Salten

Salten har opprettet næringsnettverk og laget felles strategiplaner innen reiseliv, havbruk og mineral

Mål for Salten

 • Utarbeide og få politisk vedtatt tre felles strategiplaner innen reiseliv, havbruk og mineral
 • Opparbeide og drifte næringsnettverket i Salten

Resultater

 • Byregionen, dvs. næringsnettverket og næringssjefene jobber tettere sammen og ser stor nytte av dette. Næringsnettverket er opptatt av hvordan videreføre arbeidet etter prosjektets slutt.
 • Alle de strategiske planene er utarbeidet, og to av de er vedtatt politisk. Den siste er i prosess nå.

Saltens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Avklaring av «styrkeforhold» er viktig.
 2. Forankring politisk er viktig
 3. Kontinuitet i arbeidet- og forståelse av at prosessen tar tid.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Å videreføre arbeidet med næringsnettverket
 • Jobbe med og iverksette tiltakene og handlingsplanene i de tre strategiplanene

Se hvordan Bodø jobber med helhetlig byutivkling.

Utdrag fra Salten sin søknad til Byregionprogrammet

Det er et sterkt ønske om satse på regional næringsutvikling spesifikt rettet inn mot viktige næringer i regionen. Dette er havbruk, mineral og natur- og kulturbasert reiseliv. I tillegg er det ønskelig å videreutvikle næringsnettverket som er etablert mellom kommunenes næringssjefer og få til økt samarbeid om enkeltprosjekter som er viktige for Salten som region.

Gjennom byregionprogrammets fase II skal følgende gjennomføres:

 • Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter.
 • Utarbeidelse av strategiplan havbruk
 • Utarbeidelse av strategiplan mineral
 • Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv og primærnæring.

Prosjektet skal gi økt aktivitet, omsetning og sysselsetting. Hovedfokuset er på etablering av arbeidsplasser i omlandskommunene innenfor de gitte næringene. Videre skal Bodø vokse grunnet økt forskning og som logistikknutepunkt.

Dokumenter

Fakta Salten

Søkerkommune: Bodø
Samarbeidskommuner: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy
Folketall i regionen: 80.338 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 10.457 km²