Fagområde: Tilflytting

Romerike Kommunalteknikk Trainee

Benytter traineeprogram for å øke tilførselen av arbeidskraft med kommunalteknisk kompetanse til kommunene.

Trainee-ordningen på Romerike skiller seg fra de øvrige ordningene ved at den utelukkende er sammensatt av kommunale aktører. Ordningen ble opprettet i 2008 og hadde som hovedhensikt å øke tilførselen av arbeidskraft med kommunalteknisk kompetanse til kommunene. Idéen ble først lansert i Lederforum for kommunalteknikk på Romerike hvor Sørum, Fet og Lørenskog kommuner var initiativtagere. Samtidig ble ordningen sett som en måte å synliggjøre fagfeltet kommunalteknikk og vise at det finnes spennende arbeidsoppgaver innenfor feltene vei, vann, avløp og renovasjon.

I dag er 9 kommuner og 3 interkommunale selskaper medlemmer av ordningen. To traineekull har vært inne i ordningen siden oppstart, ti og fem traineer i henholdsvis første og andre kull. Av traineene som har vært inne så langt har sju blitt værende i en av medlemskommunene, i fast eller midlertidig stilling.

Organisering

Lederforum for kommunalteknikk er trainee-ordningens øverste organ. Et forum bestående av representanter for alle kommunene på Romerike. I tillegg er det opprettet et arbeidsutvalg bestående av 4 representanter fra medlemskommunene. Arbeidsutvalgets rolle er å forberede og legge frem saker for Lederforumet. Trainee-ordningen har også en programkoordinator i 50 prosent stilling, med ansvar for å koordinere de ulike aktivitetene i programmet. Dette inkluderer fagsamlinger, intervjurunder og rekruttering av kommuner før hver runde. I tillegg har programkoordinator ansvar for markedsføring og økonomi. Det er planer om å øke denne stillingen til en 100 % stilling, blant annet i forbindelse med at man ønsker å utvide programmet.

Finansiering

Ordningen finansieres utelukkende av medlemsorganisasjonene, det vil si de kommunene eller de (inter)kommunale foretakene som er med i ordningen. Hvert medlem betaler en årlig medlemsavgift på 80.000 kr. Dette skal dekke lønn til programkoordinator samt markedsføring og aktiviteter i forbindelse med rekrutteringsprosessen. I tillegg påløper en avgift på kr 25.000 per trainee som tas inn, samt lønn til den enkelte trainee. Traineen blir lønnet fra én arbeidsgiver, selv om ordningen innebærer at traineen har et kortere opphold hos en annen arbeidsgiver.

Traineenes program

I sin nåværende form løper trainee-programmet over 14 måneder. I løpet av denne perioden er traineen innom to ulike kommuner/foretak, en hovedarbeidsgiver og en rulleringsarbeidsgiver. Perioden er inndelt i tre moduler, hvor traineen arbeider to ganger fem måneder hos sin hovedarbeidsgiver og fire måneder hos rulleringsarbeidsgiver. Denne strukturen skal nå endres til 3×6 måneder, med inntak av traineer annethvert år.

Hver trainee får tildelt en fagveileder og mentor i den kommunen/bedriften vedkommende er ansatt. Mentor fungerer som en uavhengig tredjeperson, hvor man kan henvende seg med spørsmål eller utfordringer, som man ikke ønsker å ta opp med arbeidsgiver.

Klart faglig preg

Romerike kommunalteknikk trainee har et klart faglig preg og har sterk fokus på opplæring. Hver av de tre fasene i trainee-perioden har som formål å trene opp traineen både i faget kommunalteknikk og i kommunale prosesser og rammeverk. I løpet av trainee-perioden er det lagt opp til 5 fagdager, i tillegg til en studietur til Brüssel. Fagdagene legges til ulike steder på Romerike, og dekker tema som vei, vann, avløp og renovasjon. Det sosiale aspektet ser ut til å være underordnet det faglige, da det ikke er lagt opp til noen faste sosiale samlinger utover fagdagene og studieturen. Det er i stor grad opp til traineene selv å ta initiativ til sosiale arrangement.

Kommunens rolle

Kommuner og interkommunale selskaper som deltar i traineeprogrammet:

 • Aurskog Høland kommune
 • Enebakk kommune
 • Fet kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Lørenskog kommune
 • Nittedal kommune
 • NRV/NRA Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
 • ROAF Romerike avfallsforedling IKS
 • Rælingen kommune
 • Skedsmo kommune
 • Sørum kommunalteknikk KF
 • Ullensaker kommune
Målformulering

Trainee-ordningens hovedmålsetning er todelt; først og fremst ønsker man å sikre stabil tilgang på kvalifisert arbeidskraft til stillinger innenfor det kommunaltekniske arbeidsområdet. Dernest er det et mål å synliggjøre fagfeltet kommunalteknikk. I tillegg til de to hovedmålene har ordningen som delmål å tilby jobb til 85 prosent av de som fullfører programmet.

Romerike kommunalteknikk Trainee skiller seg fra andre regionale traineeprogrammene ved at de har som målsetting å styrke fagfeltet kommunalteknikk. Ordningen er lokalisert i et område som opplever sterk befolkningsvekst, og har derfor ikke bosetting som noe mål i seg selv.

Distriktssenteret vurderer målformuleringene utfra om at det er definert SMARTe mål. Er målene

 • Spesifisert
 • Målbar
 • Akseptert
 • Realistisk
 • Tids- og kostnadsbestemt

Hovedmålene er i liten grad kvantifiserbare. Tidsperspektiv er ikke angitt og måltall er ikke klart definert. Delmålet er spesifisert og mulig å etterprøve.

Distriktssenteret ser utfordringen med å definere måltall for synliggjøring av et fagfelt og økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft, men vi stiller spørsmål med om det kan være hensiktsmessig å mål- og tidsfeste mer enn ett delmål slik ordningen gjør i dag. Spesielt interessant er det å måle effekt i forhold til antall søkere og antall traineer per år, eller eventuelt definere indikatorer som det er mulig å måle underveis.

Resultat og effekt

To traineekull har vært inne i ordningen siden oppstart, ti og fem traineer i henholdsvis første og andre kull. Det er derfor litt tidlig å si noe konkret om måloppnåelsen. En dobling av søkertallet fra første til andre kull og stor pågang av interesserte kandidater på karrieredagene er imidlertid en indikasjon på at det går riktig vei.

I tillegg til de to hovedmålene har ordningen som delmål å tilby jobb til 85 prosent av de som fullfører programmet. Ut fra antallet traineer som har fått tilbud om jobb i ordningen, er denne målsetningen enda ikke nådd. Av traineene som har vært inne så langt har sju av totalt femten (46,7 prosent) blitt værende i en av medlemskommunene, i fast eller midlertidig stilling. En slik målsetning byr på utfordringer, da det avhenger av at kommunene har et regelmessig behov for arbeidskraft. De færreste har mulighet til å opprette en ny stilling for å kunne tilby traineene jobb. For at kvaliteten på ordningen skal opprettholdes er det imidlertid viktig at et reelt behov for rekruttering ligger til grunn for traineeopptaket,- og ikke bare ønsket om årlig påfyll av et “ungt og friskt innslag” i organisasjonene (se drøfting i traineestudien). For å unngå slike tilfeller bør det derfor være strengere krav til at minst en av virksomhetene hver trainee er innom har et reelt behov for nyansettelse.

Romerike Kommunalteknikk Trainee har opplevd at mens de fleste fra første kull fikk jobb etterpå, var andelen mye lavere for neste kull fordi kommunene nylig hadde rekruttert traineer fra første kull. Dette førte til at de ikke tok inn traineer i det hele tatt påfølgende år. Distriktssenteret stiller spørsmål med om dette kan skade traineeordningen på sikt, både av omdømmemessige årsaker (søkere vil være skeptisk til det reelle rekrutteringsbehovet) og fordi det skader forutsigbarheten i forhold til drift av ordningen. Kan det ligge til rette for et samarbeid med næringslivet i regionen for å sikre at delmålet om å tilby jobb til 85 prosent av traineene nås?

Læringsverdi

Distriktssenteret mener at Romerike Kommunalteknikk Trainee:

 • Har tatt konsekvensen av at det er utfordrende å rekruttere kommunaltekniske kompetanse til kommunale aktører og benytter traineeprogram som effektivt og målrettet verktøy for å synliggjøre at det finnes spennende arbeidsoppgaver innen feltene vei, vann, avløp og renovasjon
 • Har lyktes medᅡᅠ synliggjøre kommunen som en interessant arbeidsplass for ingeniører og styrke faget kommunalteknikk i løpet av kort tid, noe som er synliggjort gjennom en dobling av søkertallet fra første til andre kull.
 • Har tilrettelagt for samarbeid på tvers av kommunegrenser til fordel for en hel region
 • Bør være bevist utfordringene med å sikre at medlemskommunene har et reelt rekrutteringsbehov i forhold til forutsigbarhet for traineeordningen, ordningens framtidige omdømme og rekrutteringskraft.
 • Bør vurdere om det er hensiktsmessig å samarbeide med næringslivet i regionen for å oppnå delmålet om å tilby jobb til 85 prosent av de som fullfører programmet

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Dette er en kartlegging av det regionale traineeprogrammet på Romerike, Romerike Kommunalteknikk Trainee, som utelukkende er sammensatt av kommunale aktører. Kartleggingen er basert på rapporten «Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram«, som evaluerer hvilke effekter ni regionale traineeordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene. Ideas2evidence har vært utførende FOU-aktør med Distriktssenteret som oppdragsgiver.

Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er bl.a gjennomført intervju med daglig ledere for traineeprogrammene, traineer/eks-traineer, finansiører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene.