KOM Trainee

Næringslivet i Kristiansundsregionen tar rekruttering av arbeidskraft på alvor.

Bakgrunn

KOM Trainee, Trainee-program for Kristiansundregionen, ble opprettet i 2006 med 14 medlemsbedrifter. Initiativet til ordningen kom fra sentrale næringsaktører i regionen som opplevde vansker med å skaffe kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

Ønsket om å bedre tilganpå arbeidskraft til regionen som helhet, og vekke bo- og arbeidslyst hos kandidater fra regionene og utenfra, var en klar målsetning i oppstarten, særlig for de offentlige aktørene. Samtidig var det klare egeninteresser som lå til grunn i den enkelte bedrift.

Organisering

KOM Trainee eies av medlemsbedriftene. Per dags dato er 16 bedrifter med i ordningen, hver med sin egen representant i styret. I styrets arbeidsgruppe sitter styrets leder, nestleder, programledelsen og traineerepresentant. Programledelsen er ansvarlig for den daglige driften av KOM Trainee og handler på fullmakt fra styret. Programledelsen utgjør til sammen en 70 prosent stilling, fordelt på to personer. Av de 70 prosentene utgjør daglig drift 60 prosent og coaching 10 prosent.

Finansiering

KOM Trainee er i dag en rent medlemsfinansiert ordning. Medlemsbedriftene betaler en årlig avgift på 69.500 kroner (eks. mva.) i tillegg til lønn til traineene. Offentlige midler var viktig i oppstartsfasen, men intensjonen var imidlertid at ordningen over tid skulle bli selvfinansiert. Siden 2009 har KOM trainee stått på egne ben.

Oppbygging av programmet

Trainee-programmet løper over to år, og er inndelt i tre moduler, hver på åtte måneder, hvor traineene hospiterer i tre ulike bedrifter. Programmet legger opp til 5 fagsamlinger, hver på to dager, i løpet av to-årsperioden. Tema for fagsamlingene varierer fra år til år, avhengig av kandidatenes bakgrunn. Coaching er også en viktig del av programmet, hvor fokuset er på egenutvikling. Det blir blant annet satt opp en individuell utviklingsplan i samråd med hver enkelt trainee, og det er lagt opp til minst én samtale med coach i starten av hver modul, med evaluering i etterkant. Kommunikasjon, teambuilding og prosjektledelse er noen av temaene som går igjen. Programmet har også sterkt fokus på det sosiale gjennom fellesmiddager, blåtur og studietur.

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttende

Viktigste salgsargument

 • Kulturtilbud
 • Arbeidsplasser
 • Barnehagetilbud etc. for småbarnsfamilier

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Kom Trainne er i tillegg til vurderinger gjort i 2011 presentert med grunnleggende informasjon i «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.

Kommunens rolle

Kristiansund kommune og Averøy kommune bidrar som støttespillere og er partnerbedrifter som rekrutterer traineer gjennom traineeprogrammet.

Fylkeskommunens rolle

Møre og Romsdal Fylkeskommune er støttespiller, bidrar som partnerbedrift og rekrutterer traineer gjennom traineeprogrammet.

Målformulering

KOM Trainee har formulert følgende fire målsetninger for ordningen:

 • Rekruttere arbeidskraft med minimum 3 års høyere utdanning til organisasjonens partnerbedrifter.
 • Bedre tilgangen på arbeidskraft med høy og riktig kompetanse
 • Synliggjøre at næringslivet i regionen har attraktive arbeidsplasser for personer med høyere utdanning
 • Markedsføre regionen og partnerbedriftene ovenfor målgruppen

Målsetningene kombinerer både et bedriftsperspektiv og et samfunnsperspektiv. Tanken er at bedriftene og samfunnet har en felles interesse i å tiltrekke seg kompetanse. I utgangspunktet var målet derfor å bedre tilgangen på arbeidskraft til hele regionen, men etter hvert er bedriftsperspektivet blitt mer fremtredende. Markedsføring av regionen er viktig først og fremst fordi det vil komme bedriftene til gode. Målgruppen defineres som unge, kompetente mennesker med ambisjoner, men det er ellers ingen formelle begrensninger i forhold til alder og arbeidserfaring.

Målene er i liten grad kvantifiserbare. Tidsperspektiv er ikke angitt og måltall er ikke klart definert. Distriktssenteret ser utfordringen med å målfeste omdømmebygging og økt tilgang på arbeidskraft, men vi stiller spørsmål med om det kan være hensiktsmessig å mål- og tidsfeste noen av delmålene (spesielt i forhold til mål om antall søkere/antall traineer per år og hvor mange som blir boende etter traineeperioden) eller eventuelt definere indikatorer som det er mulig å måle underveis.

Resultat og effekt

KOM Trainee opplever selv at de har god måloppnåelse. Dette vises blant annet gjennom gode søkertall og en bredde i den faglige sammensetningen. Samlet sett har ordningen hatt 750 søkere siden oppstart i 2006. Søkertallene har variert noe fra år til år. I 2009 hadde de f.eks 180 søkere, hvorav 130 ble vurdert som godt kvalifisert. 86 % av alle eks-traineer fikk tilbud om jobb i trainee-bedrift eller i en annen bedrift i området som følge av deltakelse i trainee-ordningen. I alt 30 traineer har blitt ansatt og 17 av disse bor og jobber fortsatt i Kristiansundregionen.

Distriktssenteret mener at Kom Trainee gjør en god jobb med å synliggjøre karrieremuligheter i Kristiansundsregionen og har også lyktes godt med å nå ut til de som ikke har tilhørighet til regionen fra før. Betalingsviljen hos næringslivet, stor søknadsmasse og det at de fleste traineene blir i regionen er gode indikatorer på at målene nås.

Læringsverdi

Distriktssenteret mener at KOM trainee:

 • Har klart å synliggjøre karrieremuligheter i Kristiansundsregionen for unge med høyere utdannelse
 • Har tilrettelagt for samarbeid på tvers av bedriftsgrenser og bransjer
 • Har vist at det er mulig å legge til rette for at regionale traineeordninger kan bli selvfinansierende, gjennom at medlemsbedriftene forstår den bedriftsøkonomiske- og omdømmemessige egennytten.
 • har klart å tiltrekke og skape bolyst for unge mennesker som ikke opprinnelig er fra Kristiansundsregionen.
 • bør være bevist utfordringen med å sikre fortsatt kvalitet i rekrutteringen av bedrifter og traineer. Et forslag har vært å kurse nye medlemsbedrifter i å ta i mot traineer.

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Dette er en kartlegging av det regionale traineeprogrammet for Kristiansundsregionen, KOM Trainee. Kartleggingen er basert på rapporten «Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram«, som evaluerer hvilke effekter ni regionale traineeordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene. Ideas2evidence har vært utførende FOU-aktør med Distriktssenteret som oppdragsgiver.

Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er bl.a gjennomført intervju med daglig ledere for traineeprogrammene, traineer/eks-traineer, finansiører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene.