Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd

Midt-Troms er i dag en region på vel 30.000 innbyggere som står overfor store demografiske utfordringer. I byregionprogrammet er målet å utvikle lokalt forankrete strategier og tiltak for å møte disse utfordringene og skape vekst.

Fra Byregion Finnsnes sin søknad til Byregionprogrammet:

Byregion Finnsnes har ikke deltatt i fase 1. Det er likevel gjennomført en samfunnsanalyse der to hovedkonklusjoner er klare: For det første er det innenfor flere næringer stort potensial for fremtidig økonomisk vekst, den mest åpenbare er sjømat. For det andre står Midt-Troms overfor ei stor utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft. Med bakgrunn i samfunnsanalysen prioriterer byregionprogrammet følgende temaområder i fase 2:

  • Tydelig næringsfokus: Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere næringer i Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv får særskilt fokus i fase 2. I dette ligger også kommunal tilrettelegging for utvikling.
  • Utdanning/kompetanse – Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse utdanningstilbud til de behovene de regionale vekstnæringene har?
  • Rekrutterings/integreringsstrategier – Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings- og integreringsarbeid. Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre sammen med informasjon og omdømmearbeid.

Programmets oppgave kan kort sammenfattes gjennom følgende ligning: Ny kunnskap + ny samhandling = økonomisk vekst

Fakta byregion Finnsnes

Søkerkommune: Lenvik
Samarbeidskommuner: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg
Folketall i regionen: 30.244 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 8.206 km²