Grenland

I løpet av Byregionprogrammet har Grenland blant annet laget strategisk næringsplan og strategi for næringsarealer.

Mål for Grenland

Forsterke samspillet mellom grenlandskommunene for å øke konkurransekraften som næringsregion.

Resultater

Prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» er tredelt:

  1. Delprosjekt 1 omhandler ny strategisk næringsplan for Grenland, herunder kunnskapsgrunnlag, utarbeidelse av strategi og dialogprosesser.
  2. Delprosjekt 2 omhandler regionens næringsarealer, herunder utarbeidelse av en strategi for næringsarealer og etablering av et kartverktøy for presentasjon av næringsarealer.
  3. Delprosjekt 3 gjelder deltakelse som pilotregion i Telemarksforskings prosjekt «Skandinavisk vekstkultur».

Alle tre delprosjekter er gjennomført og avsluttet. Ny strategisk næringsplan for Grenland og strategi for næringsarealer i Grenland foreligger. Dokumentene er sentrale verktøy i det regionale næringsutviklingsarbeidet. Grenland har deltatt som pilotregion i prosjektet «Skandinavisk vekstkultur» som caseregion. Deltakelsen har gitt kunnskap som kan være nyttig i regionens arbeid for å styrke vår attraktivitet som næringsregion.

Grenlands råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Det kan aldri forankres godt nok, både administrativt og politisk.
  2. Arbeidet bør organiseres som konkrete prosjekter, med dedikerte ressurser.
  3. Ved å delta i nasjonale satsinger vil det være lettere å se egen region i forhold til andre regioner.

Dette jobber regionen med etter programslutt

Videre implementering og oppfølging av strategisk næringsplan for Grenland og strategi for næringsarealer for Grenland.

Utdrag fra Grenland sin søknad til Byregionprogrammet:

Grenland har hatt en langt svakere vekst enn landsgjennomsnittet de siste 10-15 årene mht befolkningsvekst, vekst i antall arbeidsplasser mm. Grenland har gjort dette til tema for sin deltakelse i Byregionprogrammet.

Prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» – fase 2 er tredelt:

  • Ny strategisk næringsplan for Grenland, herunder kunnskapsgrunnlag og dialogprosesser.
  • Kartlegging og strategi for næringsarealer i Grenland.
  • Deltakelse som pilotregion i Telemarksforskings prosjekt «Skandinavisk vekstkultur» for å tilegne oss kunnskap som vil være nyttig i kommunene og regionens arbeid for å styre vår attraktivitet som næringsregion.

I samfunnsanalysen anbefales det å gjennomføre en mer helhetlig analyse, og at en slik analyse ser på muligheter og utfordringer knyttet til næringsstruktur, arbeidsmarked, innovasjon og kompetanse, kommunale tjenester, attraksjonskraft, kulturtilbud, internasjonalisering og samarbeid om næringsutvikling. Samfunnsanalysen anbefaler også at man foretar en omdømmeundersøkelse for Grenlandsregionen, og at det lages en felles strategi for næringsarealer.

Dokumenter

Fakta Grenland

Søkerkommune: Skien
Samarbeidskommuner: Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan
Folketall i regionen: 120.748 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.648 km²