Holmestrand – By- og tettstedutvikling i 3K

Prosjektet settes i gang for å etablere flere, bedre og mer tidsriktige møteplasser for innbyggere, næringsliv og besøkende. Kommunene i prosjektet ønsker å ha en offensiv holdning til sin samfunnsutviklerrolle, og ser at det å legge til rette for nettverksbygging, etablering av nye arbeidsplasser, kompetanseheving og sosiale og kulturelle aktiviteter står sentralt i en slik satsing.

Fra Holmestrand sin søknad til Byregionprogrammet:

Tre av kommunene som står bak denne søknaden har deltatt i fase 1. Vi har utarbeidet en samfunnsanalyse, og konkludert med at det er by/tettstedsutvikling og nettverk/møteplasser som er det området vi vil gå videre på. 3K har også i søknaden til fase 1 understreket at deltakelse i byregionsprogrammet for oss blir knyttet til det pågående arbeidet med kommunereformen.

Prosjektet har satt seg to overordnede mål:

  • Det er etablert en felles organisasjon/overbygning for samfunns- og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene – evt. innenfor den nye flersenterkommunen
  • Det er etablert gode møteplasser med utgangspunkt i bibliotekene i en ny og utvidet samfunnsrolle .

Vi ønsker å starte et utviklingsprosjekt for å utvikle er styrke sentrene i de fire kommunene. Prosjektet skal ta utgangsounkt i bibliotekene og gi dem en ny, moderne og utvide rolle i samfunns- og stedsutvikling. Vi tar utgangspunkt i kommuneplanen/samfunns-analysens mål om bedre folkehelse, arbeidsplasskaping og behovet for nye, flere og bedre møterplasser både for innbyggere, næringsliv og besøkende. Dette kan bli fire sentre i samme kommune, og vi holder tett kontakt med reformarbeidet.

Fakta 3K – Holmestrand – Sande – Hof (tidligere 4K)

Søkerkommune: Holmestrand
Samarbeidskommuner: Hof, Sande
Folketall i regionen: 32.177 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 629 km²