Tønsbergregionen

Tønsbergregionen har i løpet av Byregionprogrammet gjennomført flere aktiviteter og prosjekter i forbindelse med de tre B`ene- bedrift, bo og besøk. De har også oppnådd et omdømmeløft internt og eksternt.

Mål for Tønsbergregionen

Øke nærings- og bosetningsattraktiviteten i regionene ved å målsette og konkretisere satsningene bak de tre B`ene- bedrift, bo og besøk.

Resultater

 • Bredere forståelse av hva som kreves av prioriteringer for å nå målsettingene om de tre B`ene. Både i næringslivet, hos politikere og i administrasjonen. Og media!
 • Tatt initiativ til og deltatt i gjennomføring av flere aktiviteter og prosjekter som direkte knyttes opp mot B`ene. Det er også gjort kjent hvorfor de gjør dette.
 • Dokumentert omdømmeløft både internt og ikke minst eksternt hos innbyggerne i utvalgte kommuner.
 • Ledende politikere har fått en tydeligere og mer definert stemme jmf endringene som MÅ gjennomføres

Dette gjør Tønsbergregionen nå

 • Arbeider konkret med prosjekter hvor næringsliv og kommune deltar sammen. Det er nettopp gjennomført en tillitsundersøkelse som peker på hva som skal prioriteres.
 • Næringsmøteplass i kommende «storkommune på plass»
 • Tyngre markedsføring av regionene for å tiltrekke arbeidskraft og arbeidsplasser.

Planer for nærmeste framtid

 • Iverksette de konkrete tiltakene i strategiplanen som er linket mot målene i omdømmeprosjektet
 • Egne strategiplaner for noen utvalgte næringsretninger. Blant annet felles næringsplan på tvers av kommunegrensene
 • Definere signalprosjekt som ytterligere styrker besøksattraktiviteten i regionen
Utdrag fra Tønsbergregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Tønsbergregionen har over tid hatt en oppbremsing i verdiskaping og befolkningsvekst. TNT har en klar ambisjon om å snu denne trenden.

Hovedmålet med prosjektene er å øke den økonomiske verdiskapingen i regionen gjennom å utnytte mulighetene og potensialet som ligger i næringsutvikling knyttet til Færder nasjonalpark, bidra til at flere oppstartbedrifter lykkes og blir vekstbedrifter, og tiltrekke flere næringsetableringer og tilflyttere til regionene gjennom systematisk arbeid med attraksjons- og omdømmebygging og markedsføring. Det søkes om midler til tre delprosjekter.

 • Verdiskaping i Færder nasjonalparks randsone
 • Et moderne økosystem for gründerskap
 • Tønsbergregionen – en pulserende kystperle

De tre delprosjektene vil involvere private og offentlige aktører på tvers av kommunegrensene, sørge for kunnskapsinnhenting, bidra til nettverksarenaer og iverksette tiltak som har til hensikt å bli varige etter prosjektperioden er over.

Dokumenter

Fakta Tønsbergregionen

Søkerkommune: Tønsberg
Samarbeidskommuner: Nøtterøy og Tjøme
Folketall i regionen: 68.365 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 205 km²