Hammerfestmodellen løfter ungdommenes stemme

Respekten for ungdomsrådet har satt Hammerfest på kartet. Hammerfestmodellen gir resultat som vises utover Norge sine grenser.

Gruppebilde av 16 ungdommer som står foran en elv. Bakken er dekket med snø og vi ser noen hvite fjell bak elven de står ved.

Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd er et folkevalgt organ, og rådet består av 13 medlemmer. Rådet har en struktur med skolert lederteam, fyldig saksliste, ungdomskoordinator og utvalgssekretær.

Målet med Hammerfest ungdomsråd er:

 • å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser.
 • å bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstsvilkår i Hammerfest på dagsorden
 • å være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom
 • å dele ut penger til aktiviteter for ungdom etter søknad

Alle ungdommer mellom 13 og 18 år kan stille til valg, og egen valgkomite foreslår kandidater til både faste medlemmer og varamedlemmer. Det er bestemt en representantfordeling mellom de ulike skolene i kommunen. I tillegg skal det være 50/50 kjønnsfordeling, og spredning i interesser og bakgrunn.

Ungdomsrådet har eget reglement. I tillegg til sammensetning og oppgaver omtales saksbehandling og arbeidsform, sekretariat og økonomi.

Hammerfest ungdomsråd har utviklet sin egen modell for hvordan de skal arbeide som et aktivt medvirkningsorgan i kommunen. Ungdomsrådet skal være der for å løfte ungdommens stemme i lokaldemokratiet, og modellen forteller oss hvordan dette skjer i praksis.

 

Hammerfestmodellen

I Hammerfestmodellen finner vi gode anbefalinger for hvordan et ungdomsråd kan fungere best mulig, og nå sine mål:

 • Ha respekt for rådet som tillitsvalgt
  • Politikere /administrasjon som respekterer rådet er gull
  • Og medlemmer i rådet som respekterer sin egen rolle
 • Alt som angår voksne angår oss
 • Lederteamet vårt består av leder og nestleder, med støtte fra koordinator og utvalgssekretær. Disse skal ha nok opplæring og selvtillit til å lede rådet
 • Koordinator er ansatt i kommunen. Koordinatoren skriver saksfremlegg, jobber for at rådet blir tatt på alvor, er rådgiver under og mellom møtene, leter etter muligheter for rådet, gir opplæring i politikk og er ansvarlig for valg av nytt råd
 • Utvalgssekretær er ansatt i kommunen. Sekretæren sender ut møteinnkalling før møtene og protokoll etter møtene, ordner det praktiske rundt møtene, kan sakssystemet og er rådgiver om saksgang og rådets rettigheter

Gjenkjennbar struktur for politikere

Å ha tilgang til egen ungdomskoordinator og utvalgssekretær har vært helt avgjørende for rådet sin utvikling og arbeid, sier nestleder i rådet, Andrea Andersen. Ungdomsrådet sine møter ligger fast i kommunens egen kalender for politiske møter, så her kan alle lese sakspapirene og referatene. Struktur på arbeidet er avgjørende for at vi lykkes så godt som vi gjør, sier Elias Holmgren. Det er viktig å jobbe med det systemet som allerede er på plass. Om man bruker denne strukturen er man gjenkjennbar for politikere, administrasjon og velgerne. I tillegg sikrer man seg at lover og regler blir fulgt, sier koordinator Astrid Gaup Skancke.

Det å høre på oss, og det og inkludere oss tidlig i det som skal skje i kommunen er viktig for å lage en kommune som er fin å vokse opp i, fin å komme tilbake til, og fin å ta over.

– Sigrid Kvam Jørstad, tidligere leder

Koordinatorens største oppgave er å se det lange perspektivet. Vi har oversikt over hva rådet har gjort tidligere, og hva de kan gjøre i dag for å bli enda bedre. Vi styrker ungdomsrådet til å stille krav til systemet rundt seg, og vi som er voksne er både vaktbikkjer og rådgivere, sier koordinatoren.

Konkrete resultater

Hammerfest har mange engasjerte ungdommer som vil bidra i ulike arbeidsgrupper. De ser konkrete resultater av medvirkningsarbeidet. Ungdomsrådet selv er mest stolt over sitt arbeid med psykisk helse, og kommunen har ansatt en ny skolepsykolog i 100 % på Hammerfest videregående skole.

Tidligere var det mest pizzamøter, men nå er vi oppdaget og blir tatt seriøst

– Elias Holmgren, leder i Hammerfest ungdomsråd i 2023.

Ungdommene trekker også frem konferansen de arrangerte for alle ungdomsrådene i Troms og Finnmark. Over 100 ungdommer deltok, delte erfaringer fra eget arbeid, og etablerte nye nettverk som det fortsatt er liv i.

Andre saker som ungdomsrådet har arbeidet med de siste årene er:

 • Jobbe for å fremme fritidserklæringen
 • Jobbe for å få bedre sitteplasser og pulter til elevene
 • Arrangere Pride
 • Jobbe for gode og spennende bademuligheter inne og ute
 • Jobbe for leksefri skole
 • Jobbe for å forbedre tilbud innenfor mental helse i kommunen

Møtene gjennomføres i skoletiden, og gjerne på på morgenen. Det gjelder å tilpasse seg slik at alle kan møte.

Støtter konserter og arrangement

Ungdomsrådet har de siste årene vært med i arbeidsgruppen og støttet Tyven-konserten økonomisk. Konserten er et folkehelsearrangement. For å komme til konsertstedet på det høyeste fjellet i nærheten av byen må du først gå i 1,5 time. I 2023 var det 419 konsertdeltakere.

Ungdomsrådet her også støttet arbeidet med Guttekonferansen. I 2022 fikk utekontakten og guttekomiteen kr 200.000 i støtte fra Erasmus + ungdom til arrangementet. Det var starten på en årlig markering av Verdensdagen for psykisk helse i Hammerfest. Målet er at gutter og ikke-binære skal føle mer tilhørighet og bli tryggere på å snakke om psykisk helse.

Reell medvirkning

Hammerfest ungdomsråd har talerett i kommunestyret. Den retter bruker de for å fortelle om saker som ungdomsrådet arbeider med. En av grunnene til at vi blir tatt seriøst er opplæringen vi har fått om møte, talerett, og hvordan vi bør oppføre oss i et kommunestyremøte, sier Elias Holmgren.

Ordførere Terje Wikstrøm mener også at rammene som kommunen har laget for ungdomsrådet sitt arbeid, er en av suksessfaktorene for at ungdommene vil delta og mene om sin egen fremtid. Ungdomsrådet sin innstilling ligger ved i alle sakene til kommunestyret, og vi ser at reell medvirkning er viktig for rekruttering til både ungdomsrådet og andre folkevalgte organ.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2021 og inneholder et eget kapittel om ungdomsperspektivet.  Hammerfest ungdomsråd gjennomførte i forkant en spørreundersøkelse om hva barn og unge i alderen 10-22 vurderer som viktigst innenfor kategoriene trygghet, fritid, kompetanse, nærmiljø og medbestemmelse. Ungdomsrådet laget også en ungdomserklæring for perioden 2021-2032. Her kommer ungdommens egne råd om hva de syns er viktig å legge vekt på i samfunnsplanleggingen.