3K – Holmestrandregionen

3K – Holmestrandregionen har i løpet av Byrgegionprogrammet utarbeidet tiltaksplan for næringsutviklingsprosjekter, og startet opp forarbeid til strategisk næringsplan for alle tre kommuner. De har i tillegg utvidet bibliotekene sin funksjon som levende møteplasser for innbyggere og besøkende.

Mål for 3K – Holmestrandregionen

 • Bidra til å realisere flere av målene i den politiske plattformen for sammenslåing av Hof, Holmestrand og Sande gjennom prosjektet «By – og stedsutvikling i flersenterkommunen»
 • Etablere gode samarbeidsrutiner og «systemer» for samfunns- og næringsutvikling på tvers av dagens kommunegrenser i det som skal bli den nye flersenterkommunen.
 • Bidra i arbeidet med å etablere en felles næringsforening for bedrifter i Hof/Holmestrand/Sande.
 • Etablere gode møteplasser for næringsliv/frivillige/offentlige organer/kommunene. Møteplassene skal være både formelle og uformelle, fysiske og digitale.
 • Gi bibliotekene en sentral rolle i byggingen av flersenterkommunen.
 • Utarbeide en offensiv informasjons- og profileringsstrategi både for sammenslåingsprosessen og den nye kommunen.

Resultater

3K – Holmestrandregionen har  utarbeidet en tiltaksplan for næringsutviklingsprosjekter, og forarbeidene til en større – felles – strategisk næringsplan for alle de tre kommunene som har vært med i byregionprogrammet, og som blir en kommune i 2020, er i gang.

Biblioteket i Holmestrand er etablert som en aktivt og levende møteplass i sentrum, i første rekke for kommunens egne innbyggere, men også for besøkende og turister. Biblioteket i Hof er blitt førstelinjetjeneste for kommunen med utvidede åpningstider. Arbeidet med å gi biblioteket en enda viktigere rolle i Sande er godt igang.

Øvrige resultater

 • Kontaktpunkter mellom kommune og næringsliv er etablert og formalisert
 • Regionen har en godt profilert tjeneste for etablerere og gründere.
 • En rekke arbeidsverksteder, åpne møter, utadrettede aktiviteter og markeringer som har bygd oppunder stedsutvikling i det som blir den nye kommunen er gjennomført
 • Prosjektet «Spleiselag for en lysende jul» gjennomført i alle tre tidligere kommuner.

3K – Holmestrandregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Bli godt kjent med hverandre – det er det beste grunnlaget for å bli enige
 2. Forsøk å unngå «millimeter»-rettferdighet. Det er ikke sikkert det går an å gjøre alt – overalt – og samtidig. Noen ganger må en begynne et sted.
 3. Se også utenfor egen region. Her hos oss er vi en del av en veldig mye større arbeids- og bostedsregion. Vi må finne vår plass i den.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Ny strategisk næringsplan
 • Bibliotek i nye lokaler i Sande og Hof – i nye roller i alle tre tidligere kommunesentre
 • Videreutvikle og videreføre arbeidet med å finne sin plass i den større regionen de er en del av
 • Gjennomføre en prosess der de ser på hvordan de som organisasjon (hele kommunen) jobber med samfunnsutvikling
 • Videreføre prosjektene «Lysende jul» og «Blomstrende by – spiselig kommune»

Utdrag fra 3K Holmestrandregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Tre av kommunene som står bak denne søknaden har deltatt i fase 1. Vi har utarbeidet en samfunnsanalyse, og konkludert med at det er by/tettstedsutvikling og nettverk/møteplasser som er det området vi vil gå videre på. 3K har også i søknaden til fase 1 understreket at deltakelse i byregionsprogrammet for oss blir knyttet til det pågående arbeidet med kommunereformen.

Prosjektet har satt seg to overordnede mål:

 • Det er etablert en felles organisasjon/overbygning for samfunns- og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene – evt. innenfor den nye flersenterkommunen
 • Det er etablert gode møteplasser med utgangspunkt i bibliotekene i en ny og utvidet samfunnsrolle .

Vi ønsker å starte et utviklingsprosjekt for å utvikle er styrke sentrene i de fire kommunene. Prosjektet skal ta utgangsounkt i bibliotekene og gi dem en ny, moderne og utvide rolle i samfunns- og stedsutvikling. Vi tar utgangspunkt i kommuneplanen/samfunns-analysens mål om bedre folkehelse, arbeidsplasskaping og behovet for nye, flere og bedre møterplasser både for innbyggere, næringsliv og besøkende. Dette kan bli fire sentre i samme kommune, og vi holder tett kontakt med reformarbeidet.

Dokumenter

Fakta 3K – Holmestrandregionen (tidligere 4K)

Søkerkommune: Holmestrand
Samarbeidskommuner: Nye Holmestrand (fram til 01.01.2018 Hof og Holmestrand) og Sande,
Folketall i regionen: 32.177 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 629 km²