Ungdomssatsing i Senja og Midt-Troms

Innbyggermedvirkning har vært viktig i arbeidet med å danne den nye Senja kommune. Prosjektledelsen for Senja 2020 har lagt til rette for å la spesielt ungdom medvirke, og de har involvert unge i planleggingen. Også i regionen Midt-Troms er arbeidet med ungdomsinvolvering styrket.

1. januar 2020 ble Lenvik, Torsken, Tranøy og Berg kommune til Senja kommune. De har utarbeidet en modell som ivaretar bosettingsmønstret i regionen, der befolkningen bor spredt over et stort geografisk område. Med store avstander og mange bygdesamfunn, er arbeidet med levende bygder og styrket lokaldemokratiet høyt prioritet.

Tillitsbygging og et likeverdig samarbeid mellom ungdom og voksne har vært viktig fra oppstarten.

Kommunesammenslåing drar nytte av regionalt samarbeid

Parallelt med kommunesammenslåing legger regionen til rette for utvikling av hele Midt-Troms. De har erkjent at de må ha ungdommene med på laget dersom de vil skape en levedyktig region. Senja og Midt-Troms har derfor jobbet systematisk med ungdom de siste årene.

For eksempel har ungdomsrepresentanter fra alle kommunene deltatt på felles kommunestyremøter i Midt-Troms, og bidratt med å utarbeide Regional næringsplan for Midt-Troms. Det regionale ungdomsarbeidet er godt forankret, og kommer til stor nytte i arbeidet med å involvere ungdommene i prosjekt Senja 2020.

Folkemøter fungerer dårlig for ungdom

Prosjektgruppen arrangerte 11 folkemøter for å engasjere lokalbefolkningen. Rundt 600 innbyggere deltok, men få ungdommer kom på disse møtene, til tross for at de var blitt invitert. Prosjektgruppen erkjente derfor at folkemøtene ikke er egnet arena for å få ungdommer på banen. I samråd med Ungdomsrådet bestemte de seg derfor for å besøke alle skolene i kommunene.

Tre personer framfor lerret m påskrift "Dialogmøte med ungdom - SKOLEBESØK ungdomskoler og videregående skole"

Fra venstre: Martin Tollefsen, Lenvik Ungdomsråd, og Elin Byberg og Ragnvald Storvoll prosjektmedarbeidere Senja 2020. Foto: privat.

Besøkte skolene for å få innspill

Prosjektledelsen besøkte alle 17 skolene i de 4 kommunene vinteren 2019. De prioriterte å besøke alle tiendeklassinger og avgangsklasser på videregående skole. De gjennomførte dialogmøter med elevene for å høre hvilke ønsker de har for nye Senja kommune, og hvordan de ønsker at ungdom skal medvirke i den nye kommunen.

Ungdomsrådet i Lenvik tok selv initiativ til å delta på skolebesøkene, og bidro med idéer til hvordan nå elevene på en god måte. At ungdomsrådet deltok i forberedelser og gjennomføring gjorde besøkene enda bedre tilpasset målgruppen. De hadde med seg en ungdom som elevene kunne identifisere seg med, og som skapte tillit blant elevene. De valgte dessuten metoder tilpasset målgruppa.

Representanten fra Ungdomsrådet oppfordret elevene til å engasjere seg. De brukte 2 skoletimer pr skole, i tillegg til 4 workshops. Gjennom verktøy som kahoot, gruppearbeid og dialog fikk prosjektgruppa innspill fra rundt 600 elever. Innspillsrundene ble likt organisert, og følgende spørsmål ble stilt på skolene:

 • Hva er bra for ungdom i dag?
 • Hva savner du som ungdom?
 • Hva er viktig for å få til ei enda bedre ungdomsmedvirkning i Senja kommune?
 • Hvordan skal vi gjøre det? Kom med forslag!

Tilbakemeldinger fra elevene

God planlegging sammen med Ungdomsrådet i forkant av skolebesøkene bidro til at prosjektgruppa fikk inn mange og gode innspill fra elevene. Dette er verdifullt materiale som gir grunnlag for videre planlegging av Nye Senja kommune og for regionen forøvrig. Flere av tilbakemeldingene gikk ut på å snakke med og lytte til ungdommene, ta dem på alvor, oppsøke de arenaer der de unge oppholder seg, bruke skolene aktivt, og ikke minst: handling foran ord!

Elevene var dessuten opptatt av å legge til rette for gode møteplasser, ikke bare i sentrum, men også i distriktene. Bedre informasjons- og kommunikasjonskanaler, og at det må være en ungdomsrepresentant i nærdemokrati-utvalgene var også blant tilbakemeldingene fra elevene.

Prosjektgruppa fikk flere forslag til hvordan de kan få til et godt medvirkningsarbeid. Ungdommene var opptatt av å få på plass et velfungerende ungdomsråd for hele Senja, og at det oppnevnes representanter fra nye Senja kommune til regionalt ungdomsråd Midt-Troms.

Innspillene fra skolene ble samlet inn og systematisert, og deretter fordelt videre til arbeidsgruppene som jobber med de respektive spørsmålene i sammenslåingsprosessen.
Prosjektgruppa har gjennom prosessen vært opptatt av å vise fram de unges syn. De har brukt lokalavisa aktivt for å vise ungdommen at de blir ansett som en aktiv part i den nye kommunen.

Regional ungdomssatsing

Kommunene i Midt-Troms har altså innsett at de må ha ungdom med på laget dersom de vil få til god vekst og utvikling i hele regionen. Regionen står overfor mangel på arbeidskraft, og et aktivt ungdomsarbeid skal bidra å sikre nødvendig rekruttering. Dette innebærer at regionen må fremstå som attraktiv og interessant for å sikre tilflytting og for å få ungdommene motivert til å flytte tilbake etter endt utdanning. Regionen har gjort mange gode grep i så måte. Ungdommer i regionen har årlige samlinger, med både sosialt og faglig innhold.

Det årlige Dyrøyseminaret har en egen satsing på ungdom. Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokal samfunnsutvikling, og en arena for ungdomsarbeid og utvikling gjennom Ung drivkraft.

Ungdom tenker ikke kommunegrenser!
Ragnvald Storvoll, prosjektmedarbeider Senja 2020

Ung Drivkraft

Dyrøy-seminaret er en arena der ungdommer og ordførere fra regionen treffes og samarbeider. Ung drivkraft er en del av satsingen som regionen står bak, og er et resultat av arbeidet som ble gjort i forbindelse med Dyrøyseminaret 2018. Tilhørighet og medvirkning, reell innflytelse og følelsen av å bli tatt på alvor har vært viktige tema.

Nordavind utvikling har utgitt ei bok som oppsummerer arbeidet ungdommer i regionen, ordførere og andre gjorde under Dyrøyseminaret 2018. Regionen satt igjen med et stort materiale med ungdommenes tanker, følelser, frustrasjoner og forslag, ideer og fremtidsvisjoner. Boka danner et grunnlag for videre samarbeid og utvikling der ungdomsmedvirkning i Midt-Troms står sentralt.

Som en direkte videreføring av Ung Drivkraft, har de gjennomført et felles større lederutviklingsprogram i regionen for ungdommer kalt Mpower. Programmet ble gjennomført gjennom byregionprogrammet «attraktive Midt-Troms», under prosjektledelse av Nordavind Utvikling. 16 unge har deltatt, hatt sin egen mentor og gjennomført flere samlinger, den siste i Oslo. Der møtte regional ungdom sentrale stortingspolitikere, og hadde blant annet dialog med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Avtale om ungdomsarbeid

Arbeidet med ungdomsmedvirkning som er lagt ned under Dyrøyseminaret, og i de enkelte kommunene, skal resultere i noe helt konkret. På et felles kommunestyremøte i regionen, i februar 2019, ble en avtale mellom ungdommene og de åtte ordførerne i regionen underskrevet:

 • Det legges til rette for sosiale møteplasser for ungdom, både regionalt og i hver enkelt kommune.
 • Det bevilges kr 200 000 hvert år som ungdommens regionråd Midt-Troms (URMT) disponerer.
 • Det satses på det regionale ungdomsrådet gjennom opplæring som ledertrening og erfaringsutveksling. URMT har en egen stillingsressurs, og det gis møtegodtgjørelse til representanter i URMT.
 • Det arrangeres årlig utdanningsmesse i Midt-Troms.
 • Det gis transportstøtte til ungdom, og det skal utvikles en modell for transport for unge i Midt-Troms.
 • Ungdommene får møte- og talerett i kommunestyret og andre utvalg.
 • Styrking av helsetjenesten i Midt-Troms som følge av innspill fra ungdommene selv

Ungdommen må få være med og bidra og fortelle hva som er viktig for dem. Vi som er voksne politikere må vise vilje til å lytte og ta ungdom på alvor, og legge til rette sånn at barn og unge føler at de blir hørt.
Geir Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune.

Innspill fra ungdommene tas med i flere prosesser

Ungdomsmedvirkning på flere arenaer  er med på å legge til rette for at Nye Senja skal bli en bra kommune å bo og leve i for ungdommene. Arbeidet med ungdomsmedvirkning har også resultert i innspill til øvrige prosesser, både regionalt og i kommunen.

Midt-Troms har utarbeidet en regional næringsplan med 53 tiltak som er politisk vedtatt i alle 8 kommunene. Flere av innspillene som ungdommene har tatt initiativ til er blitt konkrete tiltak i næringsplanen. Mange av dem er i ferd med å realiseres, deriblant ønsket om styrking av ung medvirkning i Midt-Troms, med både kommunale og regionale ungdomsråd.

I tillegg er det i løpet av september og oktober 2019 stiftet 8 lokalutvalg i Senja kommune. Dette er et ledd i nærdemokratiordningen Senja-modellen. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. I alle utvalgene som består av 5-7 representanter, er det valgt inn en ungdomsrepresentant i alderen 14 -18 år. Ungdomsrepresentanten er fullverdig medlem og har samme rettigheter som de voksne, deriblant møtegodtgjørelse.