Utviklingsprogrammet – Molderegionen

Hensikten med prosjektet er å skaffe innsikt og overvåke den næringsmessige sårbarheten i Molderegionen, slik at kommunene i regionen vil være i stand til å sette inn motvirkende tiltak.

Fra Molderegionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedmål: Sikre at potensialet for næringsutvikling og utvikling av boligtilbud utnyttes maksimalt på en slik måte at byen og omlandskommunene kompenserer for hverandres sårbarhet og utnytter hverandres styrker.

Gjennom samfunnsanalysen har vi avdekket at Molderegionen mangler en kontinuerlig overvåking/innsikt i regionens næringsmessige sårbarhet. Denne sårbarheten omfatter næringsstrukturen i hver enkelt kommune og regionen som helhet, samt strukturen på boligtilbudet. Molde som bykommune har et grunnlag og en funksjon som kan bidra til å kompensere for sårbarheten i regionen. Samtidig vil omlandskommunene kunne ha en sentral rolle ved å kompensere byens svakheter. Utfordringen er at vi ikke vet nok konkret om sårbarhetsutviklingen over tid og at vi ikke har noe apparat til å gripe fatt i planlegging og gjennomføring av regionale tiltak for å motvirke sårbarhet utover hver enkelt kommune.

Dette kombinert med dokumenterte utfordringer i hver enkelt kommune på kapasitet og rekruttering av kompetanse innen planlegging og samfunns-/næringsutvikling, gjør at vi gjennom Byregionprogrammet fase 2 ønsker å få etablert en regional funksjon som overvåker sårbarheten og planlegger/iverksetter motvirkende tiltak. Som pådriver i etableringen av en slik regional funksjon, ønsker vi å ansette en prosjektleder i Plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune som skal betjene hele regionen.

Fakta Molderegionen

Søkerkommune: Molde
Samarbeidskommuner: Aukra, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Rauma, Vestnes
Folketall i regionen: 62.304 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.791 km²