Byregionprogrammet Fosen fase 2

Styrket vekstkraft og verdiskaping på Fosen betinges av et godt samarbeid i trippel helix partnerskapet.

Fra Fosenregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Aktivitetene i Byregioneprogrammet – ByR – Fase 1, som i første rekke har involvert Næringsalliansens medlemmer, har bekreftet viktigheten av dette. I trippel helix partnerskapet har vi i fase 2 et særlig behov for forankring og involvering mot næringslivet og kommuneorganisasjoner, og enda sterkere involvering av relevante kunnskapsmiljø. Fase 2 vil være konsentrert om følgende fire tema:

  • Løfte næringsutviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt perspektiv, særlig når det gjelder verdiskaping og økonomisk vekst knyttet til de store satsingene på Fosen (energi, kampflybase, blå-grønn sektor og industri).
  • Utvikle en helhetlig og godt forankret regional strategi mht samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling for Fosen (Næringsutvikling og innovasjon, transport og kommunikasjoner, infrastrukturtiltak, arealplanlegging og arealforvaltning), som binder kommunene og tettstedene sammen.
  • Styrke regionens gjennomføringskraft gjennom å utvikle og forsterke samarbeidet mellom næringsliv, lokale og regionale myndigheter og relevante kunnskapsmiljø (trippel helix).
  • Utvikle og iverksette en felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for regionen.

Potensialene som kampflybasen, vindparkprosjektene (energi), blå og grønn sektor samt industrimiljøene på Fosen gir, står ved lag. Næringsalliansens aktører har i dag hver for seg stor aktivitet inn mot disse vekstområdene. Vi opprettholder målsettingen fra ByR Fase 1 om at vi sammen skal ta ut potensialet gjennom videreutvikling av relasjoner og samarbeid (helhetlig tilnærming). Dette innebærer at vekst og utvikling, uansett sted eller område, skal styrke regionens vekstkraft.

Fakta Fosenregionen

Søkerkommune: Bjugn
Samarbeidskommuner: Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen, Leksvik
Folketall i regionen: 25.315 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.037 km²