.a gjennomført intervju med daglig ledere for traineeprogrammene, traineer/eks-traineer, finansiører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene.