Fagområde: Ung i Distrikts-Norge

Tokke tar ungdommen på alvor

Tokke kommune satsar på barn og unge og blei kåra til beste oppvekstkommune i 2021 og 2022 av UNICEF. No har kommunen laga ein handlingsplan basert på dei 10 råda frå ungdommens distriktspanel.

Bålpanne og sitteplass på en grønn plen foran et hvit hus. I bakgrunnen ser vi et fjell.

Ungdommens distriktspanel inspirerer politikarar i Tokke

Tokke kommune har jobba godt i fleire år med ei målsetting om å vere ein god oppvekstkommune. Anne Snarteland presenterte ungdommens distriktspanel sine 10 råd om framtidas distriktspolitikk i eit kommunestyremøte i Tokke i september 2021. Då blei politikarane så inspirerte, at dei bestemte å utarbeide ein handlingsplan for oppfølging av råda.

Kva betyr dei 10 råda for ungdom i Tokke?

Tokke kommune tenker at ungdommen er viktig for samfunnsutviklinga. Kommunen er opptekne av å involvere ungdom. Difor blei det sendt ut ei spørjeundersøking knytt til dei 10 råda der innbyggarar frå 13-41+ år svara. Det var stor respons frå ungdommen, og resultata frå spørjeundersøkinga blei brukt i arbeidet med handlingsplanen.

Nærings- og samfunnsutviklar i Tokke kommune, Åse Ingebjørg Flateland, utarbeidde eit forslag til handlingsplan. Planen var innom etatsleiarane for innspel. Handlingsplanen tar for seg dei 10 råda der kvart råd blir vurdert med ulike tiltak. Den er no ute på offentleg høyring.

 

Tokkes handlingsplan basert på dei 10 råda

1. Jobbfelleskap, arbeidserfaring og varierte arbeidsplassar

VI FORESLÅR: 

 • Finansieringsordninger for å skape fagmiljø og jobbfellesskap for unge. 
 • Offentlig forvaltning vedtar ny personalpolitikk slik at det aktivt legges til rette for fjernarbeid. Det skal synliggjøres i alle stillingsannonser. 
 • Ordninger for å sikre ungdom arbeidserfaring må samordnes, og tilpasses behovene i distriktene. Ansvaret for samordningen legges
  til regional jobbkoordinator. 
 • Regionale jobbkoordinatorer skal koble ungdom til lokalt næringsliv og offentlige virksomheter, og formidle ledige sommerjobber, praksisplasser, deltid- og heltidsjobb og traineeordninger. 
 • Kommuner og andre offentlige virksomheter må ta et større ansvar for å tilby eller framskaffe lærlinge- og praksisplasser. 
 • Videreutvikle lærlingemodellen slik at næringsliv og offentlig virksomhet sikres finansiering for å ta inn flere lærlinger. 

Vurdering: 

Når befolkninga aukar i alder og folketalet går ned, vil det bli færre personar i arbeidsaktiv alder. Slik er og tendensen i Tokke, og i tillegg er det aktivt næringsliv med etableringar og utviding av eksisterande verksemder. Til saman gir det eit auka behov for arbeidskraft. 

Status:

 • Kommuneplanen sin samfunnsdel omhandlar arbeidsplassar og næringsutvikling med eiga punkt om satsing på unge etablerarar, eldsjeler, engasjement og kompetanse.
 • Næringsplan og vedtekter som omhandlar unge etablerarar og gründerar.
 • Sommarvikarar- 12 stk. og 6 stk. på reiseliv.
 • Lønstilskot til verksemder som har skuleungdom i sommarjobb.
 • Tokke kommune har lærlingordning og tilpassar ramme iht. pågang og behov for plassar.
 • Mykje ledige jobbar i regionen og lita arbeidsløyse i 2022.
 • Stillingsslepp i Vest-Telemark – synleggjer mange spennande jobbar på same tid.
 • Tokke Teknologipark- kommunen bidreg med tilgang på utleigekontor.
 • Etablert samarbeid med Kvito AS og NAV Vest-Telemark

Moglege tiltak: 

 • Undersøke årsak til at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft – gjerne gjennomført som medverknadsprosessar mellom kommune og ungdom/ unge vaksne
 • Legge til rette for fjernarbeid og synleggjere det i annonsering av ledige jobbar.
 • Vidareutvikle stillingssleppet – synleggjere lærlingplassar, praksisplassar, traineeordningar og ordinære jobbar- og kople dei til bustadmoglegheiter og andre tilbod i distriktet.
 • Vidareutvikle samhandling mellom kommune, utdanningsinstitusjonar og næringsliv slik at utdanningstilbod og behov for kompetanse vert ivareteke.

2. Desentralisert skule- og utdannings moglegheiter

 • De videregående skolene og fagskolene har en desentralisert struktur, som ivaretar nærskoleprinsippet, og tilbyr fag som næringslivet i regionen etterspør. 
 • Kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor på hybel, og det må være gode møteplasser for hybelboerne. Hjemkommunen må ha jevnlig kontakt med elever som flytter for å gå på videregående skole. 
 • Universitet, høyskoler og fagskoler skal utvikle desentraliserte og samlingsbaserte studiemiljøer, som er sikret finansering. 
 • Gi ungdommer på yrkesfaglige linjer garanti for lærlingeplass. Privat næringsliv
  og offentlig forvaltning må tilby lærlingeplasser med god kvalitet. Dersom eleven ikke får lærlingeplass, skal de ha garanti for plass på påbygning til generell studiekompetanse. 

Vurdering: 

Vest-Telemark Vidaregåande skule er lokalisert på Dalen og ungdom frå Tokke og regionen har eit lokalt tilbod om vidaregåande utdanning. I tillegg er det og tilgang på lærlingplassar i offentlege og private verksemder. Utdanningstilbodet må vere attraktivt for elevane, med aktuelle og interessante studieretningar. 

Dersom utdanningstilbod, behov for arbeidskraft med den rette kompetansen og interesse frå elevar skal harmonere, er det naudsynt med samhandling mellom kommune, utdanningsinstitusjonar og næringsliv. 

Status: 

 • Vest-Telemark Vidaregåande skule er lokalisert i Tokke.
 • USN avdeling Rauland – tilbod om heil- og deltidsstudiar, delvis nettbasert.
 • Tilbod om vidareutdanning for personar som er i arbeid for å auke etterspurt kompetanse.
 • Ungdomsklubb
 • Rusfri arrangement
 • Hybelvert i regi av Vest-Telemark VGS
 • Kompetansepilot – prosjekt i regi av VTFK

Moglege tiltak: 

 • Vidareutvikle studietilbod på fagområde som næringslivet etterspør. Næringsliv må og forplikte seg til å tilby lærlingplassar, traineeordningar og praksisplassar.
 • Bidra til arrangement som gründercamp eller Ungt entreprenørskap
 • Bidra aktivt til at det vert auka tilbod om desentralisert, samlingsbasert høgare utdanning i regionen

3. Det må bli enklare å kome seg frå A til Å

 • En mer utbredt ordning av bestillingstransport, der du bestiller transport fra der du er til ønsket møtested på alle dager. Et brukertilpasset bestillingstilbud som kan ivareta flere transportfunksjoner i distriktene. 
 • Riksveier, fylkesveier og ferjesambandene får et økonomisk løft slik at varene som produseres og folket som bor der kommer frem. 
 • Trygghet med å bo i distriktene må økes ved å sikre rasutsatte strekninger, tunneler, utbygging av gang- og sykkelvei og mer gatelys. 
 • Billettpriser på all transport må senkes for ungdom. 
 • Førerkort for 16-åringer på kjøretøy med begrenset hastighet gjennomføres som prøveordning, og det skal være mulig å ta teoriprøver til førerkort desentralisert. 
 • Distriktene har behov for nye miljøvennlige og fremtidsrettede transport- og kollektivløsninger. Investeringene skal økes og miljøvennlig teknologi tas i bruk på kortbanenettet, jernbane, buss og båt. 

Vurdering: 

Vest-Telemark og Tokke har lange avstandar og lite tilbod om kollektiv transport. Ungdom ynskjer å treffast på fritida, i sosiale samanhengar- og behovet for trygg transport er stort. Tiltaket «Heim for ein 50-lapp» kan bidra til betre tryggleik. Prosjektet «Frå haldning til handling» er eit anna tiltak som skal gjere ungdom meir bevisst kring køyring i høg fart og ruspåverka tilstand og det er tilsett eigen prosjektleiar som følgjar opp tiltak i samarbeid med elevar, skule, politi og aktuelle organisasjonar. 

Status: 

 • Heim for ein 50-lapp er innført i mai 2022. Avtale med drosjenæring er på plass og busstilbod vert utgreia. 
 • Køyreopplæring og tilbod om førarprøve er tilgjengeleg på Dalen. 
 • Prosjektet «Frå haldning til handling». 
 • Ladestasjonar er etablert på Dalen og i Høydalsmo. Fleire ladepunkt er under planlegging eller etablering. 
 • Ladestasjonar for båt er og etablert på Dalen og i Lårdal. 
 • Forprosjekt Sykkelbygda Dalen. 
 • Trafikksikringsplan. 

Moglege tiltak: 

 • Auka tilbod om busstransport ved arrangement og i helgene 
 • Prosjektplan Sykkelbygda Dalen – med gjennomføring av foreslegne tiltak. 

4. Tilgang til stabilt og sikkert høghastigheits- og mobilnett

 • Alle må ha tilgang til stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett med kapasitet til å kunne jobbe hjemmefra, benytte skoleplattformer og ha tilgang til digitaliserte offentlige tjenester. Dette er en forutsetning for at det skal være mulig å ta med seg jobben til distriktene. 
 • Stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett anses som grunnleggende infrastruktur som er viktig for sikkerhet, beredskap og lik utvikling av velferdsteknologi i hele landet. 
 • Staten har hovedansvaret for å sikre at det er tilgang på høyhastighets- og mobilnett i hele landet og til like priser. Distriktene må prioriteres der behovet er størst. 

Vurdering: 

Det er gjennomført ei systematisk arbeid for at det skal vere god tilgang på breiband og mobilnett i Tokke. Det står framleis noko arbeid att, men er berekna ferdig i 2023. Det er ein føresetnad for innbyggarar, næringsliv og offentlege tenester og forvaltning at det til ein kvar tid er nok og rett kapasitet tilgjengeleg – på line med annan infrastruktur som veg, vatn, avlaup og straum. Eit stabilt og sikkert høghastigheitsnett påverkar både sikkerheit og attraktivitetskraft . 

Status: 

 • Mesteparten av kommunen er ferdig utbygd med breiband- skal vere gjennomført i 2023
 • Område som ikkje er mogleg å bygge ut breiband vert dekka med mobilnett
 • Mobildekning er godt utbygd

Moglege tiltak: 

 • Vidareutvikle breiband- og mobiltilbod dersom ny teknologi kan gi betre løysingar for næringsliv og lokalsamfunn.
 • Bygge ut mobildekning i fjellområda, for sikkerheit og næringsaktivitet. 

5. Gjer det enklare å etablere bedrifter og få seg bustad

 • For å rekruttere kompetanse til distriktene må det være et sett med støtteordninger som gjøres godt kjent. Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen for å få treffsikre ordninger. 
 • Unge arbeidstakere under 30 år i distriktskommuner gis lavere skatt. 
 • Nedskriving av studielån i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark har vært et effektivt virkemiddel for å rekruttere kompetanse til regionen.Nedskriving av studielån, og de andre virkemidlene i tiltakssonen må styrkes. 
 • Nedskriving av studielån innføres som et virkemiddel i distriktskommuner i hele Norge. 
 • Å lære seg å etablere egen arbeidsplass er viktig i områder med ensidig næringsliv. Ungt entreprenørskap arbeider med å utvikle barn og unges kreativitet og skapertrang, og må styrkes som faglig tilbud på alle skoler. 
 • Det etableres et investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere/gründere. Lokalt næringsliv bidrar med midler sammen med kommuner, fylker og staten. 
 • Distriktskommuner har Ungbo-ordning sammen med Husbanken og lokale banker. Finansieringsordninger gjøres kjent for førstegangsetablerere. Kommuner skal gi tilskudd til unge opp til 30 år for å kjøpe eller bygge bolig i distriktskommuner. 
 • Egenkapitalkravet for boligkjøpere under 30 år i distriktene må fjernes. 
 • En aktiv boligpolitikk skal sikre velfungerende boligmarked med varierte boligtilbud. 

Vurdering: 

Tokke kommune har fleire tilskotsordningar til ungdom som vil kjøpe eller bygge bustad. Det er og lagt til rette for tomter i heile kommunen, og det er enkelte område som er regulert for spredd bustadbygging. Det er for tida lite aktivitet kring utbygging av mindre bustader eller leilegheiter. 

Status: 

 • Næringsfond med tilskotsordningar blir bruka aktivt til etableringar og investeringar. 
 • Formidling av eksterne tilskotsordningar. 
 • Start OPP og rådgjevingspakke v/ Telemark Næringshage. 
 • Entreprenørskap som studietilbod på VTM vidaregåande skule. 
 • Tilskotsordningar for kjøp eller bygging av bustad. 
 • Næringsareal 
 • Næringsbygg for utleige 

Moglege tiltak: 

 • Synleggjering av ledige bustader for sal eller utleige 
 • Auke sats for tilskot til utbetring av eldre bustader som fører til miljøvennlege løysingar 
 • Rehabilitere eller etablere attraktive bustader for utleige og for sal- med prisnivå som unge i etableringsfasen har råd til å leige/kjøpe. 
 • Prøvebustad- prosjektet 59°Nord 
 • Kontor for utleige – Tokke Teknologipark 
 • Tilbod om ungt entreprenørskap i ungdomsskulen 

6. Vegen til psykisk helsehjelp må bli kortare

 • Alle elever og lærlinger må ha tilgang til lavterskeltilbud for psykisk
  helsehjelp med åpne dører alle dager. 
 • Digitale helhetsløsninger må styrkes og utvikles. 
 • Alle tilbud må gjøres godt kjent i distriktene. 
 • Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester må også omfatte
  lavterskeltilbud for unge med psykiske plager. 
 • Kommunene får øremerkede midler til skolehelsetjenesten. 
 • Tema psykisk helse koples til faget livsmestring og folkehelse
  fra barneskolen, og integreres i læreplanen. 

Vurdering: 

Helsetenesta i Tokke har mål om å vere lett tilgjengeleg, med låg terskel for å ta kontakt. Det er eiga avdeling for rus og psykiatri med eit tverrfagleg team. 

Status: 

 • Tilbod om samtaler/behandling individuelt eller i grupper. 
 • Lågterskel, utan tilvising. Psykisk helse møter elevar på skulen eller psykisk helse kontor etter avtale med den enkelte. Gjer avtale ved direkte kontakt, SMS eller tilvist frå andre t.d. kontaktlærar, foreldre, venar, helsesjukepleiar, lege m.m. 
 • Meir omfattande behandling i eit tverrfagleg team i samarbeid med lege, andre kommunale tenestar og spesialist. 
 • Rus behandling og førebygging. 
 • Tilbod om samtaler/behandling individuelt eller i grupper. 
 • Undervisning / opplæring i skule og barnehage 
 • BTI (Betre Tverrfagleg Innsats) Organisasjonsmodell Barn/unge og familiar skal få riktig hjelp så tidleg som råd. 
 • Modell på Tokke kommune si heimeside. 
 • Vegleiing i psykisk helse (VIP) Kvar haust undervisning i alle fyrste klasser på Vest-Telemark vidaregåande 
 • Inforunde på vidaregåande, kvar haust i alle 1. klasser. 
 • Prosjekt – Frå haldning til handling – gjennomføring av tiltak og aktivitetar 

Moglege tiltak: 

 • Syte for at kommunen har kompetanse og økonomiske rammer for å kunne utføre pålagte og funksjonelle tenester. 

7. Tek vare på distriktas attraktivitet med nærleik til naturen

 • Til alle utbyggingssaker skal det være en konsekvensvurdering. Disse skal vurdere og verdsette konsekvensene for fremtidens generasjoner og inneholde en bærekraftsanalyse. 
 • Oppgradering av eksisterende bygg- og anlegg prioriteres foran nyetableringer. 
 • Alle kommuner må ha oppdaterte kommuneplaner der nærhet til naturen må få større betydning i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Det bør tas hensyn til økt rekreasjon, bosetting og næringer, særlig primærnæringer. 
 • For å sikre selvforsyningen må kommunene vedta nullvisjon for nedbygging av matjord. Staten må støtte opp om og se til at kommunene ikke tillater nedbygging av matjord. 
 • For å sikre koordinering av klima- og bærekraftsarbeid må det øremerkes
  midler til kommunale bærekraftskoordinatorer. 

Vurdering: 

Tokke kommune har mykje areal- og naturressursar som skal forvaltast til beste for framtidige generasjonar. Omsyn til miljø, menneske og lokalsamfunn må balanserast i verdikjeda slik at produksjon og verdiskaping ikkje belastar eller er i konflikt med målet om å ta vare på desse ressursane og verdiane. 

Status: 

 • Kommuneplan 2016-2028 – samfunnsdelen 
 • Reiselivsstrategi 
 • Bærekraftig Reisemål 
 • Sti- og løypeplan 
 • Landbruksplan 
 • Klimaplan 
 • Ryddeaksjonen «Kanal-lotteriet» 
 • Utleige jakt og fiske 
 • Steinsett turveg til Rui-plassen 
 • Soria Moria – badstoga 
 • Sykkelbygda Dalen – forprosjekt 

Moglege tiltak: 

 • Sertifisering – Miljøfyrtårn 
 • Miljø- og berekraftsvurderingar i sakshandsaming 
 • Aktiv bruk av klimaplan i utbyggingssaker 
 • Tilskotsordningar som kan «premiere» berekraft og miljøvennlege løysingar 
 • Stimulere til lokal verdiskaping som fører til mindre utslepp av CO2 

8. Møteplassar og lokale for unge gründerar og frivillige

 • Etablere et utviklingsprogram for å utvikle stedene, deres egenart og sosiale møteplasser. 
 • Fylkeskommunene må utvikle strategier for attraktive lokalsamfunn, og jobbe aktivt med kommunene og frivilligheten i gjennomføringen av strategien. Fylkeskommunenes virkemidler for distriktskommunene må samordnes. 
 • Sikre inkluderende lokalsamfunn med møteplasser for innbyggere i alle aldre for å bidra til at folk trives og blir boende. 
 • Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Alle kommuner skal ha strategier for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 
 • Tilbud om gratis lokalleie for unge gründere, unge næringsutøvere og frivillige organisasjoner. 

Vurdering:

Alle lokalsamfunn har behov for møteplassar- for folk i alle aldrar. I «Ungdata» -undersøkinga 2021 og Stadanalyse Dalen 2022 kjem det klart fram ynskje om fleire, attraktive møteplassar. Gjerne uformelle møteplassar som bakeri, kafé eller sitjeplassar ved turstiar. Det kjem og fram i undersøkinga at særleg jenter er misnøgde med dei tilboda som finnast i dag, og at enkelte mistrivast. 

Status: 

 • Elvarheim er etablert møteplass for ungdom 
 • Idrettsanlegg, løyper og klubbhus vert bruka som møteplass for fritids- og idrettsformål 
 • Lokale grendehus som kan nyttas som møteplass for folk i alle aldrar 
 • Kulturskule 
 • Bibliotek 
 • Soria Moria – badstove 
 • Bryggeområde i Lårdal og på Dalen 
 • Ulike badeplassar i grendene 

Moglege tiltak: 

 • Etablering av bakeriutsal eller kafé 
 • Sette ut benkar ved turstiar 
 • Vidareutvikle torget og Folkvanghagen på Dalen 
 • Vidareutvikle turstiar og sykkelløyper 
 • Etablere grundermiljø i samband med utvikling av Tokke Teknologipark 
 • Informere om aktuelle kurs og samlingar 

9. Ungdomen må få større innflytelse lokalt

 • 16-åringer får stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Med en aldrende befolkning må ungdommen få direkte innflytelse på fremtidens løsninger. 
 • Ungdomsråd er lovpålagt, men vi må arbeide for flere aktive ungdomsråd som fremmer saker som opptar ungdom overfor kommuner og fylkeskommune. Arbeidet må tilrettelegges av en ungdomskoordinator i minimum 50 % stilling, enten alene eller i et regionalt samarbeid. Ungdomsrådene sikres opplæring, og dokumenter og sakspapirer må skrives på et forståelig språk. Ungdomsrådene skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som er til behandling. 
 • Elevrådet og skolenes arbeid med temaet medbestemmelse i lokaldemokratiet brukes til å ta opp saker som opptar unge. 
 • Kommuneloven endres slik at kommunestyrene og fylkestingene gir
  ungdomsrådene tale- og forslagsrett i kommunestyre- og fylkestingsmøtene. 
 • KS (kommunesektorens organisasjon) tar ungdomsmedvirkning inn i
  folkevalgtprogrammet. 

Vurdering: 

Politiske råd og utval har opne møte, der sakspapir og dokument er tilgjengeleg. Det er etablert barneog ungdomsråd som skal uttale eg i saker som er av særleg interesse, og det følger med administrativ ressurs for oppfølging av innkalling, møtelokale og gjennomføring av møte. Representantar har møte – og uttalerett i kommunestyret, i tråd med fastsette prosedyrar. 

Status: 

 • Barne- og ungdomsråd med administrativ sekretærfunksjon 
 • Representasjon i regionalt ungdomsråd 
 • Elevråd i skulen 

Moglege tiltak: 

 • Etablere ein kultur for medverknad og samskaping der innbyggarar blir med og bidreg i utviklingsarbeidet. 
 • Finne funksjonelle verktøy for spørjeundersøkingar eller høyringar slik at unge stemmer blir høyrt 

10. Beredskapen skal vere tilgjengeleg og trygg

 • Trygge lokalsamfunn i distriktene trenger løsninger som ivaretar beredskap og akutt hjelp når vi trenger det. Løsningene skal gi kort responstid, ha god kvalitet på tjenestene og sikre oss trygghet og tilgjengelighet i hverdagen. Ungdom må få medvirke i utforming av forsøksordninger. 
 • Staten (politi), de regionale helseforetakene (helse) og kommunene (brann, legevakt) må legge distriktenes forutsetninger til grunn når de lager planer for akuttberedskapen. Trygghet og tilgjengelighet handler om kort responstid for politi, ambulanse og brann, inkludert båt- og luftambulanse. 
 • Etablere et formalisert regionalt samarbeid mellom kommuner, fylke, helseforetakene og stat om lokalisering av og innhold i helsetjenester. Nasjonal helse- og sykehusplan må ivareta distriktenes behov. 
 • I styrkingen av den lokal beredskap må ressurser fra kommunal beredskap,Heimevernet/Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og andre frivillige organisasjoner ses i sammenheng. 

Vurdering: 

Tokke kommune har beredskapsansvarleg person og kriseleiing. I tillegg til legevaktordning, brann- og redningsteneste, ambulanseteneste og politi, er Tokke Røde Kors ein sterk samarbeidspartnar. Politiet er lokalisert i Åmot i Vinje kommune, og inngår i eit stort vaktdistrikt som omfattar Vest- og Midt-Telemark. Utrykningstid kan i nokre tilfelle opplevast som lang. Det er etablert politikontakt og politiråd. 

Tokke og Vinje kommune har felles legevaktordning. 

Status: 

 • Tokke kommune har beredskapsplan og følger elles opp pålagte oppgåver og tenester 
 • Samarbeid og dialog med aktuelle etatar er eit kontinuerleg arbeid

Moglege tiltak: 

 • Kontinuerleg oppfølging av pålagte oppgåver og tenester 
 • Systematisk arbeid for å få tenester så nær folk som mogleg 

I melding til Stortinget 27 (2022 – 2023) er dei 10 råda frå ungdommens distriktspanel framheva som viktige for å forme framtidas distriktspolitikk. Råda seier kva som er viktig for at ungdom skal bli verande eller ynskje å flytte tilbake til distrikta. Tokke har tatt desse råda frå ungdommen på alvor. Målet for handlingsplanen Framtid, attraktivitet og ungdom i Tokke er å gjere kommunen attraktiv for unge å busette seg og bli verande i kommunen.

Satsinga på ungdom i Tokke

Tokke har prioritert fleire tiltak for at ungdommen skal ha ein god oppvekst og eit tenestetilbod. Dei har også mellom anna utvida opningstider på det lokale treningssenteret og etablert ein kafé som møtestad for ungdom. Kommunen samarbeider med næringslivet om å gje ungdom sommarjobb. Haldningskampanjen for trafikksikkerheit Haldning til handling er også eit samarbeidsprosjekt retta mot ungdom.

En tavle med teksten "Kva tenkjer du er ein attraktiv møteplass". Rundt denne teksten er det hengt opp 7 post-it lapper med forslag.

Ungdomsmedverknad

Kommunestyret har fleire yngre kommunestyrerepresentantar og er generelt opptekne av ungdom. Kommune har faste tilsette som følger opp ungdomsrådet. Kommunedirektør Finn Arne Askje seier at det er viktig å ha flinke folk som jobbar i kommunen opp mot ungdom. Han seier det å ha aktive organisasjonar og lag som er opptatt av ungdom og stiller opp for dei er også viktig.

Tidlegare ungdomsrådsleiar, Mari Årlid, fortel at kommunen er lydhøyre ovanfor ungdom. Ho trur at satsinga på ungdommen i kommunen gjer at unge som ho sjølv vil flytte tilbake etter studiar. Mari meiner at kommunen kan bli betre på å bruke digitale plattformer for å nå fram hos ungdommen. Spørjeundersøkinga er eit godt døme for korleis kommunen kan samhandle med dei unge. Ho seier at innbyggarar og foreldre er gode på å stille opp som frivillige for ungdom.

Tips til andre kommunar

Ein suksessfaktor for Tokke sin ungdomssatsing er engasjerte tilsette i kommuneadministrasjonen. Kommunedirektøren sitt tydlegaste råd til andre kommunar er å få prioritering av ungdom forankra politisk i kommunestyret slik at råda kan følgast opp.

Tre gode råd

 • Bruk dei 10 råda frå ungdommens distriktspanel
 • Satsingane bør forankrast i kommunens planverk
 • Involver dei unge i samfunnsutvikling og samfunnsplanlegging

Artikkelforfattar

Profilbilde av Christian Svoren Strand

Christian Svoren Strand
Denne teksten er produsert i perioden Christian hadde praksisplass hos Distriktssenteret .