Dypdykk om fremtidens lokaldemokrati

Under samlingen «Fremtidens lokaldemokrati – tillit og samspill i levende lokaldemokrati» blir det fem parallelle dypdykk der kommuner deler sine erfaringer med ulike måter å organisere det politiske arbeidet i kommuner på. Dypdykkene starter med en innledning fra en fagperson.

Dypdykk 1 – Nærdemokrati gjennom kommunedelsutvalg eller lokalutvalg

portrett av Asbjørn Røiseland

Asbjørn Røiseland

Portrett av Ingrid Lien

Ingrid Lien

Portrett av Britt Rakvåg Roald

Britt Rakvåg Roald

Portrett av Kate Hoel

Kate Hoel


Å opprette en form for lokale utvalg kan være en god strategi for å involvere innbyggerne i saker som angår dem, og gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i den nye kommunen mindre.

I dette dypdykket møter du

Asbjørn Røiseland, professor ved Nord universitet og forsker på politisk lederskap, kommunal organisering og lokaldemokrati. Han har gjennomført flere forskningsprosjekt om lokalutvalg og kommunedelsutvalg. Lysark Røiseland.

Ingrid Lien, medlem av formannskapet i Bodø kommune, og tidligere varaordfører i Skjerstad kommune før sammenslåingen med Bodø i 2005. Bodø har fire kommunedelsutvalg, og Lien vil fortelle om kommunedelsutvalgene sin rolle, arbeidsoppgaver og politisk påvirkning. Lysark Lien.

Kate Hoel, rådgiver for lokalsamfunn i Fredrikstad kommune. Fredrikstad har i over 15 år hatt en lokalsamfunnsmodell med 21 lokalsamfunn som er lagt i til barneskolenkretsene. Lysark Hoel.

Britt Rakvåg Roald, prosjektleder for Nye Molde kommune. Kommunene Molde, Midsund og Nesset vil prøve ut en ordning med kommunedelsutvalg i Nesset med beslutningsmyndighet over konsesjonskraftmidler, m.m. Lysark Roald.


Dypdykk 2 – Budsjettarbeid ved bruk av digitale verktøy og økonomiplanlegging med brukermedvirkning

Portrett av Synnøve Jenssen

Synnøve Jenssen

Portrett av Bengt Halvor Odden

Bengt Halvard Odden

Protrett av Rune Enghult

Rune Engehult

Protrett av Alf Erik Andersen

Alf Erik Andersen

Portrett av Vilhelm Lunde Holme

Vilhelm L Holme


Portrett av André Myhrbråten

André Myhrbråten

I budsjettarbeidet er det mange tall og mye å ha oversikt over. Politikerne ønsker sterkere styring av arbeidet, men erfarer ofte at prosessene ikke alltid tilrettelegges på deres premisser. Hvordan kan digitale verktøy bidra til å lette politikernes arbeidsmåter?

I dette dypdykket møter du

Synnøve Jenssen, professor ved Universitetet i Tromsø. Jenssen arbeider med offentlig politikk, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

Bengt Halvard Odden, ordfører i Hjartdal kommune fra 2015. Rune Engehult, rådmann i Hjartdal kommune fra 2010. Hjartdal kommune har tatt i bruk et nytt digitalt verktøy for de folkevalgte sitt arbeid med økonomiplanlegging. Lysark Odden og Engehult.

Alf Erik Andersen, ordfører i Mandal kommune. Vilhelm Lunde Holme, rådgiver i Mandal kommune. Mandal kommune vil presentere sin modell for brukerdialog i økonomiplanleggingen. Lysark Andersen og Lunde Holme.

I tillegg kommer André Myrbråten og Caroline Salberg fra webavdelingen i Oslo kommune for å presentere deres budsjettverktøy hvor de inviterer innbyggerne til å gjøre seg kjent med kommunen sine budsjettall. Lysark Myrbråten og Salberg.


Dypdykk 3 – Politiske utvalg og komiteer til aktiv politikkutforming?

Portrett av Marte Winsvold

Marte Winsvold

Portrett av Leif Frode Onarheim

Leif Frode Onarheim

Portrett av Kristin Moe Surlien

Kristin Moe Surlien

Portrett av Andreas Muri

Andreas Muri

Når man bestemmer den politiske organiseringen og styringen av den nye kommunen må en tilrettelegge for aktive politikere og aktiv politikkutforming. Kommuneloven setter rammene, men handlingsrommet kan brukes.

I dette dypdykket møter du

Marte Winsvold, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Winsvold har deltatt i flere forskningsprosjekter om demokrati og offentlig forvaltning, og utgitt en rekke rapporter og bøker på temaet. Lysark Winsvold.

Andreas Muri, ordfører i Svelvik kommune og Kristin Moe Surlien, leder av oppgaveutvalg for omdømmeprosjekt «Svelvik 2020». Svelvik kommune skal etablere en ny kommune sammen med Drammen og Nedre Eiker. Kommunestyret har opprettet tre oppgaveutvalg i 2017. I oppgaveutvalgene samarbeider lokalpolitikerne med innbyggerne om å utvikle ny politikk, lage forslag til strategier og tiltak. Lysark Surlien og Muri.

Leif Frode Onarheim, varaordfører i Asker kommune fra 2015. Han har blant annet bakgrunn som stortingsrepresentant og rektor ved Handelshøyskolen BI. Asker kommune har komitemodell med saksordførere. Lysark Onarheim.


Dypdykk 4 – Brukerdemokrati på velferdsområder

Portrett av Jakob Aars

Jakob Aars

Portrett av May Britt Nordli

May Britt Nordli

Portrett av Eva Milde

Eva Milde

Portrett av Merete Narum

Merete Narum

Protrett av Andre Alves

André Alves

En av kommunens viktigste funksjoner er å levere gode tjenester til innbyggerne. For at tjenestene skal bli best mulig og tilpasset brukerne, er det smart av kommunene å involvere nettopp brukerne. Det finst flere måter for kommunen å konsultere brukerne på: rådsordninger, innbyggermøter og brukerundersøkelser er kjente eksempler. Noen måter er lovregulerte, andre er frivillige. Brukerdemokratiet blir med andre ord en viktig arena for deltakelse i lokaldemokratiet for mange innbyggere.

I dette dypdykket møter du

Jacob Aars, professor ved universitetet i Bergen og blant redaktørene av en nylig publisert bok om tjenestedemokrati. Aars har forsket på og publisert ulike verktøy som kommunene bruker for å styrke lokaldemokratiet. Lysark Aars.

May Britt Nordli, rådmann i Jevnaker kommune og tidligere direktør i KS med ansvar for lokaldemokrati og samfunnsutvikling. Nordli vil snakke om kommunal planlegging ut fra innbyggernes behov. Lysark Nordli.

Eva Milde, helse-og sosialdirektør i Drammen kommune, kommer for å snakke om brukerdeltaking i helse- og sosialsektoren i Drammen. Lysark Milde.

Meret Narum, barnehagekonsulent i Østre Toten kommune. Hun har fra tidligere ledererfaring fra privat barnehage som daglig leder i 15 år

André Alves, leder for digitaliseringsporteføljen til Østre Toten kommune og er leder for KS sitt gevinstekspertnettverk. Han var Innovasjons- og digitaliseringssjef i Melgaço (Portugal) fra 2003 til 2011, og var med i det portugisiske digitaliseringsprogram mellom 2005 og 2010.

Alves og Narum vil snakke om brukermedvirkning i barnehageetaten i Østre Toten. Lysark Narum og Alves.


Dypdykk 5 – Innbyggernes deltagelse og medvirkning i utviklingsarbeid

Jan Erling Klausen

Portrett av Ann Sire Fjerdingstad

Ann Sire Fjerdingstad

Portrett av Tore Strugstad

Tore Strugstad

Godt samspill mellom kommunen og innbyggerne er en viktig del av kommunen sitt utviklingsarbeid. En må tenke gjennom hvordan mangfoldet av innbyggerne, frivilligheten og næringslivet kan involveres.

I dette dypdykket møter du

Jan Erling Klausen er førsteamanuensis i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og forsker på By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Han forsker bl.a på lokalpolitisk deltagelse og forholdet mellom staten og kommunene. Klausen er medforfatter av boken «Kommunereform i perspektiv» og deltar i prosessevalueringen av kommunereformen. Lysark Klausen.

Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker kommune siden 2009. Fjerdingstad vil dele erfaringene fra kommunene sitt arbeid med innbyggerinvolvering, basert på kommunen sin visjon «sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Lysark Fjerdingstad.

I tillegg kommer Tore Strugstad er leder av bolystprosjektet i Ogndal – Ogndal i Lag. Med bistand fra bolystteamet i Steinkjer kommune arbeider de med stedsutvikling og bolyst.