Østre Agder

I region Østre Agder er det utviklet et samarbeid mellom politisk- og administrativ ledelse i kommunene. Disse samarbeider nå om langsiktig og strategisk utvikling av regionen.

Mål for byregion Østre Agder

 • Arbeidet med næringsareal på tvers av kommunegrenser skal profesjonaliseres. En felles næringsarealstrategi skal vurderes og eventuelt implementeres.
 • Iverksette et regional systematisk arbeid mot kraftkrevende industri.
 • Styrke en felles innsats på regionale areal- og transportutfordringer og infrastrukturtiltak.
 • Utvikle tilliten og samhandlingen i regionen, og sikre et regionalt strategisk fokus på nærings- og samfunnsutvikling

Resultater

Innenfor alle innsatsområdene i byregionprosjektet har region Østre Agder nådd flere delmål og fortsetter å jobbe videre med temaene. Den største og viktigste utviklingen er at politisk og administrativ ledelse i kommunene nå samarbeider om langsiktig og strategisk utvikling av regionen.

Østre Agders råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Avklar roller – og forankre denne rolleforståelsen. Alle regioner er ulike og har ulike forutsetninger for å samarbeide, og ulike innsatsområder der man kan bidra til å skape endringer gjennom samarbeid. For Østre Agders del har det for eksempel vært avgjørende å skille mellom et direkte og indirekte næringsarbeid der kommunene har den direkte kontakten og oppfølgingen av næringslivet.
 2. Være fleksibel. I interkommunale samarbeid trenger man gode beslutningssystemer. Det er også avgjørende å være fleksibel og tilpasse seg muligheter som oppstår.
 3. Vis frem resultater. Man er seg selv nærmest, og uten å stadig bli påmint resultater som skapes gjennom samarbeidet utfordres også samarbeidet.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

De mest konkrete prosjektene i avslutningen av BYR er gjennomføringen av en felles næringsforesight for hele Agder og en felles etableringsstrategi for Østre Agder. Samtidig jobbes det med å sikre en sømløs overgang fra prosjekt til permanent løsning for et regionalt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling.

Utdrag fra Østre Agder sin søknad til Byregionprogrammet

Hovedmål: Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge .

Delmål: I 2017 skal Østre Agder ha:

 • Etablert et felles apparat for næringsutvikling i regionen
 • Etablert flere næringsnettverk og klynger
 • Velfungerende regionale lærings- og inspirasjonsarenaer
 • Etablert en samlet regional etablerertjeneste
 • Innført relevant kompetansemekling for næringslivet
 • Satt i gang et program for målrettet talentrekruttering
 • Etablert en Næringsarealbank
 • Øket verdiskapingen i besøksnæringene
 • Oppnådd synergi av ny infrastruktur (E18, m.m)

Østre Agder er preget av en sentral vekstakse langs E18 fra Grimstad i vest (Sentrum/UiA og Bergemoen), via Arendal (Sentrum/Stoa/Harebakken), Tvedestrand og Akland til Brokelandsheia i øst. Ny E18 fra Tvedestrand til Arendal, som ferdigstilles i 2018, forventes å forsterke bo- og arbeidsmarkedsregionen.

Dokumenter

Fakta Østre Agder

Søkerkommune: Arendal
Samarbeidskommuner: Risør, Grimstad, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli
Folketall i regionen: 89.119 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.877 km²