Midt-Troms

I løpet av Byregionprogrammet har Midt-Troms bygd tillit og styrket samahandling, og 50 regionale tiltak er vedtatt – flere allerede igangsatt.

Mål for Midt-Troms

Byregionprosjektet i Midt-Troms skal bidra til økt vekstkraft gjennom

 • tydelig næringsfokus
 • fokus på utdanning/kompetanse
 • fokus rekrutterings-/integreringsstrategier
 • felles regional næringsplan

Resultater

Gjennom ny kunnskap og samhandling i Byregionprogrammet, er det bygd sterkere tillit, større samhandling og felles tiltak og strategier for framtida. To felles kommunestyremøter mellom 8 kommuner er gjennomført, en regional næringsplan for Midt-Troms er ferdigstilt med sterk involvering, eierskap og politiske vedtak i alle 8 kommuner. Planen tar opp i seg alle målområdene i Byregionprogrammet, der vel 50 regionale tiltak er vedtatt. Noen av disse er allerede igangsatt. Videre er det utviklet en Midt-Troms- modell på entreprenørskap, rekruttering og kompetanse.

Midt-Troms sine råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Skap felles, regionale arenaer!
  Forutsetning for samarbeid er tillit, felles kunnskap og forståelse.
 2. Unge må høres og ha reell medvirkning!
  Forskning viser at unge i liten grad har reell medvirkning. Skal  en lykkes i å motvirke brain-drain, og lykkes i rekruttering og det å skape en attraktiv region, er ung medvirkning ei viktig forutsetning.
 3. Lag politisk, forpliktende planer!
  Det er avgjørende og en forutsetning for at et program skal leve videre.

Detter jobber byregionen med etter programslutt

 • Videreføring av programmet i samarbeid med Troms fylkeskommune
 • Iverksettelse av tiltak i Regional næringsplan for Midt-Troms
 • Rekruttering etter Midt-Troms modellen: Entreprenørskap, rekruttering og kompetanse
Utdrag fra Byregion Finnsnes sin søknad til Byregionprogrammet

Byregion Finnsnes har ikke deltatt i fase 1. Det er likevel gjennomført en samfunnsanalyse der to hovedkonklusjoner er klare: For det første er det innenfor flere næringer stort potensial for fremtidig økonomisk vekst, den mest åpenbare er sjømat. For det andre står Midt-Troms overfor ei stor utfordring når det gjelder mangel på arbeidskraft. Med bakgrunn i samfunnsanalysen prioriterer byregionprogrammet følgende temaområder i fase 2:

 • Tydelig næringsfokus: Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere næringer i Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv får særskilt fokus i fase 2. I dette ligger også kommunal tilrettelegging for utvikling.
 • Utdanning/kompetanse – Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse utdanningstilbud til de behovene de regionale vekstnæringene har?
 • Rekrutterings/integreringsstrategier – Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings- og integreringsarbeid. Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre sammen med informasjon og omdømmearbeid.

Programmets oppgave kan kort sammenfattes gjennom følgende ligning: Ny kunnskap + ny samhandling = økonomisk vekst

Dokumenter

Fakta Midt-Troms

Søkerkommune: Lenvik
Samarbeidskommuner: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg
Folketall i regionen: 30.244 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 8.206 km²