Litteratursamling: slik kan du samarbeide interkommunalt

Regionalt samarbeid er noen ganger nødvendig for å få ønska resultater i kommune og region. Her har vi samlet litteratur om hvordan du samarbeide for å nå målene.

Ønsker du å vite mer om hvilke resultater og effekter som kan komme ut av interkommunalt samarbeid? Se litteratursamling her.

Kom i gang med regionalt næringsplansamarbeid
Artikkel – Distriktssenteret 2018
Regionalt næringsplansamarbeid kan styrke lokal utvikling. Her gir vi noen tips til hvordan du får i gang et regionalt samarbeid om felles næringsplan med omliggende kommuner.
Regionråd i Norge
Rapport – NIVI 2018
Den regionale utviklingsrollen gis høyere prioritet og ser ut til å ha vært avgjørende for nyetablering av flere regionråd. Moderne regionråd framstår som nært koplet til areal- og transportplanlegging, strategisk næringsplan, interkommunalt næringsapparat, samordning av planprosesser og avtalebasert opptreden i forhold til fylkeskommunen og/eller statlige aktører.Det observeres en trend mot intern todeling av regionrådenes roller. I deler av landet observeres en regional dagsorden preget av lokal konkurranse og uenighet om roller, ofte kombinert med at kommunene opplever mangel på kapasitet og kompetanse til å ivareta utviklingsoppgaver. Resultatet er store regionale ulikheter i innovasjonsressurser og virkemidler for innovasjon og omstilling i kommunene.
Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling
Rapport – Uni Research Rokkansenteret 2018
Rapporten undersøker hvilken nytte småkommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling, og er basert på telefonintervju med ordførere, rådmenn og næringsansvarlige i åtte småkommuner i fem ulike regioner.
Listerrådet – et regionråd som skaper mer enn planer
Artikkel – Distriktssenteret 2017
Regionrådet på Lister har tatt lederskap, og resultatene av samarbeidet begynner å bli synlige. Definerte fokusprogrammer, samlinger, politiske verksted, og entusiastiske ordførere tar ansvar for oppfølging av viktige regionale satsinger. Her har mange regionråd noe å lære.
Ønskjer du meir samarbeid om næringsutvikling i din region?
Artikkel – Distriktssenteret 2016
Då kan du hente inspirasjon frå Kristiansandregionen, der prosjektorganisering og felles strategisk næringsplan har gitt gode resultat.
Kommunalt samarbeid på næringsfeltet
Rapport – Oxford Research 2014
Rapporten gir både informasjon om den internasjonale akademiske forskningen på «governance» og interkommunalt samarbeid og nettverksarbeid, og praktiske råd og vink for hvordan få til godt samarbeid.
Formelt interkommunalt samarbeid
Introduksjonshefte – KS 2014
Heftet er et bidrag til de vurderinger den enkelte kommune må gjøre når formelt samarbeid med andre kommuner er aktuelt for å løse oppgaver.
Styring og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap
Rapport – IRIS NIBR 2013
Studien viser at operativ ledelse i organiserte samarbeid bør vies større oppmerksomhet i kommunene. Operativ ledelse har et ansvar for å drive samarbeidets kjerneaktiviteter fremover, samtidig som medlemmene koordineres og motiveres. Lederen som “Brobygger” viser seg derfor å være en sentral brikke.
Studien viser hvordan følgende tre balanserende faktorer som henger tett sammen når vi søker etter hva som er god styring og ledelse i samarbeid:
1) kontinuerlig demokratisk
forankring i form av klare rammer, men også i form av støtte og aktiv oppfølging
2) muligheter og evne til å spre informasjon
og entusiasme om samarbeidets prioriteringer og aktiviteter
3) ærlig fokus på samarbeidets måloppnåelse, hvor jevnlige
evalueringer i samarbeid med ledelsen vurderer resultater og eventuelle behov for endringer.
Studien viser at styring av må være tett koplet til ledelse i – kontinuerlig.
Interkommunalt plansamarbeid
Rapport – NIBR/Østlandsforskning 2012
Studien viser at det foregår mye samarbeid, men at dette i liten grad er rettet mot formaliserte oppgaver etter plan-og bygningsloven. Distriktskommuner samarbeider først og fremst for å styrke kapasiteten og kompetansen, mens kommuner i sentrale strøk samarbeider i større grad for å håndtere funksjonelle planutfordringer på tvers av kommunegrenser knyttet til felles bolig-, arbeids- og servicemarked.
Kommunen som samfunnsutvikler
Rapport – FAFO 2011
Når det gjelder næringsforum, har vi sett at disse også har en sentral rolle i næringsplanlegging. Vi ser at kommunens forhold til andre kommuner spiller en rolle for næringsutviklingen. De fleste kommuner er avhengige av et visst samarbeid med omkringliggende kommuner. Rollen til de regionale næringsrådene er å samordne disse prosessen, gjennom å forankre et sett av felles mål innenfor hver region som kommunen kan enes om. Disse har lavere skåre med hensyn til samarbeid enn samarbeid med andre kommuner, noe som kan tyde på at direkte samarbeid utenom regionrådene er viktigere enn samarbeid gjennom regionrådene.Tallene illustrerer også et annet trekk ved utviklingen av kommunale nærings- og sysselsettingsstrategier, nemlig at regionale føringer fra for eksempel fylkeskommunen, andre kommuner og interkommunale næringsråd er viktige for kommunens næringsarbeid.
Regionrådene – et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd
Rapport – NIVI Analyse 2009
Samtlige regionråd kan vise til at regionrådet har gitt resultater, både i form av ny og forbedret oppgaveløsning, styrkede fagmiljøer, gjennomslag for felles interesser, utviklingsarbeid og tillit og forståelse mellom kommunene.
Kommunen som samfunnsutvikler
Rapport – Norut 2009
Våre data viser at når det gjelder utviklerrollen, er det interkommunale samarbeidet spesielt viktig i arbeidet med å skape nye løsninger for samferdsel, transport og digital infrastruktur, i næringsrettet utviklingsarbeid og i kommuneplanarbeidet. Når vi ser etter variasjoner med hensyn på størrelse eller sentralitet, finner vi overraskende få tendenser.
Stikkord: