Byregionprogrammet

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – bidrog til å auke kunnskapen om regional vekstkraft og samspelet mellom by og omland. Programmet gjekk frå 2014 til 2018.

37 byregionar med til sammen 213 kommuner deltok i programmet. Her finn du ei oversikt over byregionane. Under kvart prosjekt finn du kontaktinformasjon, mål og resultat, dokumentasjon og gode råd om regionalt samarbeid om utvikling.

Dokumentasjon

I løpet av programmet vart det arrangert ei rekke samlingar for deltakarar og prosjektleiarar. Her finn du video og presentasjonar frå samlingane.

I 2015 gjorde NIBR ein gjennomgang av alle 33 samfunnsanalysane frå fase 1 av programmet.

Oppbygging av programmet

Distriktssenteret etablerte og drifta læringsnettverket mellom deltakarane i programmet og arrangerte alle samlingar.

Byregionprogammet gjekk i 2 fasar. Målet med fase 1 var å etablere samarbeidet internt i de byregionen, gjennomføre ei samfunnsanalyse og på bakgrunn av denne velje eit tema å arbeide vidare med i fase 2 av programmet.

I fase 2 utarbeiddde byregionane konkrete strategiar og gjennomførte tiltak innanfor tema og samfunnområrde som regionen sjølv prioriterte med utgangspunkt samfunnsanalysa.

Evaluering

IRIS og NIBR har gjennomført ei evaluering av Byregionprogrammet. Les evalueringa her.

Kontaktpersonar

Distriktssenterets kontaktperson for Byregionprogrammet er John Kåre Olsen.

Byregionprogrammet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD. Kontaktpersonar:

Kart over byregionane