Styrke vekst i Kristiansandsregionen

Kommunene i Kristiansandregionen har gjennom fase 1 av utviklingsprogram for byregioner utviklet, forankret og vedtatt en felles strategisk næringsplan.

Se også artikkel: Samarbeid om utvikling i Kristiansandregionen

Fra Kristiansandsregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedmål for prosjektet er å tilrettelegge for effektiv implementering av den strategiske næringsplanen for Kristiansandsregionen. Det skal etableres et næringsnettverk mellom kommunene som skal eie og koordinere strategien og dens oppfølging.

Strategiens overordnede mål er høy vekst i verdiskaping per innbygger sammenlignet med øvrige storbyregioner. Dette innebærer koordinering av tiltak mellom kommunene, og utvikling av samarbeidet mellom kommunene og andre regionale aktører.

Prosjektet vil bestå av prosess- og samarbeidsorienterte aktiviteter. Prosjektpartnerne skal etablere et nettverk for kommunenes næringsrådgivere. Nettverket skal ha ansvar for oppfølging av strategisk næringsplan og koordinering av samarbeidet mellom kommunene og eksterne partnere.

Prosjektet skal initiere tversektorielt samspill mellom kommunene, næringsliv, akademia og utviklingsaktører. Grunnlaget for strategiens satsningsområder er samfunnsanalysens utfordringsbilde. Analysen peker på behovet for å styrke kompetanse, innovasjon, storbyregionens attraktivitet og internasjonal konkurranseevne.

Fakta Kristiansandsregionen

Søkerkommune: Kristiansand
Samarbeidskommuner: Vennesla, Songdalen, Birkenes, Iveland, Lillesand, Søgne
Folketall i regionen: 135.802 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.027 km²