Få enda mer ut av ungdomsrådet

Hvordan få et engasjert og involvert ungdomsråd? Averøy kommune har knekt koden. Kommunen gir ungdommene reell innflytelse, og får ut rådets potensiale. Her har mange kommuner mye å lære!

I følge Kommuneloven har ungdomsrådene rett til å uttale seg i saker som påvirker ungdom. Likevel er det  ikke alltid like lett å realisere potensialet som ligger i ungdommens stemme.

Averøy kommune i Møre og Romsdal har et aktivt og engasjert ungdomsråd. Rådet har blant annet gitt innspill om ungdommenes behov i kommunens omsorgsplan, gjennomført en fritidsundersøkelse for Redd Barna Averøy og levert dette til kommunestyret. De har også gjennomført en workshop sammen med resten av kommunestyret i sluttbehandlingen av kommuneplanens samfunnsdel. Betydningen av høyhastighetsnett og jobb for unge i kommunen er andre eksempler på saker som ungdomsrådet har presentert for kommunestyret.

Ungdomsrådet har også bidratt til å få satt opp en senere bussavgang på lørdager, slik at ungdom kan delta på sosiale arrangement i sentrum av kommunen på kveldstid.

God innflytelse på aktuelle saker er blant annet et resultat av at ledelsen i kommunen anerkjenner ungdomsrådet som et kunnskapsrikt organ med viktige perspektiver som må tas med i utviklinga av kommunen.

8 ungdommer som sitter i en trapp. Foto.

Medvirkning og involvering – trinn for trinn: Averøy ungdomsråd.
Foto: Svein Kongshaug

Engasjert ordfører som lytter til de unge

Kontaktinfo

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører, Averøy kommune
[email protected]
+47 918 08 045

Averøy er en øykommune som ligger på Nordmøre, og har rundt 5800 innbyggere. Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes har et stort engasjement for de unge, og legger godt til rette for at de skal ha en viktig stemme i utviklinga av kommunen.

Engasjementet hennes startet lenge før hun ble ordfører i 2015. Ingrid har tidligere jobbet med barn og unge, blant annet som leder for et allbrukshus i Løten. I arbeidet opplevde hun at de unge har mye viktig på hjertet som må tas hensyn til. Ungdommene hun jobbet med hadde et eget styre der de satte viktige saker på dagsorden. De tok beslutninger som påvirket egen fritid, og Ingrid erfarte at dette var positivt både for at sakene skulle få et bedre resultat, og fordi ungdommene blomstret når de fikk være med å beslutte.

Da hun ble ordfører tok hun med seg disse erfaringene, og satte dem i system på rådhuset.

Ungdom sitter med viktig kunnskap

– De unge har nyttig kunnskap som er viktig å ta med i beslutninga, sier ordføreren. Når vi skal planlegge og sette i gang tiltak som berører ungdom, så må vi vite hva de vil, og da må vi snakke med dem og ha en tett og god dialog, sier ordfører Rangønes.

Ungdommene gir innspill på saker som berører de unge i kommunen. Samtidig understreker ordføreren at det er viktig å lytte til de unges stemme for å få innspill på hva som kan være til det beste for innbyggerne generelt. På forrige møte i ungdomsrådet ga representantene konstruktive innspill til busstilbudet for pensjonistene i kommunen. Ungdommene hadde også nyttige bidrag i debatten om grønn mobilitet.

Innspill må følges opp

Ordføreren forteller at hun er imponert over kunnskapsnivået til ungdommene. Hun opplever at de tilfører samfunnsutviklinga viktige perspektiver. Innspill som kommer fra ungdommene må derfor tas på alvor og bli behandlet på lik linje med innspill fra andre utvalg.

Samtidig er hun tydelig på at ikke alle innspill kan tas til følge, noe de snakker med de unge om. Det oppstår gjerne medvirkningstrøtthet dersom en kommune kjører medvirkningsprosesser uten å bruke resultatene fra disse.

Ordføreren er klar over dette, og understreker at ungdommene finner igjen mange av sine meninger i de ferdige resultatene. Innspillene som ungdomsrådet ga i budsjettmøtet sist høst, resulterte blant annet i at det ble avsatt midler til sommerjobb for ungdom, det ble bevilget penger til den kommunale ungdomsklubben, og ordningen med helsesøster og psykolog på ungdomsskolen ble opprettholdt, i tråd med ungdomsrådets ønsker.

– Hvis vi skal involvere de unge, så må vi ta dem på alvor. Ungdommene har mye å tilføre, som vi voksne kan lære av, sier ordføreren.

Ordføreren deltar på møtene i ungdomsrådet

Ordfører Rangønes anser møtene i ungdomsrådet som så viktige at hun rydder plass i kalenderen til å delta. Ingrid mener at dette er en rutine som flere ordførere vil ha god nytte av å etablere. Møtedeltakelsen gjennomføres fordi ungdomsrådet har mye viktig å tilføre i utviklinga av Averøy kommune.

Samtidig understreker hun at både administrativ ledelse og kommunestyre for øvrig er interessert og engasjert i ungdomsrådet. Saker som har betydning for unge i kommunen sendes automatisk til ungdomsrådet for at de skal få uttale seg i saken.

Koordinator for ungdomsrådet

Kontaktinfo

Kristine Sverdrup
Koordinator, ungdomsrådet i Averøy kommune
[email protected]
+47 976 79 581

Kristine Sverdrup er koordinator for ungdomsrådet i Averøy. Hun sitter også i kommunestyret, er lærer på ungdomsskolen i kommunen og er ansvarlig for elevrådet.

Kristine forteller at rådet består av engasjerte ungdommer som gjerne vil inkluderes i det som skjer i kommunen. For eksempel inviterte ungdommene seg selv til et kommunestyremøte om budsjettforhandlinger for å legge fram saker som angår ungdom. Det var trangt om taletid fordi kommunestyret hadde mange saker, men ungdommene ble prioritert og fikk legge fram sine råd og ønsker.

Ungdomsrådet fikk i utgangspunktet tid til å snakke med formannskapet, men de argumenterte for at hele kommunestyret bør bli bedre kjent med ungdomsrådet, og de fikk derfor flyttet møtet til kommunestyret. Både Kristine og ungdomsrådet mener at dette vitner om en positiv holdning og viktig prioritering hos ledelsen i kommunen.

Kristine Sverdrup sin kombinasjon av roller – koordinator, kommunestyremedlem og lærer –  er noe av årsaken til at ungdomsrådet i kommunen har lyktes. Både kommunaldirektør og rektor ved ungdomsskolen, som tradisjonelt har stått ansvarlig for rekruttering til ungdomsrådet, synes dette er en fin løsning. Det er noe med å bli kjent med de unge og fronte ungdomsrådet på flere arenaer.

– Jeg er som en verktøykasse som kan gi ungdommene verktøy for å bruke engasjementet sitt, slik at arbeidet får en effekt. Jeg har veldig god kontakt med ungdommene, og det er kanskje lett med de rollene jeg har.
Kristine Sverdrup, koordinator for ungdomsrådet i Averøy.

Sverdrup forteller at oppgaven som koordinator innebærer å legge til rette for at ungdommene får sagt sin mening og oppleve mestring i rollen som rådsmedlem. En annen viktig oppgave er å forberede ungdommene på hvordan demokratiet fungerer i praksis.

Koordinatoren understreker at det er positivt å gi medlemmene i ungdomsrådet ansvar. Sverdrup oppfordrer hver enkelt til å ta ansvar for å følge opp en sak, skrive leserbrev og komme med forslag til hva ungdomsrådet skal jobbe med. Hun opplever at dette gir eierskap, ansvarsfølelse og engasjement blant ungdommene.

– Det blir en slags positiv smitteeffekt. Om ungdommene er frampå og engasjerte, så blir ordfører og kommunestyret det også. Da er det mye å hente, forteller Sverdrup.

Ungdommen ønsker å påvirke egen hverdag

Ung kvinne i skog. Foto.

Nikola Bileska. Foto: privat.

Nikola Bileska er nestleder i Averøy ungdomsråd. Hun er med i ungdomsrådet fordi hun ønsker å påvirke ungdommene sin hverdag, og bidra til at kommunen er et godt sted å vokse opp i.

I følge Nikola fungerer ungdomsrådet godt fordi medlemmene er aktive på møtene og kommer med gode innspill. Hun legger til at Kristine gjør en god jobb med å informere ungdomsrådet om aktuelle saker.

Nikola opplever at kommunestyret ønsker innspill fra ungdomsrådet, og at disse blir godt mottatt. Ikke alle innspillene blir tatt med videre, men ungdomsrådet har forståelse for at kommunen har et budsjett å forholde seg til. Kommunestyret ser på innspillene som betydningsfulle, og noe som faktisk kan brukes til å gjøre endringer. Hun sier at innspill blir tatt med i beslutninger, noe som tyder på at de blir tatt på alvor.

 – Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått gjennomslag for ny fotballbane og at vi får være med og bestemme hvilke aktiviteter som skal være på Averøya. Vi har også fått satt opp ekstra bussavgang fra sentrum på lørdagskveldene. Nikola Bileska, nestleder Averøy ungdomsråd

På spørsmål om hva kommuner kan gjøre for å få enda mer ut av ungdomsrådet sitt, svarer Nikola at det er viktig å inkludere alle medlemmene i ungdomsrådet, og støtte opp om engasjementet deres. Det er en grunn til at de er valgt inn, og hver enkelt ønsker å bli hørt og påvirke om de får mulighet til det. Rollen til koordinatoren er derfor viktig. De må holde seg oppdatert på aktuelle saker som skal inn i ungdomsrådet, og ikke vente til «siste frist» for uttalelser.

Tips til et velfungerende ungdomsråd

  • Kommunestyret og administrasjonen må spørre seg i alle saker: bør ikke ungdomsrådet si sin mening her?
  • Administrasjonen må uoppfordret sende informasjon og be om innspill i saker.
  • Rydd tid og prioriter oppfølging av ungdomsrådet
  • Ta ungdomsrådet på alvor og sidestill dem på linje med formannskapet og andre utvalg
  • Sørg for at det er en kultur for å involvere ungdomsrådet.
  • Ordfører eller varaordfører stiller på alle møter i ungdomsrådet
  • Rådet må også arrangere sosiale aktiviteter utenom det politiske
  • Prioriter ressurser til en voksen tilrettelegger som kan følge opp ungdomsrådet.