Rollagmodell for ungdomsmedvirkning

Rollag kommune tar ungdomsmedvirkning på alvor. De er Norges første barnevennlige kommune, og har vedtatt Rollagmodellen for medvirkning av ungdom

En gruppe ungdommer står sammen med ordføreren foran en oransje vegg med bilde av reinsdyr på. I vinduet ser man at det er snø utenfor.

Bildet er tatt på en samling av alle tre ungdomsrådene i Numedal med ordfører Viel J. Heitmann og daglig leder av Rollag og Veggli.

Ungdomsrådet i Rollag

Ungdomsrådet i Rollag kommune har 8 representanter. De velges i et allmøte på Veggli skole med alle elever fra mellomtrinn og ungdomstrinn, samt et åpent møte med ungdom mellom 16-18 år.

Ungdommene i Rollag ble inspirert av å høre om Mosjømodellen på en ungdomskonferanse i 2019. Etter å ha lært mer om modellen i Vefsn kommune startet modellutviklingen som skulle være tilpasset ungdommen i Rollag sine utfordringer. Modellen ble vedtatt av kommunestyret i Rollag i 2022, sammen med nye retningslinjer for ungdomsrådet sitt arbeid.

Rollagmodellen for medvirkning består av en ungdomssone og en politisk- og administrativ sone. I hver sone finner en flere oppdelinger som synliggjør hvilket ansvar og oppgaver de ulike aktørene i sonene har.

Ungdomsrådet har talerett i kommunestyret, og orienterer om de saker de arbeider med. I 2022 fikk ungdomsrådet egen sekretær. Sekretæren og ungdomskoordinatoren, hjelper til med å oversette innholdet i de politiske sakene som ungdomsrådet skal uttale seg til. Ungdomsrådet bruker også Instagram og snapchat for å få tilbakemeldinger fra andre ungdommer på hva rådet skal mene. Leder i ungdomsrådet, Maren Linnås Fulsaas, roser samarbeidet med ungdomskoordinator Nadine Mielke.

Ungdomskoordinatoren er tilgjengelig, husker oss bestandig, bygger oss opp og gir oss større selvtillit.

– Maren Linnås Fulsaas, Leder i ungdomsrådet

Ungdommene i Rollag går på videregående skole i Kongsberg eller Nore, og de fleste er dagpendlere. Maren Linnås Fulsaas sier at ungdommene i Rollag er engasjerte, men etterlyser muligheter for å kunne arrangere flere organiserte aktiviteter i helgene.

Ungdomsrådet har derfor tatt initiativ til et mekkeverksted, hvor ungdom med interesse for biler kan «mekke» på biler. Ungdomsrådet har en avtale med kommunen om penger til å drifte verkstedet som har et eget styre bestående av ungdommer, og her deltar to fra ungdomsrådet.

Deltakelse på prosesslederkurset i regi av Viken fylkeskommune har gjort ungdommene tryggere. Vi har lært masse om hva vi må gjøre for å få ungdommen til å trives.

Bildet viser en gruppe ungdommer. I den bakerste raden står 9 ungdommer. I den midterste raden står 6 ungdommer på huk. Fremst ligger en person og ser i kamera.

Bildet viser alle tre ungdomsrådene i Numedal samlet på UNG i Numedal samling.

Ungdomsrådet i Numedal

De tre ungdomsrådene i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg samarbeider godt. Både Nore og Uvdal og Rollag har ungdomskoordinatorer som legger til rette for ungdommens aktiviteter. De tre rådene deler erfaringer og planlegger felles aktiviteter som mekkeverksted, konserter og bygdefester på tvers av kommunene. Ungdomsrådet i Rollag mener at de lager gode arenaer, og politikerne vil gjerne delta.

UNG i Numedal er et årlig felles arrangement som har fokus på skolering av ungdomsrådet.  Ungdommene har selv definert formålet med UNG i Numedal:

  • gi ungdom en rolle i samfunnsutviklingen
  • kommuner i Numedal skal gi ungdom en stemme og reell medvirkning gjennom å involvere ungdom der beslutninger tas, og gi den ansvar
  • gjøre ungdom kjent med sin egen region
  • vi skal bygge felles identitet og øke kunnskap om kultur og næring
  • vi skal øke fokus på ungdom hos voksne politikere – som skal ta de unge med i samfunnsutvikling og snakke så ungdom forstår
  • regionalt samarbeid av ungdomsrådene sikrer god medvirkning og at ungdom former fremtida i eget lokalsamfunn
  • vi går fra «saker som angår dem» til å ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom

Norges eneste barnevennlig kommune

Kommunestyret i Rollag er veldig opptatt av at de vil ha engasjerte ungdommer. De ser også engasjementet som en rekruttering til politisk arbeid. En periode i kommunestyret gir alle et større eierskap til bygda, sier ordfører Viel Jaren Heitmann.

Ordføreren roser ungdomsrådet for å engasjerer seg i alle typer saker, og ungdomsrådets uttalelser blir referert i både formannskap og kommunestyre.

Rollag kommune ble sertifisert av Unicef Norge som barnevennlig kommune i 2020. Det er UNICEF internasjonalt som har satt kriteriene for å få benevnelsen barnevennlig kommune, en benevnelse der barn og unges medvirkning i kommunene står sentralt.

Det har skjedd en kulturendring når det gjelder arbeidet med barn og unge i Rollag

– Hans Henrik Thune, kommunedirektør

Administrasjon og kommunestyret har blitt mer bevist FNs barnekonvensjon, og betydningen av medvirkning fra barn og unge. I tillegg til et aktivt ungdomsråd gir kommunen opplæring i medvirkning og demokrati for 5.-10. trinn, styrking av ungdomsklubben og opplæringstiltak for ansatte om hvordan det skal jobbes med barn og unge.