By- og regionsprogrammet Vågan og Lødingen

Målet med å samarbeide om å utvikle Lødingen og Vågan til attraktive bosted, etableringssted og besøkssted, er å skape vekst i regionen, samspill mellom aktører og en bredt næringsliv.

Fra Aust – Lofoten sin søknad til Byregionprogrammet:

Ved økt samarbeid, utvikling og strategier innen for de valgte temaene har prosjektgruppen stor tro på at det kan bidra til økt tilflytting, etablering og økonomisk vekst i Vågan og Lødingen. Temaene er:

  • Attraktivitet, mangfold og stedsutvikling
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Reiseliv og opplevelsesproduksjon
  • Næringslivsintegrasjon og kunnskapsinnhenting.

Effekten av dette prosjektet er at vi får knyttet to kommuner tettere sammen. Vågan og Lødingen ligger geografisk sett relativt nært hverandre, men har per i dag liten tradisjon for å samarbeide om stedsutvikling og næringsutvikling. Hver av kommunene er sterke på hver sine områder noe som synliggjør at vi har mye å lære av hverandre, og mye å utvikle dersom vi samarbeider.

Effekten av dette prosjektet vil være at vi får etablert nettverks på tvers av kommunegrenser og på tvers av bransje og kompetanse. På grunn av at prosjektet retter mye fokus på nettverksbygging og kunnskapsinnhentinger vil dette være et prosjekt som vil ha stor verdi utover tilskuddsperioden. Vårt mål er å etablere nettverk og samarbeidskonstellasjoner som får en viktig funksjon i utviklingen av en tettere region.

Fakta Aust-Lofoten

Søkerkommune: Vågan
Samarbeidskommuner: Lødingen
Folketall i regionen: 11.445 (1. jan. 2015)
Areal i regionen: 969 km²