Ålesundregionen

Ålesundregionen har i løpet av Byregionprogrammet skapt bedre kjennskap og økt tillit mellom sentrale aktører i det regionale utviklingsarbeidet. De har i tillegg styrket kollektivtilbudet i regionen, igangsatt områdeutvikling av Campus, gjennomført byromskartlegging og bidratt til synliggjøring av mulighetene innen arbeidslivet i regionen.

Mål får Ålesundregionen

 • Hovedmål: Bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både nærings- og samfunnsliv.
 • Delmål 1: Få på plass et bedre kollektivtilbud som binder regionen sammen.
 • Delmål 2: Skape et attraktivt bysentrum med urbane kvaliteter.
 • Delmål 3: Styrke regionens omdømme.
 • Delmål 4: Etablere nettverk for utvikling der kommuner, næringsliv, FoU-miljøer og sivilsamfunn deltar.

Resultat av byregionprosjektet

 • Bidratt til bedre kjennskap og økt grad av tillit mellom sentrale aktører i det regionale utviklingsarbeidet
 • Bidratt til økt kunnskap i kommunene om regional utvikling
 • Bidratt til økt bevissthet i kommunene om betydningen av å ta en offensiv rolle i den regionale utviklingen
 • Kollektivtilbudet i regionen har blitt styrket
 • Igangsatt områdeutvikling av Campus
 • Gjennomført byromskartlegging og startet arbeid med utbedring av sentrale plasser i sentrum
 • Igangsatt tiltak for økt bruk av sykkel i byen
 • Bidratt til synliggjøring av mulighetene innen arbeidslivet i regionen. (bidratt til «tilbakeflytting»)
 • Satt Ålesundregionen på kartet gjennom konferansefestivalen «The North West»

Øvrige resultater

 • Mer samarbeid
 • Mer tillit
 • Bedre oversikt over aktørene
 • Kommunens rolle i utviklingsarbeidet er tydeliggjort

Ålesundregionens tre råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Bruk tid på å skape tillit
 2. Lag gode møteplasser
 3. Gå fra ord til handling!

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Prosjektet Region Ålesund vil videreføres med finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune og egeninnsats fra deltakerkommunene.

 • Videreføre prosessene som er igangsatt gjennom Byregionprogrammet
 • Forankre enkeltaktiviteter i ordinær drift
 • Avklare hvordan samarbeidet om regional utvikling mellom kommunene i Region Ålesund skal organiseres etter Nye Ålesund 01.01.2020.
 • Samordnet klima-, areal- og transportplan for regionen
Utdrag fra Ålesund sin søknad til Byregionprogrammet

Prosjektet skal styrke samspillet i byregion Ålesund mellom kommuner og nærings- og samfunnsaktører. Målsetningen er å bygge et regionalt partnerskap som sammen legger til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både nærings – og samfunnsliv og med følgende delmål:

 • Partnerskapet mellom byregionkommunene og representanter for næringslivet er styrket.
 • En felles regional visjon med utviklingsmål som kan løfte samspillet, attraktiviteten og vekstkraften i byregionen, er definert.
 • Strategier og tiltak som sørger for iverksetting av regionalt samspill og utvikling er bestemt og tatt i bruk.
 • Prosjektet har samordnet og nyttiggjort seg av fylkeskommunens prosjekt «byen som regional motor», Sunnmøre Regionråd sitt arbeid med samfunnsutvikling og næringsklyngene tilrettelegging for kunnskapsbasert vekst.
 • Gjennom aktiv deltakelse i nettverk med andre regioner er det ervervet verdifulle impulser og læring om samfunnsutvikling i byregioner.
 • Det er skapt et positivt omdømme og mer kunnskap om byregionen hos egne innbyggere, bedrifter, potensielle tilflyttere, samt sentrale myndigheter.

Samfunnsanalysen viser behov for en sterkere samhandling i Ålesundregionen. Et regionalt lederskap må skapes og aktivt dyrke regionens samlede fortrinn og særskilte utviklingsmuligheter. Det handler om å vinne kampen om talent, arbeidskraft og bedrifter, dvs. sikre at dagens arbeidstakere og bedrifter ønsker å forbli i regionen og at kompetansearbeidskraft fra andre deler av Norge og verden ønsker å flytte til hit. Samtidig må en balansere det urbane og by-messige med småbyfordelene og det bynære omlandet. Byregion må finne sin posisjon og bygge på de attraktivitetsfaktorene som er spesielle her. Det faktum at nærings- og sam-funnsliv blir stadig mer globalisert og kunnskapsbasert, gjør at regionens vertskapsrolle stilles overfor nye utfordringer.

Dokumenter

Fakta Ålesundregionen

Søkerkommune: Ålesund
Samarbeidskommuner: Sula, Haram, Giske, Skodje, Ørskog, Sandøy
Folketall i regionen: 76.680 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 555 km²