Fagområde: Tilflytting

Intro Innherred

Intro Innherred rekrutterer unge arbeidssøkere med høyere utdanning til Nord Trøndelag.

Intro Innherred ble stiftet i 2005 og per i dag er 25 nordtrønderske virksomheter med i ordningen. Virksomhetene representerer ulike bransjer, både private og offentlige aktører. Traineeordningen er omdømmebyggende, bidrar til viktig rekruttering og skaper samhandling i og profilering av næringlivet i Nord- Trøndelag. Hvert år har Intro Innherred et kull med mellom fem og sju traineer. Stiftelsen har en daglig leder i 80 prosent stilling som administrer ordningen.

Intro Innherred er en non-profit organisasjon som finansieres av kontingent fra medlemsbedriftene og fra offentlig støtte, og hver enkelt bedrift betaler lønn til traineene som er ansatt. De offentlige støttespillerne i 2011 er NAV og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Tidligere har Levanger og Verdal kommune, Invest næringsfond og Innovasjon Norge vært bidragsytere.

Målsetting

Målet med traineeordningen er å gjøre Nord- Trøndelag attraktivt for unge med høy utdanning. Ordningen har videre et mål om å synliggjøre jobbmuligheter og bedrifter i Nord- Trøndelag, skape nye nettverk mellom bedrifter og traineer, gi traineene kjennskap til næringslivet i regionen og offentlige og private utviklingsaktører. Målet med et toårig program er å gi den enkelte traineen et godt utgangspunkt for karriere og kompetanseutvikling.

Traineeprogrammet

Bransjebredden blant medlemsbedriftene i Intro Innherred er stor, slik at det rekrutteres traineer med ulik faglig kompetanse fra ulike utdanningsinstitusjoner. Traineeperioden går over to år, og hver trainee er vanligvis innom tre ulike bedrifter. Traineene får individuelt tilpassede oppgaver, egen mentor og faglig- og personlig veiledning. I tillegg arrangeres det en rekke faglige – og sosiale samlinger. I løpet av traineeperioden drar traineene på studietur til Europakontoret i Brüssel og deltar på aktiviteter som styrker nettverket både mellom medlemsbedriftene og bedriftene og traineene.

Hovedmål

Økt tilflytting

Målgrupper

Høyt utdannet arbeidskraft

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.

Kommunens rolle

De fleste kommunene i Nord-Trøndelag har vært finansielle bidragsytere for traineeordningen gjennom kommunale og regionale næringsfond. I tillegg er Levanger, Verdal, Steinkjer og Stjørdal medlemsbedrifter og har rekruttert traineer.

Distriktssenteret mener at Intro Innherred må arbeide for å få flere av kommunene i regionen med i traineeordningen. Dette vil kunne styrke både ordningen og samarbeidet i regionen som helhet.

Fylkeskommunens rolle

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært en viktig medspiller gjennom alle år, både som finansiør og som fleksibel medlemsbedrift. De har rekruttert flere traineer og har vist engasjement gjennom styredeltakelse.

Målformulering

Intro Innherred har formulert følgende mål med traineeordningen:

 • Bidra til å gjøre Nord-Trøndelag mer attraktivt for unge arbeidssøkende med høyere utdanning.
 • Synliggjøre spennende jobbmuligheter og bedrifter i Nord-Trøndelag.
 • Etablere et nettverk av deltagerbedrifter og traineer hvor man kan utveksle erfaringer og utnytte synergier.
 • Gi traineen en «flying start» på karrieren gjennom god kjennskap til næringslivet i regionen.
 • Gi traineen inngående kjennskap til regionens offentlige og private utviklingsaktører.
 • Gi traineen et solid grunnlag for videre karriere og kompetanseutvikling.

En sentral målsetting er at traineeprogrammet skal komme regionen til gode. Intro Innherred Trainee skal være en merkevare som setter regionen på kartet og synliggjør mulighetene i Innherred ved å rekruttere bedrifter og offentlige virksomheter som viser variasjonen i det regionale arbeidsmarkedet.

Målene inkluderer både Nord Trøndelag som fylke, næringslivet og traineene. De er vanskelig å måle, men hjemmesiden til ordningen viser omtaler av ordningen i media og presenterer tidligere traineer, deres erfaringer og hvilke jobber de har gått inn i etter endt traineeperiode. Distriktssenteret mener det bør etterstrebes å utvikle noen resultatindikatorer eller parametre, slik at ordningen har noen konkrete mål å jobbe mot.

Resultat og effekt

Distriktssenteret ser at Intro Innherred har oppnådd positive resultater de fem første årene. Traineeordningen rekrutterer høyt utdannet arbeidskraft og synliggjør jobbmulighetene og bedriftene i regionen. Traineeordningen har bidratt til nettverksbygging og samarbeid på tvers av kommune- og bedriftsgrenser.

67 prosent av traineene fikk tilbud om jobb i en av traineebedriftene, eller i en annen bedrift i området, som følge av deltakelse i ordningen. Tidligere traineer har gjort karriere og etter endt traineeperiode fått attraktive jobber i Trøndelag. Traineestudien viser at 57 % er bosatt i regionen tre år etter at traineeprogrammet er avsluttet. Distriktssenteret mener det er viktig å jobbe videre med å øke denne andelen.

Distriktssenteret etterspør et samarbeid mellom Intro Innherred og Høgskolen i Nord – Trøndelag. Det er mange muligheter i et samarbeid, både knyttet til å gi studentene arbeidserfaring, synliggjøring av studentenes kompetanse for næringslivet og koble høgskolen og næringslivet.

Intro Innherred har mange søkere. I 2011 var det 149 søkere, men kun fem fikk tilbud om en traineestilling. Dette viser at mange er interessert i å jobbe i regionen. I det videre arbeidet er det viktig å skape løsninger som kan sette disse i kontakt med næringslivet og de som har behov for utdannet arbeidskraft.

Læringsverdi

Distriktssenteret mener at Intro Innherred:

 • Har satt regionen på kartet og bidratt til å synliggjøre jobbmulighetene som finnes.
 • Har rekruttert en rekke ulike bedrifter og offentlige virksomheter til traineeordningen. På denne måten synliggjør de variasjonene som finnes i det regionale arbeidsmarkedet.
 • Har bidratt til å bygge et godt omdømme for fylket.
 • Har lagt til rette for nettverksbygging mellom bedriftene som er med i ordningen.
 • Bør arbeide med utfordringene knyttet til å gjøre kompetent arbeidskraft tilgjengelig for større deler av næringslivet i Nord Trøndelag, da det er mange søkere til traineestillingene.

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Dette er en kartlegging av det regionale traineeprogrammet for Nord Trøndelag, Intro Innherred. Kartleggingen er basert på rapporten «Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram«, som evaluerer hvilke effekter ni regionale traineeordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene. Ideas2evidence har vært utførende FOU-aktør med Distriktssenteret som oppdragsgiver.

Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er bl.a gjennomført intervju med daglig ledere for traineeprogrammene, traineer/tidligere traineer, finansiører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene.