Fosenregionen

Fosenregionen har i løpet av Byregionprogrammet løftet næringsutviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt perspektiv, særlig når det gjelder verdiskapning og økonomisk vekst knyttet til de store satsningene på Fosen. De har hatt et operativt prosjektarbeid i fire ulike team som er sammensatt med representanter fra hele regionen.

Mål for Fosenregionen

 • En politisk forankret, felles utviklingsstrategi for regionen. Strategien beskriver regionens muligheter og potensiale, samt mål og strategier for hvordan disse skal utnyttes. Strategien har følge av en handlingsplan som beskriver hvilke konkrete aktiviteter som skal prioriteres og hvordan tiltakene skal gjennomføres.
 • Gjennomføringskraften er avhengig av hvordan den operative delen av samarbeidet fungerer. Dette handler om å utvikle relasjoner og tillit mellom aktørene, som gjør at en utnytter felles kompetanse og ressurser til regionens beste.

Resultater

 • Vedtatt felles strategisk næringsplan 2016-2020 i alle Fosenkommunene
 • Etablert samarbeidsmodell som legges til grunn for alt prosjektarbeid
 • Regionalt næringsfond er etablert
 • Arrangerer årlig næringskonferanse «Fosenmøtet»
 • Styrket relasjoner, tillit og kompetanse

Dette har regionen oppnådd

 • Løftet næringsutviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt perspektiv, særlig når det gjelder verdiskaping og økonomisk vekst knyttet til de store satsingene på Fosen.
 • Operativt prosjektarbeid i fire ulike team som er sammensatt med representanter fra hele regionen.

I tillegg:

 • Nasjonal pilot for utvikling av prosessverktøyet Næringsvennlig Region

Fosenregionen tilføyer at kommunereformens inngripende påvirkning for det regionale engasjementet har medført tidkrevende prosesser internt i kommunene.

Fosenregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Utvikle gode felles planverk som ligger som forankring for samarbeidet
 2. Skap og etablér nettverk og møtearenaer for ulike bransjer
 3. Vær raus med samarbeidspartnere og del kunnskap!

Dette jobber Fosenregionen med etter programslutt

Videreføre samarbeidet og fortsatt arbeide for regional vekstkraft i Fosenregionen.

Utdrag fra Fosenregionens søknad til Byregionrpogrammet

Aktivitetene i Byregioneprogrammet – ByR – Fase 1, som i første rekke har involvert Næringsalliansens medlemmer, har bekreftet viktigheten av dette. I trippel helix partnerskapet har vi i fase 2 et særlig behov for forankring og involvering mot næringslivet og kommuneorganisasjoner, og enda sterkere involvering av relevante kunnskapsmiljø. Fase 2 vil være konsentrert om følgende fire tema:

 • Løfte næringsutviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt perspektiv, særlig når det gjelder verdiskaping og økonomisk vekst knyttet til de store satsingene på Fosen (energi, kampflybase, blå-grønn sektor og industri).
 • Utvikle en helhetlig og godt forankret regional strategi mht samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling for Fosen (Næringsutvikling og innovasjon, transport og kommunikasjoner, infrastrukturtiltak, arealplanlegging og arealforvaltning), som binder kommunene og tettstedene sammen.
 • Styrke regionens gjennomføringskraft gjennom å utvikle og forsterke samarbeidet mellom næringsliv, lokale og regionale myndigheter og relevante kunnskapsmiljø (trippel helix).
 • Utvikle og iverksette en felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for regionen.

Potensialene som kampflybasen, vindparkprosjektene (energi), blå og grønn sektor samt industrimiljøene på Fosen gir, står ved lag. Næringsalliansens aktører har i dag hver for seg stor aktivitet inn mot disse vekstområdene. Vi opprettholder målsettingen fra ByR Fase 1 om at vi sammen skal ta ut potensialet gjennom videreutvikling av relasjoner og samarbeid (helhetlig tilnærming). Dette innebærer at vekst og utvikling, uansett sted eller område, skal styrke regionens vekstkraft.

Dokumenter

Fakta Fosenregionen

Søkerkommune: Bjugn
Samarbeidskommuner: Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen, Leksvik
Folketall i regionen: 25.315 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.037 km²