Bodø og Salten – Næringssamarbeid for økt vekst

Gjennom strategiplanene som utarbeides skal det legges til rette for økt aktivitet og sysselsetting i de tre utpekte hovednæringene havbruk, mineral og reiseliv. Utvikling av næringsnettverket skal føre til flere regionale utviklingsprosjekter i Saltenregionen

Se hvordan Bodø jobber med helhetlig byutivkling.

Fra Salten sin søknad til Byregionprogrammet:

Det er et sterkt ønske om satse på regional næringsutvikling spesifikt rettet inn mot viktige næringer i regionen. Dette er havbruk, mineral og natur- og kulturbasert reiseliv. I tillegg er det ønskelig å videreutvikle næringsnettverket som er etablert mellom kommunenes næringssjefer og få til økt samarbeid om enkeltprosjekter som er viktige for Salten som region.

Gjennom byregionprogrammets fase II skal følgende gjennomføres:

  • Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter.
  • Utarbeidelse av strategiplan havbruk
  • Utarbeidelse av strategiplan mineral
  • Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv og primærnæring.

Prosjektet skal gi økt aktivitet, omsetning og sysselsetting. Hovedfokuset er på etablering av arbeidsplasser i omlandskommunene innenfor de gitte næringene. Videre skal Bodø vokse grunnet økt forskning og som logistikknutepunkt.

Fakta Salten

Søkerkommune: Bodø
Samarbeidskommuner: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy
Folketall i regionen: 80.338 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 10.457 km²