Regional samfunnsstrategi Lister – areal, miljø og infrastruktur

Prosjektet har som mål i å initiere tverrsektorielle samspill mellom kommunene, næringsliv, akademia og utviklingsaktører. For å møte identifiserte utfordringer skal regionens kommuner og næringsaktører gjennom prosjektet samarbeide om en rekke fellestiltak.

Fra Listerregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

De senere årene har Lister gjennom flere gode regionale initiativ og gjennomføringen av det store bompengefinansierte veiprosjektet ”Listerpakken” utviklet seg til å bli et felles bo – og arbeids- og servicemarked. Regionen mangler likevel en tydelig strategi for vekst som byene og omlandet har behov for.

I fase 1 har Lister-regionen gjennomført en flaskehalsanalyse, og med den som utgangspunkt iverksatt en rullering av den regionale næringsplanen der man valgte å organisere arbeidet i fem tematiske grupper.

  • Kompetanse
  • Infrastruktur og kommunikasjon
  • Bedriftsattraktivitet
  • Bostedsattraktivitet
  • Besøksattraktivitet

Sentralt i prosjektet vil være å ha fokus på aktiviteter som krever interkommunalt samarbeid og koordinering. Prosjektet skal videreutvikle det etablerte nettverket mellom kommunale næringssjefer og planleggere. Dette nettverket vil ha ansvaret for oppfølging av strategisk næringsplan og koordinering av samarbeidet mellom kommunene og eksterne parter.

Fakta Listerregionen

Søkerkommune: Farsund
Samarbeidskommuner: Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal
Folketall i regionen: 36.479 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.789 km²