Vest-Telemark

Region Vest-Telemark har i løpet av Byregionprogrammet hatt fokus på næringshagemiljø. Dette har ført til flere samlokaliseringsmiljø, der minst tre nye er private initiativ. Kommunene ser i større grad næringsmiljøene samlet som regionale vekst-motorer på tvers av kommunegrensene.

Mål for region Vest-Telemark

 • Vekst og næringsutvikling gjennom samspill mellom næringshagemiljøene, øvrig næringsliv og det offentlige i hele regionen
 • Prosjektet er delt i 6 delmål: 1) Etablere nye miljø 2) Utvikle samspillsarena 3) Kartlegge komparative fortrinn 4) Styre bostedsattraktiviteten 5) Etablere utviklingsarena 6) Utvikling av offentlig og privat samspill i nettverk (t.d. innkjøp)

Resultater

 • Fokus på næringshagemiljø som har ført til flere samlokaliseringsmiljø, der minst 3 nye er private initiativ. Kommunene ser også næringsmiljøene med sine komparative fortinn, og ser i større grad næringsmiljøene samlet som regionale vekst-motorer på tvers av kommunegrensene.
 • Konkurrerende selskap på næringsutvikling har nå gått sammen, leverer felles anbud og vinner nye gode kontrakter. Det som tidligere var uoversiktlig og uklart, er nå svært mye mer oversiktlig. Dialogen og informasjonsflyten er sterkt forbedret. Et offentlig selskap er også fusjonert som del av denne «ryddinga», og det er endret på førstelinjetjenesten for Etablererveiledning med svært gode resultat.
 • Fokus på bostedattraktivitet har ført til nye bostedprosjekt som knyttes til næringshagemiljøene.
 • Som et uventet «spinn-off», har dette ført til et nytt tre-nettverk, med fokus på miljøvennlig bygg i tre (massivtre), der lokalt næringsliv jobber med offentlig innkjøp gjennom såkalte «innovative anskaffelser».
 • Det er kartlagt attraktive bostedsareal. Regionen har faglig vurdert kombinerte arealbruk, der en kan ha både faste bosatte, sammen med fritidsbosteder (ASPLAN VIAK).
 • Et resultat som ikke er planlagt, er at samarbeidet mellom kommunene har blitt tillitsfult og styrket på det administrative. De faglige fellessamlingene har ført til økt fagsamarbeid og ønske om å jobbe sammen på lignende fellesprosjekt. Det er ikke prosjekttrøtthet i organisasjonen.

Vest-Telemarks råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Gjør noe som er et felles etablert ønske for utvikling – Grunn: Unngå «prosjektmakeri» og prosjekttrøtthet. Kan også unngå motstand.
 2. Organisering og forankring av prosjektet er avgjørende for god gjennomføring – Grunn: Det må «eies» av alle.
 3. La planen være mulig å tilpasse og endre. Verden ender seg – Grunn: planer kan bli for utdatert og lite relevante. Verden endrer seg raskt!

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Arealkartlegging på næring og bosted. Region Vest-Telemark ønsker å synliggjøre ledige og regulerte areal til næringsdrivende og private som vil etablere seg i Vest-Telemark.
 • De jobber også med aktivt næringssamabeid mellom kommunene, og satser samlet på videre utviklig av næringshagemiljøene.
Fra Vest-Telemark sin søknad til Byregionprogrammet

Samfunnsanalysa for Vest-Telemark tydeleggjer manglande samspel mellom kommunane, låg bustadsattraktivitet samt få nyetableringar som dei primære flaskehalsane for utvikling i regionen. Prosjektet skal møte desse utfordringane ved å bidra til utvikling av ein robust fleirkjernestruktur i Vest-Telemark med utgangspunkt i framveksten av regionens næringshagar i tilknytta kommunar. Samspelet mellom næringshagar, næringsliv, kommunar og region står sentralt i utviklinga mellom omland og sentrumsstruktur. Prosjektet har desse måla:

 • Utvikle sterke regionale ”motorar” i alle regionens kommunesentra som verkar attraktive for rekruttering av arbeidstakerar og utvikling av eksisterande og nytt næringsliv og næringskjeder.
 • Utvikling av solid kompetansemiljø som kan representere spisskompetanse på respektive fagfelt til beste for heile regionen for å auke det økonomiske samspelet mellom næringsmiljøa.
 • Styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet mellom lokale næringshagar og kommunal samfunnsutvikling og tenester.
 • Auke regionens bustadsattraktivitet gjennom erfaringsutveksling der ein koplar ein attraktiv arbeidsmarknad med varierte bumiljø i heile regionen.

Prosjektet byggjer opp under ei rekke samanfallande satsingar på utvikling av nærings- og kompetansemiljø i heile Vest-Telemarkregionen som er eit arelrikt område med sprett busetting.

Dokumenter

Fakta Vest-Telemark

Søkerkommune: Tokke
Samarbeidskommuner: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Vinje
Folketall i regionen: 14.146 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 6.819 km²