Molderegionen

Molderegionen har i løpet av byregionprogrammet utviklet og etablert et system som avdekker sårbarhet og robusthet. Systemet er presentert i flere sentrale fora, og har blitt godt mottatt. Sårbarhetsanalysen gir et godt grunnlag for å konkretisere målrettede tiltak. Konkrete tiltak er utarbeidet, og det jobbes med å realisere disse gjennom Romsdal regionråd.

Mål for Molderegionen

  • Etablere system som avdekker viktige indikatorer for sårbarhet/robusthet i næringsstrukturen og boligtilbudet i regionen
  • Overvåke sårbarhet/robusthet
  • Presentere analyser av sårbarhet/robusthet og foreslå strategi og tiltak
  • Organisering og finansiering

Resultater

Systemet som avdekker sårbarhet/robusthet er utviklet og presentert i flere sentrale fora. Systemet er lett å oppdatere og har blitt godt mottatt.
Eksempler på forslag til konkrete tiltak for videre arbeid er utarbeidet.  Prosjektet har foreløpig ikke gjennomført tiltakene, men sårbarhetsanalysen gir godt grunnlag for å konkretisere målrettede tiltak.
Deltakelsen i Byregionprogrammet er identisk med medlemmene i Romsdal regionråd (ROR). Det jobbes derfor med å realisere tiltak i deres regi.

Molderegionens råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Finn en god organisering.
  2. Dedikerte ressurser. I vårt tilfelle sluttet to prosjektledere i løpet av kort tid. Prosjektet fikk dermed kapasitets- og kompetanseutfordringer.
  3. Drøft samarbeidet godt med alle deltakere før oppstart. Da får man avklart målene, deltakelse og forventninger.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

  • Videreføre arbeidet med tiltak i regi av Romsdal regionråd. ROR har eksistert i mange år, og er et fora for samarbeid og utvikling av hele regionen
Utdrag fra Molderegionen sin søknad til Byregionprogrammet

Hovedmål: Sikre at potensialet for næringsutvikling og utvikling av boligtilbud utnyttes maksimalt på en slik måte at byen og omlandskommunene kompenserer for hverandres sårbarhet og utnytter hverandres styrker.

Gjennom samfunnsanalysen har vi avdekket at Molderegionen mangler en kontinuerlig overvåking/innsikt i regionens næringsmessige sårbarhet. Denne sårbarheten omfatter næringsstrukturen i hver enkelt kommune og regionen som helhet, samt strukturen på boligtilbudet. Molde som bykommune har et grunnlag og en funksjon som kan bidra til å kompensere for sårbarheten i regionen. Samtidig vil omlandskommunene kunne ha en sentral rolle ved å kompensere byens svakheter. Utfordringen er at vi ikke vet nok konkret om sårbarhetsutviklingen over tid og at vi ikke har noe apparat til å gripe fatt i planlegging og gjennomføring av regionale tiltak for å motvirke sårbarhet utover hver enkelt kommune.

Dette kombinert med dokumenterte utfordringer i hver enkelt kommune på kapasitet og rekruttering av kompetanse innen planlegging og samfunns-/næringsutvikling, gjør at vi gjennom Byregionprogrammet fase 2 ønsker å få etablert en regional funksjon som overvåker sårbarheten og planlegger/iverksetter motvirkende tiltak. Som pådriver i etableringen av en slik regional funksjon, ønsker vi å ansette en prosjektleder i Plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune som skal betjene hele regionen.

Dokumenter

Fakta Molderegionen

Søkerkommune: Molde
Samarbeidskommuner: Aukra, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Rauma, Vestnes
Folketall i regionen: 62.304 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.791 km²