Grue og Fjord bruker arbeidsverksted som metode

Både Grue og Fjord kommune har gode erfaringer med å bruke arbeidsverksted som metode i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Her deler de disse erfaringene.


Rune Grenberg, ordfører i Grue kommune, forteller kort om erfaringer med arbeidsverksted. Trykk på CC for teksting.

Da Grue kommune startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, valgte de å arrangere et arbeidsverksted. Her deltok politikere og administrasjon, og ønsket resultat var å få en omforent forståelse for valg av felles mål og strategier framover. Slik så planen for verkstedet ut:

Viser prosessplan for verksted

Prosessplan for politisk verksted i Grue kommune. Trykk på bildet for å gjøre det større. Last ned planen i Excel.

Grue kommune brukte Distriktssenteret sin mal for prosessplan som utgangspunkt for planen over. I planen har de plottet inn hva som skal skje når, hvem som er ansvarlige for de ulike aktivitetene, og hvor lang tid de kan bruke på de ulike fasene. I tillegg har de lagt inn oversikt over aktører, og markert hvor det er åpne-, lukke- og refleksjonsfaser.

Verkstedet førte til større justeringer av utkast til plan. Arrangørene mener dette ikke ville skjedd gjennom en vanlig vedtaksbehandling i kommunestyret. Prosessen i verkstedet fremmet kunnskap, felles forståelse og bidro til en styrket strategisk forståelse.

Spesialrådgiver i kommunen, Anita Sæthre Goplen, erfarer at organisering og fasilitering av verksted reduserer faren for å opprettholde gamle maktstrukturer og holdninger:

– Verksted gir rom for å bryte mønster og sette sammen grupper på nye måter. I felleskap finner deltagerne løsninger på aktuelle problemstillinger. Dette bidrar til god forankring av saker og temaer. Verksted bidrar til økt tillit og forståelse mellom administrasjonen og politikere i arbeidet mot felles mål.

Slik oppsummerer Goplen hvorfor de velger å bruke verkstedformen:

  • For å få flest mulige til å delta aktivt.
  • Særlig godt egnet for å få med de som ikke har de sterkeste stemmene, men som kan ha viktige bidrag.
  • For å forankre et pågående arbeid i en stor og sammensatt gruppe.
  • For å bidra til økt tillit og godt klima mellom ulike personer og grupper.
  • Fordi verksted er en effektiv metode hvor en på en demokratisk måte raskt får utkrystallisert formålstjenlige svar og løsninger.

Fjord kommune: Arbeidsverksted som metode i arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

Fjord kommune har brukt arbeidsverksted som metode i oppstarten, underveis og før vedtak av kommuneplanens samfunnsdel.

I oppstarten av kommuneplanens samfunnsdel arrangerte Fjord kommune arbeidsverksted med lokalpolitikerne og den administrative ledelsen i kommunen. Ønsket resultat var å skape entusiasme, begeistring, opplevelse av å være med på noe som får betydning for utviklingen av den nye Fjord kommune.

Ett av spørsmålene som ble stilt var: Hvordan vil vi at den nye kommunen skal utvikle seg?

I forkant av dette arbeidsverkstedet gjennomførte kommunen en enkel innbyggerundersøkelse med spørsmål om Hvordan ønsker du at Fjord kommune skal utvikle seg? Resultater av innbyggerundersøkelsen og arbeidsverkstedet la grunnlaget for arbeid med målformuleringer i kommuneplanens samfunnsdel og det videre arbeidet med samfunnsplanen.

Verkstedet ble gjennomført fysisk. Korte innlegg og prosessledelse foregikk digitalt. UNder finner du arbeidsdokumenter Fjord kommune brukte i sammenheng med verkstedet:

Fjord og Grue kommuner deltar i Veiledningspiloten.

Andre eksempel

Oppgavsett fra arbeidsverksted i Hemnes kommune.

Oppgavesett fra arbeidsverksted i Sør-Fron kommune.