Nytt barne- og ungdomsråd i ny kommune

Nye kommuner betyr etablering av nye barne- og ungdomsråd. God involveringsprosess og dedikert barne- og ungdomskontakt er essensielle deler av dette arbeidet – både i nye og eksisterende kommuner.

I 2018 ble ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom lovfestet. I arbeidet med å etablere nye barne og ungdomsråd har Nye Lindesnes kommune gjennomført en god og bred prosess, som har involvert barn og unge fra tre kommuner som skal bli til én. Innspillene fra prosessen skal synliggjøres i den nye kommunes kommuneplan.

7 barn jobber rundt et bord. En voksen veileder. Foto.

To separate råd med talerett

Når Marnardal, Lindesnes og Mandal slår seg sammen til en ny kommune i 2020, vil de ha et eget barneråd og et eget ungdomsråd. Barnerådet skal bestå av to representanter fra hver barneskole. Ungdomsrådet skal bestå av representanter fra hver ungdomsskole, samt representanter fra hver av kommunens ungdomsklubber, og fire representanter fra Mandal videregående skole.

En av grunnene til å dele medvirkning fra barn og unge opp i to ulike råd er størrelsen. Ett barneråd og ett ungdomsråd vil gi håndterlig gruppestørrelse, og vil til sammen involvere et stort antall barn og unge. I tillegg vil det at rådene har representanter fra alle skoler i den nye kommunen bidra til å løse opp kommunegrensene.

Rådene får møte- og talerett i politiske møter. I tillegg skal den nye kommunen formalisere en ordning der både barnerådet og ungdomsrådet skal kunne få satt saker på dagsorden i kommunestyret på eget initiativ.

Barnerådet og ungdomsrådet velger tre representanter hver som utgjør et arbeidsutvalg. Disse utvalgene skal ha ansvar for daglige drift mellom møtene, og representerer også barne- og ungdomsrådene i utvalg og i kommunestyret.

Gjennomføring

Over tre samlinger har representanter fra de tre ungdomsrådene jobbet med hva som er viktig for ungdom i nye Lindesnes. Ungdommene var selv med på å bestemme innhold for samlingene, og hvilke tema som de særlig skulle jobbe videre med. De første to samlingene i 2018 var dagssamlinger, og den siste var en helgesamling i 2019.

Samlingene var bygget på prinsippet om aktiv deltakelse, lagbygging og å skape en kultur for samarbeid, åpnehet og debatt. Ett av målene med metodene var å skape nye relasjoner og forståelse for hverandres interesser og identitet gjennom å arbeide sammen mot felles mål.

Nye Lindesnes har utgitt et eget hefte som omhandler prosessen hvilke råd ungdommen gir til den nye kommunen.

Styrket forståelse for demokratiet

Arbeidet med å skape god dialog, bli kjent og skape en felles identitet for barn og ungdom i den nye kommunen startet tidlig i 2018. Kommunen gjennomføre flere møter med barne- og ungdomsrådene i de tre kommunene. Det første handlet om å å få gode innspill til kommunens folkehelserapport.

Kontaktinformasjon

Anne Grønsund
Barne- og ungdomskoordinator, Mandal kommune
[email protected]
+47 951 46 438

Anne Grønsund er barne- og ungdomskoordinator i Mandal kommune. Som koordinator har hun vært en viktig aktør i arbeidet med å legge til rette for de unge. Hun mener det er veldig viktig at barn- og unge møtes og får en stemme i prosessen med å skape den nye kommunen. Dette er med på å gi både barn og ungdom eierskap og tilhørighet til den nye kommunen.

– Etter å ha gjennomført møter og prosesser for at unge skulle gi innspill til en felles folkehelserapport, tenkte vi at det er kanskje slik at det er viktig å la barn hente innspill fra barn. De vil da også kunne få en rolleforståelse for hva det vil si å være en del av et demokrati. De representerte ikke lenger bare seg selv, de måtte ut å finne ut hva de andre unge på skolen deres mente,sier Grønsund.

Styrket fellesskapsfølelse og tilhørighet til den nye kommunen

I følge Anne Grønsund kan involvering av barn og unge gi flere gevinster.

– I dag er det slik at ungdommen forholder seg mest til den kommunen de er vokst opp i. De går på ulike skoler, de har ulik kultur og kjenner nok ikke ungdommen i de andre kommunene like godt. Barn og ungdom er i en fase der tilknytning, sosialisering og identitetsdannelse skjer. Å bli involvert i samfunnsutviklingen i nettopp denne perioden, kan bidra til å bygge lokal tilhørighet og stolthet til den nye kommunen. I tillegg kan det gi eierskap til nye steder og de funksjonene de er med å utvikle.

Videre kan involvering av unge bidra til styrket tillit og fellesskapsfølelse.

– Å skape en arena der kultur brytes er viktig i sammenslåingprosessen. Det bidrar til fellesskapsfølelsen og kan øke tilliten mellom ungdommen, kommunen og andre aktører. Fellesskapsfølelse er en forutsetning når lokalsamfunn skal dannes og utvikles. Unges medvirkning gir kommunen en unik mulighet til tidlig å ta egne ungdommer på alvor, sier Grønsund.

Dedikert barne- og ungdomskoordinator

Ungdommen i nye Lindesnes synes det er viktig å ha en tydelig, engasjerende og dyktig koordinator som kan bistå rådene.

Studien Ungdom og medvirkning i planlegging og lokal utviklingsarbeid (TFoU 2014) undersøker hvilke muligheter for barn og unges medvirkning et utvalg kommuner tar i bruk. Studien drøfter blant annet hva kommunene lykkes med, og hva som fremmer og hemmer medvirkning fra barn og unge. Ett av funnene i studien, er at voksenkontakten til ungdomsrådene er en betingelse for et godt fungerende ungdomsråd.  Det er svært viktig av ungdomsrådet har en voksenkontakt som bistår i å fasilitere og berede grunnen for barn og unges deltakelse og innflytelse.

I følge Anne Grønsund er en god voksenkontakt nødvendig:

– Voksenkontakten er en nødvendig infrastruktur for å sikre barn og unge reell innflytelse på saker de brenner for som har betydning for deres hverdag. Det er viktig at en rollen gis tilstrekkelig tidsressurser for å kunne løse de oppgavene som følger på en god måte. Det er også en stor fordel om voksenkontakten har erfaring fra ungdomsarbeid og/eller barnefaglig kompetanse.

Viktige oppgaver for voksenkontakt og koordinator

I nye Lindesnes kommune har fellesnemnda, sak 19/19 i møte 5. april 2019, behandlet medvirkningsordning og forslagsrett for barn og unge, og i et vedlegg til saksfremstillingen har en satt opp en del viktige oppgaver for en slik voksenkontakt/koordinator:

  • Organisere BU møter
  • Bidra til å holde oversikt over politiske saker og sørge for god informasjon om saker til behandling
  • Være en veileder for barn og unge og bidra til at barn- og unge blir hørt
  • Legge til rette for at barn- og unges medvirkning i plansaker gjennomføres
  • Opplæring av barn og unge
  • Bidra til samarbeid med ordfører