Byregionprogrammet

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal auke kunnskapen om samspelet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i desse områda. 37 byregionar med til sammen 213 kommunerdeltok i programmet.

Sluttrapportar

Her finn du sluttrapportar for kvart byregionprosjekt.


Evaluering av Byregionprogrammet

Les evalueringen av Byregionprogrammet. Evalueringen er gjennom ført av IRIS og NIBR.


Kunnskap om byregionane

Oversikt over regionane med samfunnsanalyser, presentasjonar, status og kontaktinformasjon.

Fase 2

37 byregionar med over 200 kommunar deltar i fase 2 av Byregionprogrammet.

Videoforedrag og lysark

Lysark og videoforedrag frå nettverkssamlingane.

Litteratur og verktøy

Rapportar og annan litteratur, tips, veiledning og nyheitsbrev.


Samarbeid om næringsutvikling

Ønskjer du meir samarbeid om næringsutvikling i din region? Hent inspirasjon frå Kristiansandregionen, der prosjektorganisering og felles strategisk næringsplan har gitt gode resultat.

Den ferske rapporten Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst gir grunnlag for å seie at samspelet mellom byane og omlandet bør styrkast for å utnytte potensiala for vekst og økonomisk utvikling i heile regionen.

Mål med Byregionprogrammet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD – ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregionar. Byregionprogrammet skal auke kunnskapen om samspel mellom by og omland og regionane sitt næringsmessige potensiale. Det er eit mål at den auka kunnskapen skal bidra til strategiar og tiltak som styrker regionen som heilheit. På KMD sine nettsider finn du meir infomasjon om programmet.  Sjå også artikkelen Dette er byregionprogrammet.

Kontaktpersonar i KMD

Seniorrådgjevar Kristin Lind – [email protected]
Fagdirektør Morten Gulsrud – [email protected]

Byregionprogrammets oppbygging

Programmet  var delt opp i to fasar: Fase 1 er eittårig og gjekk hovdusakleg 2014. Fase 2 går over tre år og vert gjennomført frå 2015 til 2017. 

Sjå óg spørsmål og svar om fase 2 av Byregionprogrammet.

Distriktssenteret si rolle

Distriktssenteret har ansvar for å etablere og drifte eit nasjonalt læringsnettverk mellom deltakarne i programmet. Målet med læringsnettverket er å styrke kunnskapsbyggjing og kunnskapsdeling mellom deltakarane og bidra til vidare kunnskapsformidling til andre. Vi har óg ansvar for å formidle relevant kunnskap.

Det er oppretta ei referansegruppe som skal kvalitetssikre at Distriktssenteret leverer godt innhold til programmet.

Vår kontaktperson for Byregionprogrammet er Aina Sofie Brox.