Haugesundregionen

I løpet av Byregionprogrammet har Haugesundregionen blant annet vedtatt og forankret utviklingsplan for byregionen.

Mål for Haugesundregionen

Styrke samhandling og attraktivitet for fastboende, næringsdrivedne og besøkende.

Resultater

Flaskehalser
Byregionen ligger i to fylker, og det er overlapp mellom 3 regionråd. Regionen eksponert for offentlig sentralisering mot Stavanger og Bergen.
Haugesund som regionsenter blir utfordret. Samfunnsanalysen fra Menon identifiserte svakheter i samhandlingen. Temavalg: Styrke samhandling og attraktivitet

Resultater
Fase 1:  samfunnsanalyse.

Fase 2: Utviklingsplan for Haugesundregionen, forankret og vedtatt høst 2107.
Gode tiltak: Agendakonferanse årlig, Norwegian Clean Energy Cluster, Nyskapingsuka, med mer.

Haugesundregionens råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Gode møteplasser, politisk og administrativ – fordi vi må dyrke tillit og raushet
  2. God felles plan – for å klargjøre roller, forankre hvem vi er, status og veien framover
  3. Informere, involvere, motivere – for å stå sammen i «gode og dårlige dager», og få til små og store resultater

Dette jobber byregionen med etter programslutt

De 10 eierkommunene jobber sammen for å realisere tiltak i Utviklingsplan for Haugesundregionen.

Byregionen har svært mange samarbeidspartnere innen næring, utdanning og FoU, offentlig sektor og virkemiddelapparatet.

Utdrag fra Haugesundsregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Kompleksiteten i prosjektet, med ti eier kommuner, to fylker og flere regioner, gir føringer for hvilke prosjekter regionen kan jobbe videre med. Selv om utfordringsbildet for regionen kan framstå som homogent er kommunene heterogene og har egne utfordringer. Mens noen kommuner trenger å skape vekst, skal andre håndtere veksten. Infrastruktur er også en utfordring, spesielt i omlandskommunene. Det er også viktig å forberede seg best mulig på de mulighetene etableringen av Rogfast gir.

På grunnlag av Menons analyse, «En region – ett ansikt», innspillene som er kommet fra Agenda konferansen, mulighetsarenaene og arbeidsgruppen, er det valgt å prioritere to hovedtemaer:

  • Samhandling – Komme fram til enighet om felles regional 4-årig utviklingsplan med mål, strategier og tiltak for å skape tillit, identitet og eierskap til regionale prosesser og tiltak.
  • Attraktivitet – Arbeide for økt attraktivitet for bedrift, bosted og besøk i samarbeid med næringslivet med fokus på bostedskvalitet, arbeidstilbud, næringsstruktur og kunnskapsmiljøer.

Det kommer fram i analysen at det er enighet om at Haugesund har funksjon som regionsenter og at den på noen områder fungerer som en motor for regionen. Regionsenterets rolle og funksjon er et sentralt element i programmet. Imidlertid har alle kommunene noe å tilføre regionen og som i sum gir større kraft og muligheter for vekst og utvikling i hele regionen.

Dokumenter

Fakta Haugesundregionen

Søkerkommune: Haugesund
Samarbeidskommuner: Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Etne, Sveio, Vindafjord
Folketall i regionen: 117.553 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.350 km²