Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet?

Undersøkelsen gir få konkrete eksempler på hva mindre sentrale kommuner har fått igjen i form av endret praksis, holdninger, tjenester til næringsliv og frivillighet for å være med i Byregionprogrammet.

Prosjektlederne mener at alle kommunene i sin region har hatt nytte av samarbeidet. De framholder at samarbeidet har ført til økt tillit, økt kompetanse og i mange tilfeller økt kapasitet.

Et mindretall av prosjektledere mente likevel at bykommunen hadde fått mer igjen for samarbeidet enn omlandskommunene. Fellestrekk ved disse er at de har ett tydelig og ubestridt senter, og at minst ett av samarbeidstemaene har vært å gjøre regionsenteret mer attraktivt. Det betyr ikke at det i alle regioner med ett tydelig og ubestridt senter er slik at senterkommunen har fått mest igjen.  Prosjektlederne gir like mange eksempler der de mener at omlandskommunene har fått like mye eller mer igjen for samarbeidet.

Opplevd nytte varierer med ståsted og hvem som svarer

Notatet omtaler funn fra to tidligere studier som kan tyde på at det først og fremst er de mest sentrale kommunene som har tjent på samarbeidet. En surveys gjennomført i evalueringen av Byregionprogrammet viste at de fleste prosjektledere og deltakerne mente det er mest sannsynlig at de økonomiske veksteffektene vil være størst i by- og senterkommunene og minst i omlandskommunene. Svarprosenten blant prosjektdeltakere var imidlertid lav.

En studie av småkommuners nytte av samarbeid om næringsutvikling gir flere eksempler på at småkommunene opplevde begrenset eierskap til og nytte av Byregion-samarbeidet. Det ble antydet at slike samarbeid binder opp kapasitet i småkommunene, slik at det blir mindre ressurser til å arbeide med utviklingsarbeid lokalt. Studien var avgrenset til ni småkommuner i fem regioner.

Enkeltkommuners nytte – et dumt spørsmål?

De fleste prosjektlederne var tilbakeholdne med å diskutere hvilke kommuner som hadde fått minst og mest igjen av samarbeidet. De mente at ideen med Byregionprogrammet var å se regionen under ett, der sentrum og omland samarbeider, og nettopp komme bort i fra tankegangen om at kommunene skal konkurrere med hverandre. Dette var heller ikke et program som hadde som formål å styrke småkommunene.

Om undersøkelsen

NORCE har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført telefonundersøkelse blant de som var prosjektledere i Byregionprogrammet som gikk fra 2014 til 2018. Notatet foreslår innretning for videre utredninger, for å få mer innsikt i og konkrete eksempler på hvordan småkommuner kommer ut av regionale samarbeid om utviklingsspørsmål.

Stikkord: