Fagområde: Tilflytting

Fiber skaper bolyst i Namsskogan (FIBO)

Bolystprosjekt som har som mål å gi økt tilflytting og bolyst ved utnytting av lokalt superbredbånd

Bakgrunnen for prosjektet er at Namsskogan kommune har bygd ut fiberbredbånd til alle bedrifter og husstander i kommunen. Fiberbredbåndet ble offisielt åpnet 14. januar 2011. Potensialet i bredbåndet skal brukes for å utvikle offentlige tjenester, understøtte og akselerere utviklingsprosessen i eksisterende næringsliv samt utvikle nye næringer og stedsuavhengige arbeidsplasser.

Prosjektet er konsentrert om tettstedet Trones og skal bidra til sterkere utnytting av bredbåndets muligheter og kobling mellom innbyggerne og stedets opplevelsesbedrift, Namsskogan Familiepark AS. FIBO skal gi ekstra utviklingskraft med grunnlag i utarbeidet stedsutviklingsplan og at Namsskogan Familiepark AS har skissert planer for å bli en nasjonal reiselivsattraksjon og målsettingen om å bli et nasjonalt rovdyrsenter for informasjon og kunnskapsutvikling.

FIBO skal utvikle et attraktivt lokalsamfunn ved utnyttelse av en unik infrastruktur av fiberbredbånd samt utvikling av en næringsklynge/-miljø i tilknytning til Namsskogan Familiepark AS.

Hovedmål

Gi økt tilflytting og bolyst ved utnytting av lokalt superbredbånd.

Delmål

  • Utvikle Trones som attraktivt sted å bo på og drive næringsaktivitet, gjennom forskjønningstiltak, god infrastruktur, servicetilbud og attraktive arbeidsplasser.
  • Laboratorium for brukerrettet utprøving av velferdsteknologi.
  • Kulturbasert steds- og næringsutvikling i nært samarbeid med Namsskogan Familiepark
  • Nye løsninger for viktige tjenestefunksjoner og arbeidsplasser.
  • Omdømmearbeid

Finansiering

Prosjektperioden er satt til 3 år og totale kostnader i prosjektet var opprinnelig beregnet til kr 4 000 000. KRD har bevilget 1 million kr i Bolystmidler for 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilget samme sum. Aktiviteter og budsjett er justert i forhold til dette, og totale kostnader i prosjektet er nå satt til kr 3 000 000. Namskogan kommune finansierer selv den siste tredjedelen av budsjetterte kostnader.

I søknaden opplistet konkrete resultatindikatorer samt effekter. Prosjektet er forventet å ha overføringsverdi ut over eget fylke og ”Nye løsninger for viktige tjenestefunksjoner og arbeidsplasser” er satt som hovedtemaområde for arbeidet.

Forankring

Prosjektet er forankret i kommunale- og regionale planer og er politisk behandlet i kommunen. Det planlegges en samhandling og koordinering med prosjektet Kunnskap og innovasjon i Indre Namdal(KiIN) i regi av Indre Namdal Regionråd.

Distriktssenteret vil følge prosjektet i Namsskogan med sikte å hente ut erfaringer og resultater som har overføringsverdi, særlig i forhold til å utnytte digital infrastruktur til å redusere avstandsulemper og få til samfunnsutvikling i distriktsområder.