Fagområde: Ung i Distrikts-Norge

10 gode råd for ungdomsmedvirkning

Velfungerende ungdomsråd er viktig i arbeidet med en aktiv ungdomsmedvirkning. Her er 10 gode råd om hvordan din kommune kan arbeide videre med temaet.

En mann holder en presentasjon. Han gestikulerer med hendene foran et publikum. Vi ser bakhodet på 7 personer i salen. I forgrunnen er et kamera som filmer mannen som holder presentasjon. Vi ser også powerpointpresentasjonen hans på en TV skjerm ved siden av foredragsholderen.

Velfungerende ungdomsråd har betydning for ungdommens bo- og blilyst i distriktskommunene. Dette kom frem på Distriktssenteret sitt arrangement Ung i Distrikts-Norge 2024

Distriktssenteret sine 10 gode råd for ungdomsmedvirkning

Distriktssenteret har arbeidet med ung i Distrikts-Norge over flere år. Med bakgrunn i forskning og erfaringsbasert kunnskap fra ungdom og distriktskommuner presenterer vi her 10 gode råd som bidrar til videreutvikling av ungdomsmedvirkningen i din kommune.

1. Gi ungdomsrådet tydelige retningslinjer

Ungdomsrådet sin sammensetning og arbeidsmåte må drøftes når kommunestyret drøfter sin demokratiske praksis. Retningslinjer for ungdomsrådet må vedtas av kommunestyret sammen med de folkevalgtes øvrige retningslinjer.

Les mer her om Rollagmodellen og kommunens retningslinjer for ungdomsråd

2. Lag gode strukturer på ungdomsrådet sitt arbeid

Gode strukturer er viktig, om kommunen skal lykkes i arbeidet med å gi ungdomsrådet en reell medvirkning. Ungdomsrådet sine møter må synliggjøres i de folkevalgte sin møteplan, lag årshjul som synliggjør saker til behandling og bestem hvilke møteplasser ungdomsrådet skal bruke for å lytte til ungdommen. Husk at medvirkning er en loop hvor du både innhenter innspill, vurderer og forankrer innspillene, og gir en tilbakemelding om hvordan innspillet er behandlet.

Vefsn kommune fikk i 2021 prisen for årets kommune. Begrunnelsen var kommunens egen modell, Mosjømodellen, for medvirkning av ungdom.

3. Gi ungdomsrådet en fast sekretær og en fast koordinator

Sekretæren er ansatt i kommunen, og sender ut møte innkalling før møtene, og protokoll etter møtene. I tillegg kan sekretæren ordne det praktiske rundt møtene og være rådgiver om saksgang og rådets rettigheter.

Koordinatoren er også ansatt i kommunen og skriver sakene for ungdomsrådet. I tillegg gis rådgivning mellom møtene, gir opplæring og er ansvarlig for at det blir valgt nye ungdomsråd.

Lindesnes kommune har egen medvirkningskoordinator. Hør hva Anne Grønsund sier om sitt arbeid.

4. Gi ungdomsrådet driftsbudsjett som motiverer

Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer skal motta godtgjørelse og utgiftsdekning i tråd med kommunens forskrift om folkevalgtes rettigheter. Kommunen skal også dekke utgifter til driften av ungdomsrådet.

Kommunestyret bør innvilge ungdomsrådet midler som de selv disponerer etter oppsatt budsjett. Dette skal motivere ungdomsrådet til å delta i prosjekter, lyse ut aktivitetsmidler og være en aktiv samarbeidspartner til andre gode ungdomstilbud i kommunen.

Averøy kommune har over flere år hatt et velfungerende ungdomsråd.

5. Gi ungdomsrådet møte- og talerett i kommunestyret

Kommunestyret kan gi medlemmer av ungdomsråd møte- og talerett i andre folkevalgte organ, for eksempel i kommunestyret. Ungdomsrådet bør få taletid når det er ei konkret sak som de vil orientere kommunestyret om.

Les mer om medvirkning i forskrift om kommunale- og fylkeskommunale råd.

Kragerø kommune sitt ungdomsråd har vedtekter som gir ungdomsrådet møte- og talerett i kommunestyret.

6. Involver ungdomsrådet tidlig i drøftinger av viktige saker

De demografiske utfordringene med en større aldrende befolkning gjør at ungdommene må få direkte innflytelse på løsninger i viktige saker.

Kommunen bør bruke ulike metoder for å få frem ungdommens meninger i alle typer saker. Ungdom er en del av fremtiden til kommunen og bør være en naturlig stemme i flere sammenhenger, ikke bare typiske «ungdomssaker».

Ungdom er interesserte i alle typer saker, og bruk ulike metoder for å få frem ungdommens meninger.

7. Knytt kontakt med de andre ungdomsrådene i regionen

Utvikling i regionen har stor betydning for ungdommen sine muligheter for å ta utdanning, få arbeid og etablere seg. Ungdomsrådene i regionen bør etablere formelle samarbeid om viktige regionale tema.

De seks kommunene i Nord-Troms har regionalt ungdomsråd (RUST) med egne vedtekter, regional ungdomskonsulent, og politiske rådgivere fra sin egen kommune.

De tre kommunene i Numedal sine ungdomsråd samarbeider godt. Rådene møtes for å dele erfaringer, og gjennomfører felles aktiviteter.

8. Ordføreren må besøke skolene og fortelle om demokrati og medvirkning

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og må bruke skolen som arena for demokratisk trening. Det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap skal inngå i alle fag som et av tre gjennomgående tema i læreplanverket. Demokrati i praksis kan være at ordføreren bruker skolene for å ha faste spørretimer og legge politiske møter sammen med ungdomsrådet i skoletiden.

Her kan du lese mer om hvordan du trener den demokratiske muskelen.

9. Ordføreren må invitere klasser og elevråd til kommunehuset for å bli kjent

Kommunens tjenesteproduksjon foregår i hele kommunen, men ordfører, kommunedirektør og andre ansatte har kontor på kommunehuset. Her gjennomføres også de fleste kommunale møtene for folkevalgte. Øk ungdommens kunnskap om demokratiet ved å invitere skoleklasser og elevråd til kommunehuset.

10. Forankre ungdomsmedvirkningen i kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen av kommuneplanen viser visjon, mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling. Samfunnsdelen er de folkevalgte sitt styringsverktøy, og hvordan ungdomsmedvirkning skal fungere i hverdagen må være beskrevet i dokumentet.

Tokke kommune har vedtatt handlingsplanen Framtid, attraktivitet og ungdom i Tokke. Planen viser kommunens løsninger på tiltakene i de 10 rådene fra Ungdommens distriktspanel.

Gjennom vedtak på samfunnsdelen i Inderøy kommune fikk ungdomsrådet i oppgave å lage temaplan for ungdom 2023-2024.

Betydningen for bo- og blilyst i distriktene

Framtidens samfunnsutviklingskommune må ta i bruk alle tilgjengelige ressurser dersom den skal lykkes med å utvikle gode lokalsamfunn. Distriktssenteret har samlet og systematisert forskning og litteratur som omhandler hvorfor barn og unge bør medvirke i lokal samfunnsutvikling. Begrunnelsene er samlet i 5 hovedpunkter.

  1. Tilhørighet og framtidsutsikter
  2. Mestring og selvfølelse
  3. Unge tenker nytt og gir andre perspektiver
  4. Bærekraftig utvikling
  5. Bevaring av demokratiet