Bærekraftig utvikling i små kommuner

Kva er føresetnadane for at små kommunar kan sikre ei berekraftig utvikling med utgangspunkt i sine stadbundne natur- og kulturressursar?

I dette notatet vert følgande 3 hovudspørsmål drøfta:

  1. Kva er viktige forutsetningar for at små kommunar, med utgangspunkt i stadbundne natur- og kulturressursar kan arbeide heilskapleg med berekraftig utvikling?
  2. Kva føringar, utfordringar og utviklingspotensiale kan FNs berekraftsmål gje spesielt for små norske distriktskommunar?
  3. Korleis kan nasjonal politikk bidra til å styrkje distriktskommunane, i samspel med fylkeskommunane, i arbeidet med berekraftig utvikling?

Notatet er levert av Telemarksforskning som ein del at Distriktssenteret sitt arbeid med berekraftig utvikling i små kommunar.