Gate gjennom Vang sentrum. Biler og hus i bakgrunnen. Foto.
Foto: Anne Marte Før

Vinnere av innovasjonskonkurransen i Gnist

Distriktskommunene Vang i Innlandet fylke, Lebesby i Troms og Finnmark og Lund i Rogaland er vinnere av innovasjonskonkurransen i innovasjonsprogrammet Gnist. Vi i Distriktssenteret ser frem til å følge utviklingsarbeidet innen steds- og næringsutvikling i disse kommunene.

En jury bestående av DOGA, Nordic Edge, SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling(LUP) og Distriktssenteret har vurdert 42 søknader og kommet frem til 3 vinnere.

Vang kommune

I Vang ønsker kommunen bistand til å se på nye boligmodeller for sentrumsutvikling i distriktskommuner. Gjennom Gnist-programmet ønsker kommunen å lage nye samarbeidsmodeller mellom kommuner og private utbyggere som kan skape engasjement og næringsutvikling  og et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.

Begrunnelsen fra juryen for å velge Vang er at sentrumsutvikling i distriktene er en interessant og viktig tematikk. Det å få til samarbeid med utbyggere kan være vanskelig, og lykkes man med dette vil det være en modell som mange andre distriktskommuner vil kunne dra nytte av.

Lebesby kommune

Lebesby kommune ønsker bistand til å utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere. Ved å se på utflyttere som en ressurs ønsker man å få bedre innsikt i kompetansen til unge voksne og samtidig også innspill til planleggingen av fremtidens Lebesby.

Juryen har lagt vekt på at fraflytting er en kritisk problemstilling for mange distriktskommuner. Lebesby vil se på utfordringen fra en ny vinkel, og utforske potensialet som ligger i ny teknologi for å bedre utnytte ressursene til utflyttere. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning.

Lund kommune

Lund kommune ønsker bistand til å se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller som verktøy for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter, fremme nyetableringer innen relatert virksomhet samt tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye tilflyttere.

Juryen har vektlagt at det er stor overføringsverdi i tema hvordan distriktskommuner kan arbeide på nye måter og utnytte de muligheter som ligger i ny teknologi. Juryen ser store muligheter for innovasjon og næringsutvikling.

Dette skjer videre

Lokale og nasjonale design, arkitektur- og næringslivsmiljøer vil bli invitert til å utvikle løsninger i samarbeid med vinnerkommuner og deres respektive fylkeskommuner. Starten på dette arbeidet skjer i arbeidsverksteder med hver kommune for å spisse problemstillingene, skaffe mer innsikt i den enkelte kommunes utfordring og dele kunnskap på tvers av kommuner og fylkeskommuner. Det utarbeides en behovsbeskrivelse og aktørkartlegging med bruk av designmetodikk, basert på lokale premisser og fortrinn.

Det blir også lagt opp til et løp for følgekommuner. Kommunene Hjelmeland, Ringebu, Bygland, Hadsel og Kvitsøy får anledning til å følge Vang kommune. Namsskogan, Høylandet og Årdal skal følge Lebesby kommune og Vefsn og Sokndal skal følge Lund kommune. Disse kommunene er søkere som ikke ble valgt ut, men som har tilsvarende problemstillinger som vinnerkommunene som de ønsker bistand til å løse. De vil i tillegg til å få kunnskapspåfyll fra programmet, også kunne fungere som støtte for de tre utvalgte kommunene.

Les mer om innhold og fremdrift i fasene frem til kåring av en vinner av innovasjonskonkurransen i september 2021 hos DOGA.

Følgeforskning av GNIST

Sammen med DOGA er vi i Distriktssenteret nå i gang med å hente inn tilbud på følgeforskningsoppdrag av innovasjonsdelen i Gnist-programmet. Oppdraget er å utforske og dokumentere hvordan nye samarbeidsmodeller og designdrevet innovasjon kan styrke distriktskommuners arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Anbefalinger, tips og råd om designdrevne innovasjonsprosesser i distriktskommuner skal løftes frem på bakgrunn av deltakerkommunenes erfaringer i programmet. Samspill mellom deltakerkommunene og fylkeskommunene, i tillegg til samarbeid med næringsliv, innbyggere og andre aktører skal dokumenteres.

Følgeforskningen skal også gi anbefalinger til hvordan kommuner, fylkeskommuner og andre aktører best kan legge til rette for at innovasjonsdrevne prosesser og samarbeid blir et nyttig verktøy i arbeidet med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling.