By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping

Hvordan kan moderne bosetting, med stadig flere fritids- og deltidsboliger, skape grunnlag for utvikling og økt verdiskaping i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Fra Lillehammer sin søknad til Byregionprogrammet:

Lillehammer by er porten til Gudbrandsdalen og en viktig merkevare for regionen. Fjellområdene har lenge vært attraktive for fritidsboliger og antallet fritidsboliger i Lillehammer og Gudbrandsdalen er i stadig vekst. Økning i antall og tilstedeværelse av fritidsboliginnbyggerne (deltidsinnbyggere) skaper muligheter for større økonomiske ringvirkninger, men innebærer også økte forventninger og krav til lokalsamfunnet.

Med bakgrunn i dette setter prosjektet søkelys på følgende overordnede problemstilling: Hvordan kan moderne bosetting skape grunnlag for utvikling og økt verdiskaping i Lillehammer og Gudbrandsdalen?

Videreutvikling av Lillehammer og Gudbrandsdalen som attraktiv og ledende bo- og fritidsregion skal skje gjennom kunnskapsinnhenting og iverksetting av lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangspunkt i hovedtema By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og økt verdiskaping i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Dette skal skje ved at det i prosjektet arbeides med tre deltema:

  1. Handlingsrom og tradisjon/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon
  2. Innovasjon og verdiskaping med utgangspunkt i moderne bosetting
  3. Nettverk av innovative kommuner i Gudbrandsdalen

For å gi programsatsingen politisk forankring og kraft skal det etableres et Gudbrandsdalsting bestående av politisk ledelse i kommunene.

Fakta Lillehammer

Søkerkommune: Lillehammer
Samarbeidskommuner: Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu
Folketall i regionen: 71.037 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 14.753 km²