Webinar i opptak: Medvirkning med virkning? Digital samtale

Hva skal til for å utvikle kommunen sammen med innbyggerne? Her kan du se opptak av vår digitale samtale med 4 kommuner og ett bygdeutvalg!

Her kan du bli medlem i Facebook-gruppa som er nevnt i webinaret


En rapport fra Ruralis i 2019 viser at innbyggerne ønsker økt medvirkning i lokale politiske saker. Kommunene må legge bedre til rette for dette, og aktiv bruk av frivillig sektor kan føre til at flere innbyggere deltar. Det finnes mange former for innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger. Nærdemokratiske ordninger kan være et av flere tiltak for å utvikle kommunen og få et styrket lokaldemokrati. Uten innbyggerinvolvering kan kommunene gå glipp av mange positive effekter slik som tilhørighet, identitet og mer treffsikre beslutninger.

Alle samfunn, enten vi snakker om et bygdesamfunn, et tettsted, eller en hel kommune, er avhengig av å ha kapasitet til å skape utvikling og sette vedtak ut i live. Utviklingskapasiteten kan styrkes ved bruk av ulike medvirkningsordninger. Hvordan tilrettelegge samarbeidet med innbyggere i alle aldre, næringslivet, administrasjonen og politikere? Hvordan kan kommunen ta initiativ til innbyggermedvirkning utfra kommunens ønsker og behov? Disse spørsmålene og flere til vil vi prøve å få besvart.

Disse får vi høre

I denne samtalen vil 5 kommuner dele erfaringer fra eksisterende ordninger og praksis, og snakke om fordeler og ulemper.

Øvre Eiker kommune har 6 grendeutvalg, og egen grendeutvalgserklæring. Grendeutvalgene er hovedbindeleddet mellom kommunen og lokalmiljøene, bidra til engasjement for frivillighet og nærmiljø, bygge toleranse og forståelse mellom mennesker, og bidra til inkludering av nye innbyggere.

Senja kommune har etter kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 8 lokalutvalg som folkevalgte organ etter §5-7 i kommuneloven. Kommunestyret diskuterer allerede i 2021 å nedlegge lokalutvalgene som folkevalgte organ. Alternativet er at lokalutvalgene fortsetter å opprettholde sin aktivitet og sitt engasjement for saker som berører lokalutvalgenes geografiske virkeområde.

Suldal kommune har 7 grendeutvalg, med en i hver skolekrets. Grendeutvalgene sine fem medlemmer blir valgt av kommunestyret. De skal arbeide for økt engasjement i kretsen, og for å fremme kretsen sine interesser gjennom samarbeid innad i kretsen og med andre offentlige og private organ.

Meløy kommune har grendelag i hver av sine 10 skolekretser. Grendelagene er organisert som frivillig lag og forening, og har egne styrer med leder. Meløy kommune har etablert en tilskuddsordning kalt «bygdeutviklingsmidler». Dette er en årlig pott på 500 000 kroner hvor grendelag og andre lag og foreninger kan søke tilskudd til prosjekter som fremmer bolyst.

Lokalsamfunnet Sollia i Stor-Elvdal har eget bygdeutvalg, uten tilknytning til Stor-Elvdal kommune. Bygdeutvalgets viktigste formål er å bidra til arbeidet for økt tilhørighet og trivsel for alle i bygda, og alle innbyggerne er automatisk medlemmer av utvalget.

Ny Facebook-gruppe

For å legge til rette for enkel kunnskapsdeling og nettverk, vil Distriktssentret opprette en Facebook-gruppe for distriktskommuner med innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger som tema. I denne gruppen er det mulig å dele erfaringer med andre kommuner. Distriktssenteret vil også publisere faglige kunnskap og være tilgjengelig for spørsmål, kommentarer og refleksjoner. Dette tilbudet er ment som en fortsettelse av samtalen. Med andre ord, en arena for deling, læring og inspirasjon.

Distriktssenteret vil administrere siden til 1.mai 2021.

Vi ses digitalt og gleder oss til en spennende samtale!

Kort bakgrunn om nærdemokratiske ordninger og innbyggerinvolvering

Nærdemokratiske ordninger er utvalg eller organisasjoner knyttet til ulike lokalsamfunn i kommunen. Å opprette en form for lokale utvalg kan være en god strategi for å involvere befolkningen i saker som angår dem, og gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i den nye kommunen mindre. Nærdemokratiske ordninger kan være basert på eksisterende frivillige organisasjoner eller opprettet for formålet med ulik grad av formalisering. Felles for disse organisasjonene er at de motiverer til medvirkning og mer langsiktig deltakelse. De er godt egnet til å skape lokalt engasjement, stimulere til dugnadsarbeid og danne fellesskap.

Kunnskap Distriktssenteret har viser at innbyggerinvolvering bidrar til:

  • Kunnskap og treffsikre beslutninger
  • Å lette iverksetting av politiske vedtak
  • Medansvar, mobilisering og frivillighet
  • Tilhørighet, identitet og fellesskap
  • Politisk rekruttering.