Byregioner fase 2 – Haugesundregionen

Hovedmålet med fase 2 er at Haugesundregionen har styrket attraktivitet knyttet til bosted, bedrift og besøk. Hovedstrategien for å nå målet er å styrke regional samhandling. Overordnet regionalt mål er vekst og utvikling i hele regionen.

Fra Haugesundsregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Kompleksiteten i prosjektet, med ti eier kommuner, to fylker og flere regioner, gir føringer for hvilke prosjekter regionen kan jobbe videre med. Selv om utfordringsbildet for regionen kan framstå som homogent er kommunene heterogene og har egne utfordringer. Mens noen kommuner trenger å skape vekst, skal andre håndtere veksten. Infrastruktur er også en utfordring, spesielt i omlandskommunene. Det er også viktig å forberede seg best mulig på de mulighetene etableringen av Rogfast gir.

På grunnlag av Menons analyse, «En region – ett ansikt», innspillene som er kommet fra Agenda konferansen, mulighetsarenaene og arbeidsgruppen, er det valgt å prioritere to hovedtemaer:

  • Samhandling – Komme fram til enighet om felles regional 4-årig utviklingsplan med mål, strategier og tiltak for å skape tillit, identitet og eierskap til regionale prosesser og tiltak.
  • Attraktivitet – Arbeide for økt attraktivitet for bedrift, bosted og besøk i samarbeid med næringslivet med fokus på bostedskvalitet, arbeidstilbud, næringsstruktur og kunnskapsmiljøer.

Det kommer fram i analysen at det er enighet om at Haugesund har funksjon som regionsenter og at den på noen områder fungerer som en motor for regionen. Regionsenterets rolle og funksjon er et sentralt element i programmet. Imidlertid har alle kommunene noe å tilføre regionen og som i sum gir større kraft og muligheter for vekst og utvikling i hele regionen.

Fakta Haugesundregionen

Søkerkommune: Haugesund
Samarbeidskommuner: Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Etne, Sveio, Vindafjord
Folketall i regionen: 117.553 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.350 km²