Aust-Lofoten

I løpet av Aust-Lofoten sin periode i Byregionprogrammet er det blant annet opprettet nye studium i Svolvær i regi av UiT, og satsingen på reiseliv i Lødingen er styrket.

Mål for Aust-Lofoten

  • Utvikle samarbeidsrelasjoner, nettverk og tiltak som bidrar til å øke samspillet mellom byen og omlandet.
  • Styrke regionen gjennom næringsutvikling med spesielt fokus på reiselivsnæringen.
  • Tiltak skal bidra til å skape attraktive kommuner å bo, arbeide og besøke. Det forventes at dette skal bidra til å skape befolkningsvekst i kommunene.

Resultater

Oppstart av et Naturguidestudium i Svolvær i regi av UiT Norges arktiske universitet høsten 2017. Nytt kull fra høsten 2018 samt start av studiet Ansvarlig stedsutvikling høsten 2018.

Tre stedsutviklingsprosjekter (Torv og havnepromenade i Lødingen sentrum, Fritids og reiselivsutvikling på Nes Fort og Samiske opplevelser på Kåringen) er startet opp i Lødingen Kommune. Videreføres fra idé til planstadiet fra våren 2018. Ny giv i Lødingen startes.

Reiselivsnæringen i Lødingen samarbeider om profilering, nye aktiviteter etableres. Bobilcampen videreutvikles. Generelt en positivitet i næringen som en ikke har sett tidligere.

Hurtigbåtrute mellom Svolvær og Bodø opprettholdes. Ny flyrute mellom Svolvær og Oslo (Widerøe) er etablert med suksess. Er godt i gang med planer og arbeid for stiutvikling.
Lanserer i begynnelsen av juni et konsept som skal fronte Vågan og etter hvert Lødingen Kommune. Prosjektet har fått navnet «Ta spranget».

Befolkningsvekst i Vågan, fra 9.223 innbyggere i 2014 til 9.611 ved utgangen av 2017. Lødingen har fremdeles nedgang fra 2.248 innbyggere i 2014 til 2.102 ved utgangen av 2017.

Aust-Lofotens råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Skap samarbeid mellom næringsforeninger i de ulike kommunene. Gjennom samarbeid kan næringsaktører få tilgang til nye markeder og muligheter som skaper grunnlag for utvikling og vekst.
  2. Gjennom å åpne for involvering og innspill fra nabokommuner, kan en oppnå at en får synliggjort muligheter og potensiale som en ikke har sett i egen kommune. Når ting er vanskelig og utviklingen over år har vært negativ, er det vanskelig å se og fokusere på de muligheter som en har. Når det gjelder natur har Lødingen alt som Vågan har, men har ikke klart å utnytte det i forhold til reiselivsutvikling.
  3. Utnytt erfaringer fra stedsutvikling i kommuner som har lyktes. Erfaringen er nyttig og kan bidra til gode prosesser og at en sparer tid og skaper raskere positivitet og resultater.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Tre stedsutviklingsprosjekter i Lødingen Kommune videreføres fra idé til plan og etablering- og utviklings stadiet fra våren 2018. Ny giv i Lødingen er i startfasen og skal utvikles.
Vågan Næringsforening tar en aktiv rolle i arbeidet med å revidere byplan Svolvær og fra 2019 «byplan» for Kabelvåg. Ny Giv prosjekter er utviklet, prosjekt videreføres i Austre Vågan og på Skrova. Nytt prosjekt er i begynnelsen av 2018 dratt i gang på Gimsøy. Prosjektene videreføres i minimum ett år fra 31.05.2018.

Utdrag fra Aust-Lofoten sin søknad til Byregionprogrammet

Ved økt samarbeid, utvikling og strategier innen for de valgte temaene har prosjektgruppen stor tro på at det kan bidra til økt tilflytting, etablering og økonomisk vekst i Vågan og Lødingen. Temaene er:

  • Attraktivitet, mangfold og stedsutvikling
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Reiseliv og opplevelsesproduksjon
  • Næringslivsintegrasjon og kunnskapsinnhenting.

Effekten av dette prosjektet er at vi får knyttet to kommuner tettere sammen. Vågan og Lødingen ligger geografisk sett relativt nært hverandre, men har per i dag liten tradisjon for å samarbeide om stedsutvikling og næringsutvikling. Hver av kommunene er sterke på hver sine områder noe som synliggjør at vi har mye å lære av hverandre, og mye å utvikle dersom vi samarbeider.

Effekten av dette prosjektet vil være at vi får etablert nettverks på tvers av kommunegrenser og på tvers av bransje og kompetanse. På grunn av at prosjektet retter mye fokus på nettverksbygging og kunnskapsinnhentinger vil dette være et prosjekt som vil ha stor verdi utover tilskuddsperioden. Vårt mål er å etablere nettverk og samarbeidskonstellasjoner som får en viktig funksjon i utviklingen av en tettere region.

Dokumenter

Fakta Aust-Lofoten

Søkerkommune: Vågan
Samarbeidskommuner: Lødingen
Folketall i regionen: 11.445 (1. jan. 2015)
Areal i regionen: 969 km²