Fjell

I løpet av Byregionprogrammet har Fjell gjennomført kunnskapsdeling og tett samarbeid. Dette for å utvikle fellesstrategier for økt attraktivitet i regionsentrene.

Mål for Fjell

 • Skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for å utvikle attraktivitet i regionsentrene
 • Oppnå sykkelbystatus – økt bruk av sykkel og gange som transportmiddel
 • Utvikle en tiltaksmanual for næringsutvikling
 • Gjøre det mer attraktivt for barne- og ungdomsfamilier å bo i regionsentrene
 • Implementere innhentet kunnskap i strategier og planer for regionsentrene

Resultater

Fjell har gjennomført kunnskapsdeling og tett samarbeid for utvikling av fellesstrategier for økt attraktivitet i regionsentrene.

Fjells råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Forankre mål og tiltak administrativt og politisk i deltakerkommunene
 2. Forankre mål og tiltak i kommunale og regionale planer
 3. Prosessarbeid/god dialog mellom administrasjon, politikk og private aktører for å oppnå felles forståelse av strategier og planer

Prosjektleder poengterer at god dialog og forankring øker sannsynligheten for måloppnåelse.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Implementering av kunnskapsgrunnlag i overordnede strategier og planer
 • Følge opp felles strategi-/prinsippdokument
 • Samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen om felles sykkelstrategi og parkeringspolitikk
Utdrag fra Fjell sin søknad til Byregionprogrammet:

Det er valgt tre temaer som vil prioriteres i fase 2.

 • Felles gang og sykkel strategi
 • Fremtidens boliger og boområder
 • Arbeidsplasser og næringsliv

I fase 1 deltok Bergen, Askøy, Fjell og Lindås. Bergen var prosjektleder men har valgt å gå ut av byregionprogrammet. Fjell kommune søker sammen med Lindås, Meland og Os tilskudd til å utvikle strategier og iverksette aktiviteter og tiltak for å møte utfordringer som ble avdekket gjennom samfunnsanalysen i fase 1 av byregionprogrammet.

Det er to klare trekk i regionen som ble avdekket i arbeidet med fase 1 som har lagt grunnlaget for det videre samarbeidet. Det ene er satsningen på og utkilingen av sentrum i deltakerkommunene. Det andre er erkjennelse av at kommunene som ligger rundt Bergen må tenke nytt rundt egen utvikling og skape mer vekst i egen kommune.

En forutsetning for at regionen opprettholde sin attraktivitet er at det igangsettes tiltak som kan spre veksten utover. For å skape vekst i hele regionen tenker de omkringliggende kommunene spesielt rundt hvordan de kan bidra med utvikling av egen vekstkraft. For å møte og realisere utviklingspotensialet satses det i dag sterk på utvikling av attraktive bysentrum i kommunene rundt Bergen.

Dokumenter

Fakta Fjell

Søkerkommune: Fjell
Samarbeidskommuner: Os, Meland, Lindås
Folketall i regionen: 66.662 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 818 km²