Fagområde: Omstilling

Hvordan skape mer innovasjon i distriktskommuner?

Med denne selvsjekken kan kommunen styrke innovasjonsevnen ved å få klarhet i hva innovasjon og nyskaping betyr. Hvordan kan kommunen få flere med på laget, for å få mer kapasitet og handlekraft i nyskapingsarbeidet?

Slik gjør du en «selvsjekk»

Distriktssenteret anbefaler at dere rigger tre refleksjonsøkter, med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor. Øktene kan skje i politiske styrer/ utvalg/ grupper, ledermøter, partssamarbeid, fellesmøter for ansatte, eller møter med samarbeidspartnere dere har i innovasjonsarbeidet lokalt. Øktene behøver ikke å være i samme møte, men kan være noe man kommer tilbake til innenfor en møteserie.

For å få flyt i diskusjonene rundt spørsmålene anbefaler vi å rigge grupper på 4-6 personer. Det eneste dere trenger av materiell er bildet vist ovenfor kombinert med spørsmålene under. Hvis det oppstår spørsmål rundt de enkelte nummererte punktene, kan dere bruke de to ekstra bildene nederst i artikkelen som hjelpetekst. Dere finner også alle bildene i sluttrapporten fra prosjektet.

Diskusjonsøkter

Vi har laget en powerpoint-presentasjon som kan lastes ned og et Utskriftsvennlig spørsmålsskjema med som kan lastes ned og printes ut.

Vi anbefaler dere å notere ned refleksjonene og sammenstille dem digitalt, for senere bruk. Hvis det er tid til det i møtene, kan gruppene dele sine viktigste funn eller aha-opplevelser med de andre, og avslutte med en rask felles refleksjonsrunde i plenum. I en møteserie kan refleksjon fra forrige økt gjerne skje i starten av neste møte.

Det bør settes av 20-30 minutter til hver av de tre øktene. Utvid gjerne til 40 minutter hvis dere vil ha tid til felles oppsummering i plenum. Hvis alle øktene skjer samme dag, bør dere sette av rundt 2,5 timer, med pause underveis (to korte mellom øktene, eller en litt lenger midt i møtet).

1. Kartlegge status, med utgangspunkt i bildet

  • Gir kartet et godt bilde på rammebetingelser for nyskaping i vår kommune – hvorfor, hvorfor ikke?
  • Er det særlige forhold lokalt, som vi må ta hensyn til i vårt nyskapingsarbeid?
  • Hva betyr innovasjon og nyskaping for oss?

2. Forsterke lokale ressurser

  • Hvor finner vi folk med kompetansen vi trenger?
  • Hvordan øke vår egen kompetanse?
  • Hvilke sosiale og faglige nettverk behøver vi?

3. Lagbygging med andre

  • Kan vi bygge et felles lag med omverdenen, som fremmer nyskaping? (omverdenen kan være både regional, nasjonal og global)
  • Hvem er med på laget? (eks. forskning- og innovasjonsmiljøer, fylkeskommune, statsforvalter, Husbanken, helseforetaket, Merkurprogrammet, riksantikvaren, Distriktssenteret eller interesseorganisasjoner)
  • Hvilke roller har lagspillerne, og hva er lagets felles ambisjoner?
Trykk på bildet for å se hjelpemidlene i pdf-format

Trykk på bildet for å se hjelpemidlene i pdf-format

Selvsjekken er utarbeidet med utgangspunkt i rapporten «Hvordan skape mer innovasjon i distriktskommuner?». Rapporten gir ny innsikt og forståelse for hva som fremmer og hemmer innovasjon. Det er foreslått noen tiltak rettet mot nasjonale virkemiddelaktører som kan testes ut i praksis.