Kristiansandsregionen

Kristiansandsregionen har etablert felles næringsvdeling, Business Region Kristiansand, som har ansvar for å følge opp regionens strategiske næringsplan. Det er etablert gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og andre regionale samarbeidsaktører.

Mål for Kristiansandsregionen

Hovedmål: 

Tilrettelegge for en effektiv implementering av den strategiske næringsplanen for Kristiansandsregionen

Delmål:

  • Delmål 1: prosjektpartnerne skal komme frem til modeller for langsiktig samarbeid, oppfølging av  strategien samt samspillet mellom kommunene og andre regionale aktører.
  • Delmål 2: Det skal etablereres et næringsnettverk mellom kommunene som skal eie og koordinere strategien og dens oppfølging.
  • Delmål 3: Arbeidet med strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen går fra strategi og planlegging til implementering av fellestiltak, koordinert i næringsnettverket og tilpasset den enkelte kommune

Resultater

  • Næringsplanen blir implementert, på overordnet nivå og gjennom oppfølging av lokale tiltaksplaner i kommunene.
  • Næringsnettverket har fungert gjennom prosjektperioden. Det er også etablert gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og andre sentrale regionale samarbeidsaktører.
  • I den avsluttende delen av prosjektet har næringsorganiseringen i Kristiansandsregionen blitt endret gjennom etablering av Business Region Kristiansand, som en felles næringsavdeling i regi av Kristiansand kommune. Dette vil være en operativ prosjektorganisasjon som vil ta et videre oppfølgingsansvar for mange av områdene i felles strategisk næringsplan.

Kristiansandsregionens råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Ta utgangspunkt i temaområder/utfordringer som kommunene uansett ser behov for å følge opp
  2. Sørg for at mest mulig av oppfølgingen skjer som del av kommunenes ordinære planer og handlingsprogram
  3. Etabler en godt sammensveiset prosjektgruppe med operative ressurspersoner fra kommunene (de som gjør jobben i praksis)

Dette jobber byeregionen med etter programslutt

Arbeidet og nettverket som er etablert  vil i stor grad bli videreført gjennom Business Region Kristiansand, som skal være et operativt og prosjektbasert  samarbeid mellom kommuner, næringsliv og andre offentlige aktører.

Se også artikkel: Samarbeid om utvikling i Kristiansandregionen

Utdrag fra Kristiansandsregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Hovedmål for prosjektet er å tilrettelegge for effektiv implementering av den strategiske næringsplanen for Kristiansandsregionen. Det skal etableres et næringsnettverk mellom kommunene som skal eie og koordinere strategien og dens oppfølging.

Strategiens overordnede mål er høy vekst i verdiskaping per innbygger sammenlignet med øvrige storbyregioner. Dette innebærer koordinering av tiltak mellom kommunene, og utvikling av samarbeidet mellom kommunene og andre regionale aktører.

Prosjektet vil bestå av prosess- og samarbeidsorienterte aktiviteter. Prosjektpartnerne skal etablere et nettverk for kommunenes næringsrådgivere. Nettverket skal ha ansvar for oppfølging av strategisk næringsplan og koordinering av samarbeidet mellom kommunene og eksterne partnere.

Prosjektet skal initiere tversektorielt samspill mellom kommunene, næringsliv, akademia og utviklingsaktører. Grunnlaget for strategiens satsningsområder er samfunnsanalysens utfordringsbilde. Analysen peker på behovet for å styrke kompetanse, innovasjon, storbyregionens attraktivitet og internasjonal konkurranseevne.

Dokumenter

Fakta Kristiansandsregionen

Søkerkommune: Kristiansand
Samarbeidskommuner: Vennesla, Songdalen, Birkenes, Iveland, Lillesand, Søgne
Folketall i regionen: 135.802 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.027 km²