Listerregionen

I løpet av Byregionprogrammet har Listerregionen etablert nye arenaer for politisk og administrativt samarbeid, og arbeidet med å utvikle scenarioer for «Lister 2030» er satt i gang.

Mål for Listerregionen

 • Initiere samspill mellom kommunene, næringsliv og akademia
 • Særlig fokus på samhandling mellom plan- og næringsapparatet i kommunene

Resulatater

 • Etablert nye arenaer for politisk samarbeid
 • Etablert nye arenaer for administrative samarbeid
 • Utviklet nye analyseverktøy for kommunene
 • Gjennomført et større forskningsprosjekt sammen med UiA og Agderforskning

Listerregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Interkommunalt samarbeid over et visst format bør formaliseres
 2. Interkommunalt samarbeid som inkluderes i strategiske planer bør tilføres administrative koordineringsressurser
 3. Det er viktig å tydeliggjøre skillet mellom administrativt og politisk interkommunalt samarbeid

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Listerregionen er nå i gang med å utvikle ulike scenarier for «Lister 2030». Dette skjer i samarbeid med Kristiansand, fylkeskommunen og eksterne konsulenter/forskere. Regionens plan- og næringsnettverk utgjør arbeidsgruppen.

Utdrag fra Listerregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

De senere årene har Lister gjennom flere gode regionale initiativ og gjennomføringen av det store bompengefinansierte veiprosjektet ”Listerpakken” utviklet seg til å bli et felles bo – og arbeids- og servicemarked. Regionen mangler likevel en tydelig strategi for vekst som byene og omlandet har behov for.

I fase 1 har Lister-regionen gjennomført en flaskehalsanalyse, og med den som utgangspunkt iverksatt en rullering av den regionale næringsplanen der man valgte å organisere arbeidet i fem tematiske grupper.

 • Kompetanse
 • Infrastruktur og kommunikasjon
 • Bedriftsattraktivitet
 • Bostedsattraktivitet
 • Besøksattraktivitet

Sentralt i prosjektet vil være å ha fokus på aktiviteter som krever interkommunalt samarbeid og koordinering. Prosjektet skal videreutvikle det etablerte nettverket mellom kommunale næringssjefer og planleggere. Dette nettverket vil ha ansvaret for oppfølging av strategisk næringsplan og koordinering av samarbeidet mellom kommunene og eksterne parter.

Dokumenter

Fakta Listerregionen

Søkerkommune: Farsund
Samarbeidskommuner: Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal
Folketall i regionen: 36.479 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.789 km²