Lebesby vil bli en digital tilflyttingskommune

Kan fraflytting snus til noe positivt? Dette vil Lebesby, som en av 3 vinnerkommuner i innovasjonsprogrammet Gnist, undersøke nærmere. Nytenkende anskaffelser og teknologiske løsninger kan redusere avstanden mellom folk i en kommune med stor geografisk ustrekning.

Liten by opplyst i mørket. Nordlys på himmelen. Foto.

Foto: Per Jørgen Sørbø

Lebesby kommune på Finnmarkskysten har 1239 innbyggere og Norges 8. største areal. I likhet med mange andre distriktskommuner har kommunen hatt befolkningsnedgang og har mistet over 300 innbyggere de siste 20 årene. Kommunen ønsker å utforske nye måter å samhandle med innbyggerne på. Innbyggere defineres som både de som bor i kommunen og de som har flyttet ut, men som har hjerte for Lebesby.

Kommunen er spesielt opptatt av å få innspill fra unge som bor i kommunen, de som har flyttet ut og arbeidsinnvandrere som bor i kommunen. Kommunen har en innvandrerandel på 17 % med innbyggere fra mange ulike land. Den største gruppen er arbeidsinnvandrere fra Litauen og Finland.

Langsiktig strategi og helhetlig tilnærming

Lebesby er en av 7 kommuner Distriktssenteret har sett på i rapporten Samfunnsplanlegging i distriktskommuner. I kommuneplanen Lebesby mot 2035 trekker kommunen opp noen utfordringer. Hvordan de skal stabilisere og helst øke antall innbyggere er en sentral problemstilling.

Kommunen sier i sin kommuneplan at de skal være mulighetsorientert – et samfunn og en kommunal virksomhet som tenker nytt, løser utfordringer og griper potensiale, snarere enn å fokusere på hindringer. Gjennom prosessen i innvasjonsprogrammet Gnist har kommunen turt å tenke nytt, og latt nedgang i folketallet bli en innovasjonsmulighet.

Vinnerforslaget i innovasjonskonkurransen: Modulbygda

I konkurranse med 7 andre leverandører vant designbyrået Plenum i Tromsø innovasjonskonkurransen i Lebesby med forslaget «Modulbygda». Plenum har inngått et bredt samarbeid med Lab Nord-Norge som jobber med næringslivsutvikling i nord, Travers designbyrå , og Nordic Smart House i Bodø som tilbyr kompakte leiligheter i moduler.

Vinnerforslaget består av en fysisk og en digital plattform som skal bidra til dialog og samskaping i kommunen. Måle er å bringe muligheter og folk til Lebesby gjennom å skape fleksible, natur- og kostnadsvennlige møteplasser.

Digital plattform og fysisk møteplass

Den digitale plattformen skal engasjere og inspirere til dialog og samhandling og gi følelse av samhold og eierskap. Plenum har tatt i bruk innbyggerpanel i kommunen i prosessen med løsningsforslaget. I tillegg har de snakket med folk som har tilhørighet til Lebesby og potensielle brukere av den nye tjenesten med spesielt oppmerksomhet mot unge innbyggere, arbeidsinnvandrere, utflyttere og næringsliv. Valg av digital plattform er ikke definert, men Plenum har tatt utgangspunkt i en nettside eller en app.

Den fysiske møteplassen, «Modulbygda», består av modulhus som kan benyttes til ulike formål som prøveboliger, undervisning, kontorer og arrangementer. Husene er fleksible og kan kobles sammen i høyde og bredde. Modulene monteres på rammer og gir lite inngrep i natur og omgivelser og kan kobles til felles infrastruktur. Noen av modulene er også mobile og kan flyttes rundt i kommunen tilpasset ulike behov.

Plenum ble valgt som vinner av en jury med Lebesby kommune, Troms -og Finnmark fylkeskommune, DOGA, Nordic Edge, SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Distriktssenteret.  Kommunen sier at vinnerforslaget er et gjennomtenkt og helhetlig forslag om hvordan kommunen kan invitere verden inn til Lebesby.

Læring underveis i prosessen og veien videre

Lebesby kommune sier at deltakelsen i Gnist-programmet har vært en bratt og intens læringskurve. Det har krevd at kommunen har satt av ressurser i administrasjonen til å jobbe med dette. Det har til tider vært utfordrende å sette av nok tid til å oppnå den fremdriften som har vært forventet i programmet. Kommunen har satt stor pris på å få samarbeide med kompetansemiljøer fra hele Norge og er takknemlige for alle som har stilt opp for å bidra til utviklingen i Lebesby.

Prosessene som DOGA har tilbudt rundt innbyggermedvirkning har fungert god og gitt kommunen mye læring som kan brukes inn i andre utviklingsprosjekter i kommunen. Kunnskap om innovative anskaffelser som også ble tilbudt i programmet har vært en ny og lærerik måte for kommunen å tenke offentlige anskaffelser på.

Vinnerforslaget har blitt presentert i kommunestyret av designbyrået Plenum og administrasjonen har fått positiv respons til å gå videre med prosjektet. Etter at vinner ble kåret har kommunen vært i fase hvor det har vært viktig å se på de ulike delene av det konseptet som Plenum tilbyr og er i prosess med å kartlegge finansieringskilder. Kommunen har fått tilsagn fra Troms og Finnmark fylkeskommune på regionale utviklingsmidler og vil også selv bidra med delfinansiering. Dette gjør at Lebesby fra januar kan starte med forprosjektet for å se på om og hvordan konseptet Modulbygda kan gjennomføres.

6 personer samlet rundt et bord med kart og planer på. Foto.

Innbyggermedvirkning i praksis.
Foto: Lebesby kommune