Fagområde: Inkludering Tilflytting

Webinar i opptak: Sammen for å lykkes – innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark

Hva skal til for at vi i fellesskap klarer å bli et mer attraktivt fylke for bosetting, og for å få folk til å bli? Se opptak av webinar.

Presentasjoner

Presentasjon Susanne Hammernes, VTFK, og Nina Gran, KS

Presentasjon Anders Sandvik, Vinje kommune

Presentasjon Marianne Solbakken, Distriktssenteret

Rapporter og annet som blir nevnt i webinaret


Arbeidsinnvandrere, flyktninger og familiegjenforente bidrar mange steder med arbeidskraft og til å opprettholde folketallet. Når innvandrere blir sett på som en ressurs, gir det kommuner og regioner flere muligheter til å skape god samfunnsutvikling. I dette webinaret får du høre om:

  • bosettingsprosesser generelt
  • kunnskap om hva som skal til for at innvandrere velger å bli boende
  • hva fylkeskommunen gjennom sin samfunnsutviklerrolle kan bidra med overfor kommunene

Bakgrunn: Regionreformen og den nye integreringsloven regulerer kommunenes og fylkeskommunenes innsats for nyankomne innvandrere som skal delta i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt inkludering i samfunnet. Et uttalt hovedmål med loven er å bidra til økt arbeidsdeltakelse og økonomisk selvstendighet blant innvandrere gjennom bedre kvalifisering og utdanning.

Disse får du høre

Susanne M. Hammernes, fungerende seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Susanne M. Hammernes snakker om fylkeskommunens rolle i arbeid med å bosette og inkludere innvandrere og hvordan de vil koordinere samhandlingen i fylket.

Nina Gran, fagleder i KS og representant i Nasjonalt utvalg for bosetting

Nina Gran snakker om fylkeskommunenes nye oppgaver for intern bosetting,
KS sin rolle og samarbeid med fylkeskommunen om bosettingsprosesser av flyktninger, samt ny integreringslov og forskrift.

Anders Sandvik, assisterende rådmann i Vinje kommune

Anders Sandvik snakker om innvandrere sin betydning for utvikling av distriktskommunen Vinje, og om kommunens helhetlige arbeid på tvers av fagområder og sektorer.

Marianne Solbakken, seniorrådgiver Distriktssenteret

Marianne Solbakken forteller om innvandrere som ressurs i distriktene, bli-faktorer og hvordan kommuner gjennom god inkludering kan påvirke sin egen utvikling.

Webinaret arrangeres av Vestfold og Telemark fylkeskommune i samarbeid med Distriktssenteret.

Kontaktperson Vestfold og Telemark fylkeskommune:
Lailo Merganova
Rådgiver
[email protected]
+47 918 90 455

Målgruppe

  • Hovedmålgruppe er administrative ledere i kommunene i Vestfold og Telemark, men deltakere fra hele landet er velkommen!
  • Fagpersoner i kommuner som jobber med integrering/inkludering, næringslivet, aktuelle samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner og private innvandrertjenester.
  • Webinaret passer også for ansatte i NAV fylke og hos fylkesmannen

Varighet

Webinaret varer i ca. 1 time.

Kunnskapsgrunnlag

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en ambisjon om å gjøre kunnskap om regionens fortrinn og utfordringer lett tilgjengelig. Dette gjør fylkeskommunen ved å levere kunnskapsoppsummeringer, analyser og statistikk:

På denne nettsiden finner du minirapporter for distriktskommuner i hele landet. I rapportene finner du kunnskap om egne muligheter, begrensninger og handlingsrom. Rapportene kan være nyttige verktøy for kommunen i utviklingsarbeidet og når du jobber med strategier og planer.

Stikkord: