Listerrådet – et regionråd som skaper mer enn planer

Regionrådet på Lister har tatt lederskap, og resultatene av samarbeidet begynner å bli synlige. Definerte fokusprogrammer, samlinger, politiske verksted, og entusiastiske ordførere tar ansvar for oppfølging av viktige regionale satsinger. Her har mange regionråd noe å lære.

«Jeg mener vi de siste 2-3 årene har klart å løfte den politiske driven i regionrådet ganske kraftig», sier politisk leder i Listerrådet og ordfører i Farsund Arnt Abrahamsen. Dette skyldes ikke minst hvordan rådet arbeider med de prioriterte satsingsområdene. 

Fokusprogram sikrer god oppfølging av Listerplanene

Fra og med 2016 har Listerrådet endret måten de følger opp Listerplanene. Arbeidet blir organisert i form av tematisk oppfølging av vedtatte planer kalt fokusprogram. Fokusprogrammene arrangeres som dagssamlinger. Både politisk og administrativ leder i rådet mener arbeidet i fokusprogrammene har vært avgjørende for det økte engasjementet og trykket i oppfølgingen av strategiene og planene.

Målet med fokusprogrammene er:

 • å sikre god forankring blant politisk og administrative beslutningstakere
 • sikre en felles forståelse for mål, oppdrag og prosess
 • utvikle felles ambisjoner og engasjement

Deltakere på fokusprogramsamlingene er Listerrådet, dvs. ordførere og rådmenn, representanter for Vest-Agder Fylkeskommune, og som regel regionalt næringsapparat og andre inviterte (avhengig av tema). En arbeidsgruppe settes ned for hvert fokusprogram og denne har ansvar for gjennomføring og oppfølging. Arbeidsgruppen består alltid av minimum 2 ordførere, i tillegg til administrative ressurser.

Fra 2016 til og med september 2017 har Listerrådet gjennomført flere fokusprogramsamlinger. Tema har blant annet vært ny firefelts E39 fra Kristiansand til Stavanger, arbeid med etablering av datasenter, bærekraftig verdiskaping med utgangspunkt i regionens natur- og kulturverdier, og grønn omstilling og blå vekst.

Fakta om Listerrådet

Listerrådet består av kommunene Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og Hægebostad, og er et politisk og administrativt samarbeid mellom de seks kommunene i Vest-Agder med 37.000 innbyggere. Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen (ordfører i Farsund). Han leder også ordførerutvalgetRådmannsutvalget er forberedende organ for arbeidsutvalget og rådet. Svein Vangen er daglig leder i Listerrådet.

Listerrådet er et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene. Rådet skal:

 • fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng
 • ta opp saker av felles interesse for regionen
 • ta initiativ til å samordne og/eller gjennomføre utvikling/planlegging og organisering som har regional karakter
 • fremme god markedsføring av regionen for å stimulere til næringsetablering og bosetting
 • arbeide for at innbyggerne, næringslivet og kulturlivet får en felles identitet
 • stimulere til økt samarbeid mellom etater og institusjoner i regionen

Resultater av endret arbeidsform

Ledelsen i Listerrådet trekker frem flere eksempler på resultater som er oppnådd de siste to årene:

 • Enighet om hvor et eventuelt datasenter skal etableres.
 • Samordning av regionens ressurser og samfunns- og arealplaner knyttet til blå sektor, jfr. nylig avholdt fokusprogram om grønn omstilling og blå vekst.
 • Styrket regionens muligheter knyttet til realisering av firefelts vei, E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Listerkommunene har klart å påvirke planene til fordel for fremtidig utvikling av Lister som en bo- og arbeidsmarkedsregionen. Eksempelvis regional enighet om avkjøringsmuligheter, og tilrettelegging av havnefasiliteter har vært viktig i denne prosessen

Erfaringene med fokusprogrammene er ellers at:

 • Modellen med fokusprogram skaper et bredt engasjement.
 • Arbeidsgrupper bestående av både politikere og administrativt ansatte øker kunnskapen om temaet for begge parter.
 • Arbeidsformen bidrar til økt politisk engasjement og mer entusiasme inn i det regionale arbeidet.
 • Definert tid til politisk verksted for Listerrådets gir gode rammer for videre fremdrift.
 • Bedre oppfølging ved at de politiske og administrative arbeidsgruppene har et ansvar for dette etter fokussamlingene. Arbeidsgruppene avkreves blant annet rapport i hvert ordførerutvalg.
 • De politiske føringene i den regionale satsingen blir styrket.

Ledelsen i Listerrådet mener regionrådsarbeidet spesielt de siste to årene har utviklet seg positivt. Samtidig er de enige om at det fortsatt er mye å jobbe med for å styrke regionens utviklingskapasitet. De peker på behovet for bedre samordning av de mange aktørene innen næringsutvikling, og en sterkere kommunal forankring av Listerrådets strategier og innsatsområder.

Eksempel på fokusprogram: grønn omstilling og blå vekst

Listerrådet hadde nylig oppstart av sitt foreløpig siste fokusområdet de kaller grønn omstilling og blå vekst. Temaet har skapt stort engasjement, og 3 av 6 ordførere har et felles ansvar. Den 25. september 2017 gjennomførte Listerrådet et fokusmøte med bred deltagelse av innledere og 35 deltagere til stedet. Det var satt av 1 dag til samlingen, og innholdet var:

 • Sørlandets europakontor – relevant kunnskap nasjonalt og internasjonalt
 • Lister nyskaping – nettverk lokalt i regionen – hva finnes lokalt/regionalt
 • En kommunal planlegger – hva er status for Lister koblet til arealplanene inn mot havbruk
 • Utfordret fylkeskommunen – i forhold til de kommunale planene i regionen
 • Den videregående opplæringen i Lister- hvordan ser de på utdanningen på videregående rundt det aktuelle fokusområdet
 • Universitetet i Agder (UIA) –  hvordan ser de på utdanningen på det aktuelle fokusområdet
 • Ekstern invitasjon fra Salten-regionen, som nettopp har laget en strategisk plan for havbruk

Den siste 1 ½ timen ble det gjennomført et politisk verksted for å ta dette videre i regionen.

Fokusprogrammet er godt forankret politisk ved at 3 ordførere (ut i fra egen interesse) tar et særlig ansvar for oppfølging. En arbeidsgruppe (to næringssjefer og to plansjefer) i plan- og næringsverket tar det videre administrativ sammen med prosjektleder i Byregionprogrammet og daglig leder regionrådet.

To menn i forgrunn - klasserom i bakgrunn. Foto.

Svein Vangen, daglig leder i Listerrådet og Arnt Abrahamsen, rådsleder og ordfører i Farsund kommune.
Foto: Roar Werner Vangsnes, Distirktssenteret

Ansvarliggjorte ordførere bidrar til fremdrift

Måten Listerrådet har organisert seg på gjennom tematiske fokusprogrammer, og ikke minst at også ordførere får ansvar for oppfølging av planer og tiltak, er med på å skape fremdrift og konkret innhold i regionsamarbeidet. Den regionale fellesskapsfølelsen styrkes på tvers av kommunene, og konkurransen mellom enkeltkommunene reduseres. Dette er utfordringer som ofte hemmer regionalt samarbeid innen næringsutvikling.

Oxford Research studerte i 2014 «Kommunalt samarbeid på næringsfeltet» på oppdrag fra Distriktssenteret. Her heter det blant annet:

Riktignok diskuteres næringssaker i stort monn i regionrådene, men dette ser ut til å handle om koordinering av politikken, og munner i liten grad ut i konkrete samarbeid. Det vi finner mange eksempler på er utforming av strategiske næringsplaner. […]er vanskelig å samarbeide på dette området fordi nabokommuner gjerne oppfatter seg som konkurrenter når det kommer til næringsspørsmål.

Forankring til Byregionprogrammet

Listerregionen, med de 6 kommunene, er en av de 37 byregionene som deltar i det pågående By-regionprogrammet.  Mye av aktivitetene som skjer i regi av Listerrådet, har sitt utspring i dette programmet. Daglig leder Svein Vangen i Listerrådet sier det slik:

«I selve søknaden til BYR-programmet sa vi at vi ønsket å utvikle en regional samfunnsstrategi. Det er nettopp den mellomroms-funksjonen vi som et interkommunalt råd kan ha. Dette ut i fra at Listerrådet bare er et rådgivende organ basert på tillit og «what´s in it for me». Det er hele konteksten for samarbeidet i Listerrådet.»