Styrking av samspillet i byregion Ålesund

Begrunnelsen for å delta i byregionprogrammet har vært å etablere og gjennomføre et utviklingsprosjekt som bidrar til å endre fokus fra by og omland til ”Byregionen Ålesund”, under erkjennelsen av at samhold og samhandling i regionen gir styrke.

Fra Ålesund sin søknad til Byregionprogrammet:

Prosjektet skal styrke samspillet i byregion Ålesund mellom kommuner og nærings- og samfunnsaktører. Målsetningen er å bygge et regionalt partnerskap som sammen legger til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både nærings – og samfunnsliv og med følgende delmål:

  • Partnerskapet mellom byregionkommunene og representanter for næringslivet er styrket.
  • En felles regional visjon med utviklingsmål som kan løfte samspillet, attraktiviteten og vekstkraften i byregionen, er definert.
  • Strategier og tiltak som sørger for iverksetting av regionalt samspill og utvikling er bestemt og tatt i bruk.
  • Prosjektet har samordnet og nyttiggjort seg av fylkeskommunens prosjekt «byen som regional motor», Sunnmøre Regionråd sitt arbeid med samfunnsutvikling og næringsklyngene tilrettelegging for kunnskapsbasert vekst.
  • Gjennom aktiv deltakelse i nettverk med andre regioner er det ervervet verdifulle impulser og læring om samfunnsutvikling i byregioner.
  • Det er skapt et positivt omdømme og mer kunnskap om byregionen hos egne innbyggere, bedrifter, potensielle tilflyttere, samt sentrale myndigheter.

Samfunnsanalysen viser behov for en sterkere samhandling i Ålesundregionen. Et regionalt lederskap må skapes og aktivt dyrke regionens samlede fortrinn og særskilte utviklingsmuligheter. Det handler om å vinne kampen om talent, arbeidskraft og bedrifter, dvs. sikre at dagens arbeidstakere og bedrifter ønsker å forbli i regionen og at kompetansearbeidskraft fra andre deler av Norge og verden ønsker å flytte til hit. Samtidig må en balansere det urbane og by-messige med småbyfordelene og det bynære omlandet. Byregion må finne sin posisjon og bygge på de attraktivitetsfaktorene som er spesielle her. Det faktum at nærings- og sam-funnsliv blir stadig mer globalisert og kunnskapsbasert, gjør at regionens vertskapsrolle stilles overfor nye utfordringer.

Fakta byregion Ålesund

Søkerkommune: Ålesund
Samarbeidskommuner: Sula, Haram, Giske, Skodje, Ørskog, Sandøy
Folketall i regionen: 76.680 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 555 km²