Byregionprogrammets fase 2: Vekstkraft Ofoten

Vårt prosjekt vil være et hovedprosjekt med fem delprosjekt for å medvirke til å snu den negative utviklingen i regionen og gi ny giv til sektorene næringsliv, kultur og kompetanse, og til å skape positivt samspill mellom by og land til beste for innbyggerne i Narvikregionen.

Fra Narvikregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet har regionrådet gått inn for følgende temaer: Styrke regionale arenaer og overordnede samarbeidsprosjekter.

Konkret prosjektmål for fase 2 er: Utarbeide interregional utviklingsplan for økonomisk vekst og samhandling. Med delmål:

  • Strategisk næringsplan Ofoten
  • Marin kartlegging Ofoten, Efjord og Tysfjord
  • Stedsutvikling
  • Tidligfasekapital
  • Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten

Byregionprogrammet vil utføres i tett samarbeid med Sør-Troms. Narvik og Harstad er jevnstore byer som i større grad bør opptre som komplementære aktører og ikke som konkurrenter. Vi ønsker i prosjektperioden å utvikle disse byenes og regionenes komplementære sider slik at vi sammen står sterkere i den nasjonale og internasjonale konkurransen om kompetanse, kultur og næringsvirksomhet.

Fakta Narvikregionen

Søkerkommune: Narvik
Samarbeidskommuner: Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Ballangen
Folketall i regionen: 26.095 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.662 km²